Ajankohtaista

NUUKA, Talous

Esitys Nurmijärven kunnan talouden saattamiseksi kestävälle kasvu-uralle – esityksenä 9 miljoonan euron pysyvät sopeutukset

16.5.2023

Nurmijärven kunnan talouden tasapainottamiseksi asetettu poliittinen ohjausryhmä kokoontui yhdeksännen kerran maanantai-iltana 15.5.2023. Kokouksessaan ohjausryhmä sopi esityksen lopullisesta muodosta. Ohjausryhmä esittää kaikkiaan 9 miljoonan euron sopeutuksia kunnan talouteen. Lopullisesti asiasta päättää kunnanvaltuusto. Poliittisen ohjausryhmän esitys siirtyy päätöksentekoon kunnanhallitukseen ja kunnanvaltuustoon kesäkuussa 2023. Sopeutuspakettipäätös on luonteeltaan puitepäätös ja yksittäiset keinot päätetään hallintosäännön mukaisin toimivaltuuksin osana talousarviovalmistelua. Tässä tiedotteessa esitellään esityksen pääkohdat sekä mittaluokaltaan suurimmat sopeutustoimet.

Miksi taloutta sopeutetaan?

Nurmijärven kunnan talous on jo vuosia ollut kroonisesti velkaantunut ja ilman korjaustoimenpiteitä Nurmijärvi on ajautumassa kriisikunnaksi. Kunnan talouden yksi merkittävimpiä riskejä on voimakas velkaantuminen ja sen yhdistyminen korkoympäristön normalisoitumiseen eli korkojen nousuun. Ilman korjaustoimenpiteitä korkokulut uhkaavat kasvaa vuositasolla yli 10 miljoonaan euroon vuoteen 2030 mennessä. Korjaustoimien tavoitteena on saattaa Nurmijärvi kestävälle kasvu-uralle. Kunnanvaltuusto päätti marraskuussa 2022 käynnistää Nurmijärven kestävän kasvun (NUUKA) -ohjelman päivitystyön. Valtuusto nimesi hankkeelle poliittisen ohjausryhmän, johon tuli edustaja kaikista valtuustoryhmistä sekä valtuuston puheenjohtaja ja kunnanhallituksen puheenjohtaja.

9 miljoonan euron sopeutukset kunnan talouteen

Poliittisen ohjausryhmän esityksessä talouden kokonaisuutta tarkastellaan palveluiden järjestämisen, kunnan kasvun, henkilöstön ja omaisuuden hallinnan näkökulmista. Esityksen sisältö esiteltiin kuntalaisille tiedotustilaisuudessa keskiviikkona 16.5. klo 18.00 Urheilupuiston koululla. Tiedotustilaisuus on katsottavissa myös tallenteena kunnan kotisivuilla.

Kuntaorganisaation kehittäminen (2 475 000 euroa, 153–165 htv)

Kuntaorganisaation kehittämisen kokonaisuus sisältää noin 2,3 miljoonan euron sopeutustoimet, jotka sisältävät rakenteellisia uudistuksia ja käyttömenoleikkauksia. Sopeutuksia haetaan muun muassa työllisyyden hoidon kehittämisestä TE-uudistuksen yhteydessä, kunnan lautakuntarakenteen tiivistämisestä, talous- ja henkilöstöhallinnon keskittämisestä sekä hallinnon tehostamisesta (ml. järjestelmäuudistukset), henkilöstösäästöistä ja muutoksista tukipalvelujen tuotantotapoihin.

Esityksessä esitetään muun muassa, että kunta selvittää ruoka- ja siivouspalveluita tuottaman Aleksia-liikelaitoksen liiketoimintakauppaa. Kesäkuussa 2023 valtuusto ei vielä päätä ulkoistamisesta, vaan päätös tarkoittaisi selvitystyön käynnistämistä. Mikäli selvityksessä osoittautuu, että markkinaehtoinen tapa tuottaa palvelut on tuotannollisesti ja taloudellisesti edullisempi, palvelut voidaan ulkoistaa markkinoille tai tehdä yhteistyössä muiden julkisten toimijoiden kanssa. Valtuusto päättää mahdollisesta ulkoistamisesta aikaisintaan joulukuussa 2023.

Kuntalaisten palvelut (854 000 euroa, 14–18 htv)

Kuntalaisten palvelut -kokonaisuudessa sopeutuksia haetaan muun muassa katuvalosaneerauksilla, joukkoliikenteen palvelutason tarkistuksilla ja avoimen varhaiskasvatuksen mitoittamisella kysynnän mukaan.

Poliittinen ohjausryhmä esittää alkuluokkatoiminnan pilotoinnin päättämistä ja toiminnasta luopumista syksystä 2024 alkaen porrastetusti. Alkuluokalla tarkoitetaan ryhmää, jossa toimii esiopetuksen ja perusopetuksen 1. vuosiluokan ja joissain ryhmissä myös 2. vuosiluokan oppilaita. Mikäli valtuuston päätös tehdään esityksen mukaisesti, aloitetaan syksyllä 2023 tarkempi suunnitelma alkuluokkatoiminnasta luopumisesta. Alkuluokat toimivat vielä tulevan lukuvuoden 2023–2024 voimassa olevien suunnitelmien mukaisesti. Syksyllä 2023 tehtävä suunnitelma tarkentaa eri yksiköiden kohdalla pilotoimisen päättämisen ja toiminnasta luopumisen aikataulun.

Muutokset päiväkotiverkkoon

Varhaiskasvatuksen toimintaa pyritään siirtämään pienistä ja huonokuntoisista yksiköistä suurempiin ja uusiin yksiköihin. Tällä saadaan turvattua terveelliset ja turvalliset tilat henkilökunnalle ja lapsille. Esityksessä esitetään kolmen 7–10-ryhmäisen päiväkodin perustamista ja yhdeksästä huonokuntoisesta varhaiskasvatuksen yksiköstä luopumista. Tavoitteena on toteuttaa yksi uusista päiväkodeista yksityisenä päiväkotina palvelusetelimallilla ja kaksi rakennetaan kunnan omaan taseeseen.

Kunnan omaan taseeseen toteutettavat päiväkodit edellyttävät suunnittelua ja kaavoitustyötä, joten ensimmäisenä Klaukkalan alueen päiväkotiverkkoa on tavoitteena laajentaa yksityisen päiväkodin avulla. Toiseksi Klaukkalan alueelle rakennetaan uusi päiväkoti kunnan omana toimintana, ja kolmanneksi Rajamäen alueelle rakennetaan päiväkoti kunnan omana toimintana. Esitetty ratkaisu kasvattaa maltillisesti käyttötalousmenoja, mutta mahdollistaa toiminnan ja johtamisen järkevöittämisen isompien yksiköiden myötä.

Muutokset kouluverkkoon

Merkittävin esityksessä linjattu muutos kouluverkon osalta kohdistuu Klaukkalaan. Ohjausryhmä näkee, että Urheilupuiston, Klaukkalan ja Syrjälän koulujen kunto antaa perustellun syyn arvioida peruskorjauksen korvaamista uudisrakennuksella ja Klaukkalan yhtenäiskoulun perustamista. Uudet, terveet, turvalliset ja nykymuotoiseen opetukseen suunnitellut toiminnalliset tilat parantavat opetuksen laatua. Osana valmistelua tutkitaan mahdollisuus sijoittaa koululaisia myös muihin yksiköihin.

Uudisrakennuksen etuna on ylläpidon edullisuus ja varmuus siitä, että saadaan terveet ja turvalliset tilat. Uudisrakennus tulee taloudellisesti katsottuna halvemmaksi verrattuna peruskorjaukseen.

Ohjausryhmä näki välttämättömänä, ettei Urheilupuiston koulun korvaava investointi viivästy. Klaukkalan yhtenäiskoulun rakentaminen voi nopeuttaa investointia. Ohjausryhmä näkee tärkeänä, että rakentaminen toteutetaan huolellisesti ja henkilökunta, käyttäjät ja kuntalaiset osallistetaan valmisteluun.

Tarveselvityksen valmistelu on tarkoitus käynnistää syksyllä. Hanke- ja tarvesuunnitelmassa otetaan huomioon ohjausryhmän linjaamat jatkoselvitettävät asiat muun muassa koulun kokoon ja oppilaiden sijoitteluun liittyvät näkökulmat. Ohjausryhmän esityksenä on, että hanke- ja tarvesuunnitelma eri toteutusvaihtoehdoilla tuodaan vuoden 2023 aikana valtuuston päätettäväksi. Vaihtoehdot pitävät sisällään: I) yhtenäiskoulun, joka sisältää Klaukkalan, Urheilupuiston ja Syrjälän koulut; II) yhtenäiskoulun, joka sisältää Klaukkalan ja Urheilupuiston koulut ja Syrjälän koulun oppilaat sijoitetaan muihin yksiköihin; III) Urheilupuiston koulun uudisrakennuksen toteuttaminen hyväksytyn ja mahdollisesti päivitettävän hankesuunnitelman mukaisesti.

Ohjausryhmä katsoo, ettei tässä vaiheessa ole tarkoituksenmukaista supistaa pienten koulujen verkkoa. Mikäli kehitystoimenpiteistä huolimatta haja-asutusalueiden oppilasmäärissä ei tapahdu riittävää positiivista muutosta, tarkastellaan koulujen tilannetta säännöllisesti.

Kirjastot

Ohjausryhmä näkee, että kirjastopalvelut tulee taata taajamissa. Omatoimikirjastotoimintaa laajennetaan mahdollisuuksien mukaan. Henkilöstöä vaativaa aukioloa tarkastellaan tässä yhteydessä.

Liikuntapaikat

Liikuntapaikkoja on määrällisesti paljon verrattuna samankokoisiin kuntiin ja kaupunkeihin. Ohjausryhmä esittää, että kunta pidättäytyy jatkossa uusien liikuntapaikkojen rakentamisesta.

Kunnan omistukset ja kiinteistöt (195 000 euroa)

Esityksessä esitetään, että kunta luopuu oman ydintoimintansa kannalta tarpeettomista kiinteistöistä. Näiden osalta on saavutettavissa noin 180 000 euron vuosittaiset säästöt. Esitys ei sisällä mahdollisista myynneistä saatavia kertaluontoisia tuloja. Kunta keskittyy jatkossa enemmän koulujen, päiväkotien ja muiden vastaavien rakennusten ylläpitoon ja kehittämiseen. Vastavuoroisesti esimerkiksi sotekiinteistöjen osalta selvitetään pitkien vuokrasopimusten mahdollisuutta, jonka jälkeen myyntiä edistetään. Myös kunnan hallinto- ja toimistotilaa on esityksen mukaan vähennettävä merkittävästi.

Monikon osalta käynnistetään selvitys toiminnan kehittämisestä ja Monikon omistamisesta. Tämä pitää sisällään myös Monikon kahvilan ulkoistamisen arvioimisen. Selvitys on tarkoitus aloittaa syksyllä.

Ohjausryhmä esittää, että kunta luopuu Märkiön leirikeskuksen omistajuudesta. Leiritoiminta säilyy kuitenkin osana nuorisopalveluiden toimintaa.

Kunnan yhtiöiden sekä niiden osien myymistä harkitaan tapauskohtaisesti huolellisen valmistelun jälkeen. Yksittäisiä myyntejä ei oteta osaksi sopeutusohjelmaa tulon kertaluonteisuudesta ja toteutumisen epävarmuudesta johtuen. Yhtiöiden mahdollisuuksia tuottaa kunnalle tuloa esimerkiksi osinkoja maksamalla tarkastellaan säännöllisesti.

Maksut ja taksat (2 975 000 euroa)

Maksujen ja taksojen korotukset tuovat esityksessä kunnalle noin 2,975 miljoonaa euroa. Tämä sisältää muun muassa vesimaksujen tarkistamisen, hulevesimaksujen käyttöönoton, vesi- ja jätevesiliittymämaksujen tuloutusmuutokset ja liikuntapaikkojen maksujen tarkastelun.

Kunnan avustukset (257 800 euroa)

Poliittisen ohjausryhmän esityksessä esitetään, että kunnan avustuksia leikataan 257 800 eurolla. Tämä pitää sisällään yksityistieavustusten portaittaisen vähentämisen, toiminta- ja tapahtuma-avustusten pienentämisen ja seura-, järjestö- ja kohdeavustusten pienentämisen seuraavalla tavalla: Yksityistieavustukset 100 000 e (porrastetusti viidelle vuodelle), Kissankello 30 000 e (porrastetusti kahdelle vuodelle), Uimahalli 60 000 e (20 000 e/vuosi), vähävaraisten järjestöjen tuki 6 000 e, viestinnän sponsorointiavustukset 5 000 e, HyväOlo-kortti 35 000 e, urheiluseurojen avustukset 21 800 e, kirjasto- ja kulttuuripalvelujen avustukset 7 600 e, nuorisojärjestöjen avustukset 3 000 e, HYTE-avustus 5 400 e, taiteen perusopetus 24 000 e.

Kunnan kasvuprosentin tarkastelu

Poliittinen ohjausryhmä kävi perusteellisesti läpi kunnan kasvun hintaa ja valmistelun yhteydessä kasvun talousvaikutuksista tehtiin erillinen tarkastelu. Ohjausryhmä esittää, että kunta tarkastelisi strategista tavoitettaan 1,5 prosentin kasvusta taajama-alueilla. 1,5 prosentin kasvun tavoittaminen asemakaava-alueilla vaatii merkittävästi lisää resursseja kuntaorganisaatioon ja investointiohjelman kasvattamista (n. 10 milj. euroa/vuosi). Investointimenojen kasvattamisella olisi vaikutus kunnan käyttötalouteen rahoituskustannusten ja poistojen muodossa. Lisäksi kasvun tavoittelu taajama-alueilla edellyttäisi uusia vakansseja.
Haja-asutusalueen kehittäminen on kunnassa käynnissä ja haja-asutusalueen väestönkasvua toteutetaan osayleiskaavoituksella kunnanhallituksen ja valtuuston päättämien periaatteiden mukaisesti.

Kunnan henkilöstö
Poliittinen ohjausryhmä esittää, että kunnan pitää pystyä turvaamaan riittävä henkilöstö kaikissa olosuhteissa. Henkilöstön riittävyydessä ensisijainen toimenpide on vaikuttaa henkilöstön jaksamiseen. Keskeisenä tavoitteena on lisätä työssäolopäiviä erilaisin keinoin. Kunnan henkilöstölinjauksia ja ohjeistuksia päivitetään. Yhteistyötä työterveyshuollon kanssa pidetään ensisijaisen tärkeänä.

Verorahoituksen lisäys (2 243 200 euroa)

Poliittisen ohjausryhmän keinovalikoima kattaa noin 6,756 miljoonaa euroa vaaditusta 9 miljoonan euron sopeutustarpeesta. Poliittinen ohjausryhmä esittää, että puuttuva 2,243 miljoonan euron vaje joudutaan kattamaan verorahoituksen lisäyksellä. Tämä tarkoittaa 0,2 %-yksikön korotusta vuonna 2027.

Keinot, joita ohjausryhmä ei esitä

Poliittinen ohjausryhmä lähestyi kunnan talouden sopeuttamista kattavasti, eri vaihtoehtoja punniten. Nämä sopeutustoimet ohjausryhmä rajasi esityksensä ulkopuolelle, eikä esitä kotihoidontuen kuntalisän poistamista (520 000 e), avoimen varhaiskasvatuksen lopettamista kokonaan (480 000 e), lainojen korkosuojauksen purkamista yksittäisenä tuloutuksena (600 000 e) ja Metsäkylän, Palojoen ja Valkjärven koulujen lakkauttamista (2 000 000 e), koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuhuojennuksia (20 000 e), siivoustason laskemista (40 000 e), Kissankellon avustusten lakkauttamista (130 000 e) ja sivistys- ja hyvinvointitoimialan erityisavustusten omavastuuosuuksien leikkaamista (95 000 euroa).

Perusopetuksen sisältöihin liittyen ohjausryhmä jätti esityksen ulkopuolelle perusopetuksen tuntikehyksen vähentämisen, perusopetuksen A2-kielen opetuksen lopettamisen, joustavasta perusopetuksesta luopumisen ja painotetusta opetuksesta luopumisen (yht. 670 000 e).

Lisätietoa työn valmistelusta voi lukea osoitteessa nurmijarvi.fi/nuuka.

Päätöksenteko kesäkuussa 2023

Ohjausryhmän kokoama keinovalikoima annetaan kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle käsiteltäväksi ja päätöksentekoa varten. Kunnanhallitus käsittelee esitystä 14.6.2023 ja kunnanvaltuusto 21.6.2023. Sopeutuspakettipäätös on luonteeltaan puitepäätös ja yksittäiset keinot päätetään hallintosäännön mukaisin toimivaltuuksin osana talousarviovalmistelua.

 

Takaisin listaukseen