Ajankohtaista

Kaavoitus, Lautakunnat, Päätöksenteko

Eteläisen Ilvesvuoren työpaikka-alueen asemakaavan muutos hyväksytty

24.1.2024

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta hyväksyi 24.1.2024 Ilvesvuori Eteläisen korttelin 2420 asemakaavan muutoksen, joka koskee toimitilarakennusten korttelialuetta sekä ET-tonttia. Alue sijaitsee Ilvesvuoren eteläisellä työpaikka-alueella, Ilvesvuorenkadun varrella, Hämeenlinnanväylän (3-tie) ja Hämeenlinnantien välissä. Alueen pinta-ala on noin 2,3 hehtaaria. Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta hyväksyi myös saatuihin lausuntoihin laaditut vastineet.

Asemakaavan muutos

Asemakaavan muutoksella muodostuu kaksi toimitilarakennusten tonttia, joilla on sallittu toimisto-, teollisuus- ja varastorakennusten rakentaminen. Lisäksi asemakaavassa olevalle ET-tontille lisätään kortteli- ja tonttinumero.

Asemakaavan muutoksessa on huomioitu esimerkiksi hulevedet, istutukset, valaistus sekä auto- ja polkupyöräpaikkojen määrä. Asemakaavaa sitovat myös rakentamistapaohjeet. Rakennukset tulee rakentaa kortteleittain mittasuhteiltaan, korkeudeltaan ja kattomuodoiltaan yhtenäistä rakennustapaa noudattaen. Julkisivun suunnittelussa tulee pyrkiä yhtenäiseen kokonaisuuteen ja hillittyyn yleisilmeeseen. Korttelialueilla tulee hyödyntää matalaenergiarakentamisen periaatteita, ja tontilla tulee tuottaa uusiutuvaa energiaa.

ELY-keskuksen ja Tukesin lausuntoihin vastineet

Asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä 19.10.-17.11.2023. Nähtävilläolon aikana saatiin kaksi lausuntoa: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesilta ja ELY-keskukselta. Lausunnot vastineineen löytyvät vuorovaikutusraportista.

Tukes lausui (7.11.2023), että kaavamuutos sijaitsee noin 950 metrin etäisyydellä Tukesin valvomasta Schenker Oy:n turvallisuusselvityslaitoksesta, jossa varastoidaan vaarallisia kemikaaleja. Toiminnanharjoittajan laatiman turvallisuusselvityksen perusteella kemikaalionnettomuuksien ei arvioida vaikuttavan kaavamuutosalueelle.

Uudenmaan ELY-keskuksen lausunnossa (15.11.2023) todettiin, että valmisteluvaiheessa annettu lausunto on huomioitu kaavan jatkotyössä. KILVA-työkalulla on tehty todenmukainen ilmastovaikutusten arviointi. Kaavaratkaisussa on otettu käyttöön ilmastovaikutuksia lieventäviä kaavamääräyksiä koskien pyöräpaikkoja, kattopintojen hyödyntämistä, maamassojen hyödyntämistä tontilla, matalaenergiarakentamista sekä uusiutuvan energian tuottamista. Nämä toimet tukevat esimerkillisesti alueen kestävyyttä ja vähähiilisyyttä.

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan 24.1.2024 esityslista liitteineen.

Takaisin listaukseen