Ajankohtaista

Koulutus

Kohti kaikille yhteistä koulua

18.3.2022

Keski-Uudellamaalla on tavoitteena oppimisen tuen rakenteen muutos kohti kaikille yhteistä koulua. Siinä lapsi ja nuori saa riittävän ja oikea-aikaisen tuen omassa lähikoulussaan mahdollisimman usein.

Oppimisen tuen ja inkluusion kehittämishanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja kuuluu Oikeus oppia -ohjelmaan. Inklusiivinen koulu on paikka, jossa kaikki oppilaat ovat hyväksyttyjä ja arvostettuja yhteisön jäseniä. Se tarkoittaa kaikkien lasten ja nuorten yhteistä opetusta, joka järjestetään asianmukaisin tukitoimin. Velvoite opetuksen järjestäjille inklusiivisen koulun kehittämiseksi tulee vahvasti kansainvälisistä sitoumuksista sekä opetussuunnitelmasta, joiden perusteella opetus- ja kulttuuriministeriö hankerahoituksella ohjaa ja tukee tätä työtä.

Mukana Keski-Uudenmaan kunnat
Viime vuonna käynnistyneessä hankkeessa ovat mukana Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan kuntien opetustoimet. Kehittämistyö tavoittaa 28 000 perusopetuksen oppilasta ja noin 3 000 kouluhenkilöstön jäsentä. Kunnissa olevaa tietotaitoa ja osaamista hyödynnetään sekä rakennetaan osaamis- ja kehittämisverkostoa. Täydennyskoulutuksella lisätään henkilöstön valmiuksia erilaisten oppijoiden kohtaamisessa ja opettamisessa.

Kehittämistyö jalkautuu kouluihin
Kehittämistyö on jalkautunut entistä enemmän kouluihin lukuvuonna 2021-2022. Huoltajia on kuultu vanhempainfoorumeilla ja oppilaiden kuuleminen järjestettiin viime marraskuussa Erätauko-keskustelumenetelmää käyttäen. Nurmijärven opettajat ovat osallistuneet runsain määrin hankkeen järjestämiin koulutuksiin.

Kuntiin palkattiin viime syksyn alussa osallisuuspedagogeja, jotka laajentavat ja jatkavat kehittämistyön käytäntöön saattamista. He työstävät kuntien kehittämistiimien ja rehtorien kanssa koulujen kehittämissuunnitelmaa ja oppimisen tuen rakenteita. He ovat mukana luomassa ja osana konsultaatiorakennetta, jotta kouluarkeen jalkautuvaa tukea on saatavilla lähipalveluna.

Nurmijärven kehittämistyön painopisteinä ovat alkuluokkatoiminnan tarjoama tuki lähikouluissa, yhteisopettajuus ja erityisluokkien kuntouttava toiminta, josta on tavoitteena palata yksilöllisen suunnitelman mukaan lähikouluun. Tänä keväänä osa kouluista aloittaa työskentelyn näiden teemojen äärellä ja ensi syksynä kaikki koulut osallistuvat tähän kehittämistyöhön omalta osaltaan. Erityiskoulun ja erityisluokkien toiminnan kehittäminen kuntatasolla on myös osa kehittämistyötä.

Kehittämistyö jatkuu
Kehittämistyö jatkuu hankerahoituksella ainakin vuoden 2022 ajan. Sen jälkeen sitä jatketaan kunnassa tehtyjen tarkempien suunnitelmien mukaisesti.

Takaisin listaukseen