Ajankohtaista

Lautakunnat, Päätöksenteko

Hyvinvointilautakunnan kokous 23.1. – Kaikukortille jatkoa, avustuksien jakamisesta päätöksiä

24.1.2024

Hyvinvointilautakunnan kokouksen 23.1. päätökset tehtiin esityslistan mukaisina.

Pöytäkirja julkaistaan tarkastamisen jälkeen kunnan kotisivulla 31.1.2024.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman päivitys

Hyvinvointilautakunta hyväksyi aamu- ja iltapäivätoiminnan päivitetyn toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelma on voimassa 1.8.2024 alkaen.

Nurmijärvellä järjestetään perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaa 1.–2. luokkien sekä 1.–3. luokan erityisen tuen piirissä oleville lapsille. Valinnassa huomioidaan sosiaaliset perusteet. Aamupäivätoimintaa järjestetään ainoastaan harkinnanvaraisesti erityisen tuen päätöksen saaneille 1.–3.-luokkalaisille lapsille, mikäli varhaiskasvatuspalveluissa on tilaa.

Päivitetyssä toimintasuunnitelmassa on huomioitu seurakunnan poisjääminen palveluntuottajana. Päivitetyssä suunnitelmassa ehdotetaan korotettua tukea erityislapsista maksettavaan korvaukseen sekä maksimissaan 80 prosentin vuokra-avustusta palveluntuottajalle. Lisäksi suunnitelmassa on tarkennettu sopimuksen irtisanomista koskevia ehtoja.

Nuorisoyhdistyksille jaettavan avustusmäärärahan kohdentaminen 2024

Hyvinvointilautakunta myöntää avustuksia nurmijärveläisille nuorisoyhdistyksille ja nuorten toimintaryhmille tai Nurmijärvellä toimintaa järjestäville yhdistyksille, jotka edistävät kunnan strategian toteutumista, täydentävät tai monipuolistavat kunnan tarjoamia palveluja sekä edistävät kuntalaisten hyvinvointia, osallisuutta ja harrastusmahdollisuuksia. Avustussäännössä määritellään tarkemmin avustuksen myöntämisen periaatteet ja avustusmuodot. Avustusmuotona ovat toiminta- ja kohdeavustus.

Hyvinvointilautakunta päätti kohdentaa nuorisoyhdistysten avustamiseen vuodelle 2024 varatun 28 500 euron määrärahan seuraavasti (suluissa vuoden 2023 määräraha):

Toiminta-avustus 24 000 euroa (24 500 euroa)
Kohdeavustus 4 500 euroa (7 000 euroa).

Hyvinvointia ja terveyttä edistävien avustusten myöntämisen periaatteet 2024 alkaen

Nurmijärven kunnanvaltuusto myöntää hyvinvointilautakunnalle vuosittain määrärahan Nurmijärvellä toimintaa järjestävien hyvinvointia ja terveyttä edistävien järjestöjen ja toimintaryhmien tukemiseen.

Hyvinvointilautakunta päätti hyväksyä hyvinvointia ja terveyttä edistävien avustusten myöntämisen periaatteisiin tehdyt muutokset ja että päivitetyt periaatteet tulevat voimaan 1.2.2024 alkaen

Liikuntayhdistysten toiminta- ja tila-avustusten myöntämisen periaatteet 2024 alkaen

Nurmijärven kunnanvaltuusto myöntää hyvinvointilautakunnalle vuosittain määrärahan Nurmijärvellä toimintaa järjestävien liikuntayhdistysten tukemiseen.

Hyvinvointilautakunta päätti hyväksyä liikuntayhdistysten avustusten myöntämisen päivitetyt periaatteet ja että päivitetyt periaatteet tulevat voimaan 1.2.2024 alkaen.

Liikuntayhdistyksille jaettavan avustusmäärärahan kohdentaminen 2024

Hyvinvointilautakunta päättää vuosittain valtuuston myöntämien määrärahojen puitteissa liikuntayhdistyksille myönnettävien toiminta- ja tila-avustusten jakamisesta ja perusteista.

Hyvinvointilautakunta päätti:

1) kohdentaa vuoden 2024 talousarviossa olevan avustusmäärärahan 196 200 euroa seuraavasti:
a) Toiminta-avustus 133 200 euroa
b) Tila-avustus 63 000 euroa
2)   että myönnettävä tila-avustus on noin 10 % hyväksyttävistä tilakustannuksista
3)   että hyvinvointilautakunta voi lopullista avustuspäätöstä tehdessään vielä muuttaa kohdassa 1) kuvattujen avustusten keskinäisiä osuuksia.

Nurmijärven menestyneiden urheilijoiden ja joukkueiden palkitseminen 2024

Hyvinvointilautakunta päätti hyväksyä menestyneiden urheilijoiden ja joukkueiden palkitsemisen muodon ja palkintojen suuruudet vuodelle 2024 esityksen mukaisesti.  (linkki esityslistaan)

Menestyneiden urheilijoiden palkitsemisessa huomioidaan sekä nurmijärveläiset 15–18-vuotiaat nuoret yksilölajiurheilijat ja joukkueet että nurmijärveläiset yleisen sarjan kilpailijat yksilölajeissa ja joukkueet. Lue tarkemmin: esityslista

Kulttuuripalvelujen avustusmäärärahan kohdentaminen vuonna 2024

Hyvinvointilautakunta jakaa kulttuuriyhdistysten avustukset sekä kulttuuri- ja taidelaitoksia ylläpitävien yhdistysten avustukset ja hyvinvointilautakunta päättää kulttuuripalkinto Konstiniekan saajasta.

Valtuuston 15.11.2023 hyväksymässä talousarviossa on varattu vuodelle 2024 kirjasto- ja kulttuuripalvelujen tulosalueelle avustusmääräraha 68 000 euroa. Avustusmäärärahasta jaetaan kulttuuri- ja taidelaitoksia ylläpitävien yhdistysten toiminta-avustukset ja kulttuuriavustukset.

Hyvinvointilautakunta päätti varata vuodelle 2024 kulttuuri- ja taidelaitoksia ylläpitävien yhdistysten toiminta-avustuksiin 32 500 euroa ja kulttuuriavustuksiin 35 500 euroa. Kulttuuriavustusmäärärahasta varataan kulttuuripalkinto Konstiniekkaan 3 000 euroa, jolloin kulttuuriavustuksena jaettava määräraha on 32 500 euroa.

Toiminta-avustukset kulttuuri- ja taidelaitoksia ylläpitäville yhdistyksille 2024

Hyvinvointilautakunta päätti myöntää kirjasto- ja kulttuuripalvelujen budjetista toiminta-avustuksen vuodelle 2024 (suluissa vuonna 2023 myönnetty avustus):

Kivi-juhlat ry 32 500 euroa (36 200 e)

Kulttuuriavustukset 2024, marraskuun 2023 haku

Hyvinvointilautakunta päätti myöntää seuraavat avustukset, yhteensä 2 500 euroa:

Krannilan asukasyhdistys ry
-Krannilan sadonkorjuutorin järjestäminen:  esityksistä aiheutuneet kulut, markkinointi, tilavuokra, 450 €
-Krannilan kuivurin joulutorin järjestäminen: esityksistä aiheutuneet kulut, markkinointi, tilavuokra, 450 €

Svenska Föreningen i Nurmijärvi ry
-Alllsång på Tabor, 700 €
-Svenska Dagens Bio, 400 €

Ville Otsamo
-Nuorten taiteenopiskelijoiden stipendi, 500 €

Avustusrahaa jää käytettäväksi 30 000 euroa vuodelle 2024.

Kaikukortin kokeilukäytön jatkaminen vuoden 2024 ajan

Hyvinvointilautakunta päätti, että Kaikukortin kokeilukäyttöä jatketaan vuoden 2024 ajan.

Kulttuuria kaikille -palvelun kautta koordinoidun Kaikukortin tavoitteena on parantaa taloudellisesti tiukassa tilanteessa olevien nuorten, aikuisten, perheiden ja ikäihmisten mahdollisuuksia osallistua kulttuurielämään ja harrastaa taiteen tekemistä.

Heikossa taloudellisessa tilanteessa oleva henkilö voi päästä Kaikukortilla maksutta tiettyihin tapahtumiin, museoihin ja kansalaisopiston kursseille. Vapaalipun tai kurssipaikan antava taho ei saa taloudellista korvausta Kaikukortilla lunastetuista lipuista/kurssipaikoista.

Kaikukortti saatiin aktiiviseen käyttöön Nurmijärvellä syksyllä 2023. Korttia jakoivat nuorisopalveluiden etsivä nuorisotyö, kotoutumispalvelujen Koto-info, Nurmijärven Klubitalo, Nurmijärven seurakunnan diakoniatyö ja Setlementti-Louhela. Kaikukortti-kohteita Nurmijärvellä ovat olleet kulttuuripalveluiden ja Kivi-juhlat ry:n tapahtumat, Nurmijärven museo ja Nurmijärven Opiston kurssit. Kortti on valtakunnallinen, ja sitä voi käyttää myös muissa Suomen Kaikukortti-kohteissa.

Kaikukortin voi saada henkilö, joka on jonkin korttia jakavan sosiaali- ja terveysalan, tai hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen alan toimijan tai järjestön asiakas, ja joka tiukan taloudellisen tilanteensa takia ei voi hankkia pääsylippuja tapahtumiin tai kurssipaikkoja kansalaisopiston kursseille. Kortin saaminen edellyttää vähintään 16 vuoden ikää. Vanhemman Kaikukortilla tapahtumiin pääsevät myös kortinhaltijan omat alaikäiset lapset.

Takaisin listaukseen