Kivenpuiston koulu

Meidän koulu

Opetus koulussamme

Kivenpuiston koulu tarjoaa luokkamuotoista, yksilöllistä erityisopetusta sekä esiasteen että 1. – 9. vuosiluokkien oppilaille, joiden oppimisen haasteet ovat niin laaja-alaisia, että suoriutuminen peruskoulun yleisopetukselle asetetuista tavoitteista tai oppisisällöistä ei ole oppilaalle mahdollista. Opetus voidaan järjestää yleisopetuksen, yksilöllistettyjen, osin yksilöllistettyjen oppimäärien mukaan tai toiminta-alueisiin perustuvan opetussuunnitelman mukaisesti.

Luokissamme opiskelee 6-10 oppilasta ja työskentelevät erityisluokanopettaja sekä avustava- ja ohjaava henkilökunta. Opetus koulussamme on oppilaan HOJKS:iin perustuvaa ja monipuolista. Toiminnallinen opetus on osa arkeamme ja luokat tekevät yhteistyötä esimerkiksi palkkituntien muodossa. Keskeistä koulumme toiminnassa on oppilaan kasvun ja kehittymisen tukeminen.

Aamu- ja iltapäivähoito Aleksi

Koulussamme toimii aamu- ja iltapäivähoito Aleksi koulumme kehitysvammaisille oppilaille.

Oppilaskunta

Koulussamme toimii aktiivinen oppilaskunta. Jokaisesta luokasta on valittu edustaja oppilaskuntaan. Oppilaskunnan hallitus kokoontuu säännöllisesti lukuvuoden aikana. Oppilaskunta järjestää kahviotoimintaa ja edistää oppilaiden viihtyvyyttä koulussa.

Oppilaanohjaus

Oppilaanohjauksella edistetään koulutyön onnistumista, opintojen sujumista ja opiskeluvalmiuksien kehittymistä. Koulumme tavoite on tukea oppilasta, jotta hän saavuttaa päättötodistuksen. Oppilaalle suunnitellaan yhteistyössä yksilöllinen jatko-opiskelupolku.