Ajankohtaista

Asuminen, Kaavoitus, Lautakunnat, Maankäyttö, Päätöksenteko, Rakentaminen

Elinvoimalautakunnan 25.4. päätökset

26.4.2024

Nurmijärven elinvoimalautakunnan 25.4.2024 kokouksen päätökset tehtiin esityslistan mukaisina seuraavin poikkeuksin,

 

 • 28 Rakentamista koskeva suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös Leppälammen kylässä

Asian käsittely

Kimmo Pirkkala teki Flinckin ja Rantalan kannattamana seuraavan muutosesityksen:

”Suunnittelutarveratkaisu

Elinvoimalautakunta katsoo esittelytekstissä esitetyin perustein, että haetulle rakentamiselle on olemassa maankäyttö- ja rakennuslain 137.1 §:n tarkoittamat edellytykset. Hakemuksen mukainen rakentaminen ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Haettuun lupaan suostuminen ei vaaranna maanomistajien tasapuolista kohtelua vaatimuksen lupakäsittelyssä. Elinvoimalautakunta päättää tehdä myönteisen suunnittelutarveratkaisun.

Poikkeamispäätös

Elinvoimalautakunta katsoo esittelytekstissä esitetyin perustein, että hakemuksen tueksi on olemassa erityisiä syitä ja haettu rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Elinvoimalautakunta päättää tehdä myönteisen poikkeamispäätöksen rakennusjärjestyksen rakennuspaikan vähimmäispinta-alaa koskevasta määräyksestä.

Elinvoimalautakunta edellyttää, että kiinteistön tulee liittyä keskitettyyn vesihuoltoverkostoon sekä talousveden että jäteveden osalta. Rakennukset tulee sovittaa ympäröivään rakennuskantaan ja kylämaisemaan.

Perustelut:

 1. Rakennuspaikka sijaitsee muun rakentamisen yhteydessä täydentäen luontevasti olemassa olevaa rakennettua aluetta.
 2. Alueella on valmiina tiestö ja kunnallistekniikka.
 3. Jos haetulle paikalle ei saisi rakentaa jäisi se joutomaaksi vaille muuta käyttöä.
 4. Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa.

Eli sekä infran että yhdyskuntarakenteen osalta rakentaminen hakemuksen alueelle täydentää ja sopii hyvin alueelle. Leppälammen kyläalue kohteen ympäristössä on tiiviisti rakennettu, mikä on hyvä asia ja rakennukset tulisivat sijoittumaan olemassa olevan yhdyskuntarakenteen yhteyteen.

Yleisenä periaatteena ja tahtotilana on ollut, että haja-asutusalueille rakentamista vapautetaan, kun sille ei ole selkeää käytännön estettä nähtävissä ja näin saadaan lisää elinvoimaa Nurmijärvelle ja erityisesti haja-asutusalueille, jossa tilanne sen suhteen ei ole hyvä. Myönteinen suunnittelutarveratkaisu on sen vuoksi oikeansuuntainen.

Päätöksen julkipanopäivä on 3.5.2024. Päätöksen antopäivä on 6.5.2024. Suunnittelutarveratkaisu/poikkeamispäätös on voimassa päätöksen antamispäivästä lukien kaksi vuotta, jona aikana suunnittelutarveratkaisua/poikkeamispäätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava, muutoin suunnittelutarveratkaisu/poikkeamispäätös raukeaa.

Minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ei saa ryhtyä ennen rakennusluvan myöntämistä.”

Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, josta lautakunta ei voinut olla yksimielinen, puheenjohtaja määräsi pidettäväksi nimenhuutoäänestyksen siten, että

JAA = esittelijän pohjaesitys

EI = Pirkkalan muutosesitys

Äänestyksen tulos

4 JAA (Luoma, Santala, Stormbom, Vuorisalo)

7 EI (Brandt, Flinck, Lompolo, Pirkkala, Rantala, Takalo-Eskola, Suomi)

Elinvoimalautakunta hyväksyi äänin JAA 4 – EI 7 Pirkkalan muutosesityksen.

Päätös

Elinvoimalautakunta hyväksyi Pirkkalan muutosesityksen.

Esittelijä Oksanen jätti eriävän mielipiteen liitettäväksi päätökseen. Santala, Vuorisalo ja Stormbom yhtyivät esittelijän eriävään mielipiteeseen.

 

 • 30 Rakentamista koskeva suunnittelutarveratkaisu Kirkonkylän ja Rajamäen taajamien välissä

Asian käsittely

Sirpa Rantala teki Pirkkalan kannattamana seuraavan muutosesityksen:

”Elinvoimalautakunta katsoo esittelytekstissä esitetyin perustein, että haetulle rakentamiselle on olemassa maankäyttö- ja rakennuslain 137.1.§:n tarkoittamat edellytykset.

Hakemuksen mukainen rakentaminen ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle.

Hakemukseen suostuminen ei vaaranna maanomistajien tasapuolisen kohtelun vaatimuksia lupakäsittelyssä.

Elinvoimalautakunta päättää tehdä myönteisen suunnitteluratkaisupäätöksen.

Perustelut:

 1. Tila (n. 7 ha) on rakentamaton ja ko. rakennuspaikka on määräala (1 ha) tästä tilasta.
 2. Rakennuspaikka sijoittuu Kulomäentien varrelle, sen pohjoispuolelle, usean omakotitalon yhteyteen, yhdyskuntarakennetta tiivistäen.
 3. Naapureilla ei ole huomautettavaa hankkeeseen.
 4. Palveluiden saatavuus on hyvä, etäisyys Kirkonkylän ja Rajamäen taajamiin on n. 5 km molempiin.
 5. Kestävän liikkumisen edellytykset toteutuvat erinomaisesti, muutaman sadan metrin päässä kulkee Rajamäentiellä bussiliikenne ja tien varrella on myös kevyenliikenteenväylä.

Päätöksen julkipanopäivä on 3.5.2024. Päätöksen antopäivä on 6.5.2024. Suunnittelutarveratkaisu on voimassa päätöksen antamispäivästä lukien kaksi vuotta, jona aikana suunnittelutarveratkaisua vastaavaa rakennuslupaa on haettava, muutoin suunnittelutarveratkaisu raukeaa.

Minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ei saa ryhtyä ennen rakennusluvan myöntämistä.”

Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, josta lautakunta ei voinut olla yksimielinen, puheenjohtaja määräsi pidettäväksi nimenhuutoäänestyksen siten, että

JAA = esittelijän pohjaesitys

EI = Rantalan muutosesitys

Äänestyksen tulos

JAA 2 (Santala, Stormbom)

EI 9 (Brandt, Flinck, Lompolo, Luoma, Pirkkala, Rantala, Takalo-Eskola, Kiurunen, Suomi)

Elinvoimalautakunta hyväksyi äänin JAA 2 – EI 9 Rantalan muutosesityksen.

Päätös

Elinvoimalautakunta hyväksyi Rantalan muutosesityksen.

Esittelijä Oksanen jätti eriävän mielipiteen liitettäväksi päätökseen. Santala ja Stormbom yhtyivät esittelijä eriävään mielipiteeseen.

 

 • 34 Yksityisen aloitteesta laadittavaa/muutettavaa yleiskaavaa koskevan yhteistyösopimuksen periaatteet

Asian käsittely

Teknisenä korjauksen päätösesityksen ensimmäisen kohdan alkuun lisättiin sana yksityinen.

Päätös

Elinvoimalautakunta päätti, että yksityisen tahon aloitteesta laadittavien/muutettavien yleiskaavojen yhteistyösopimuksissa noudatetaan pääsääntöisesti seuraavia periaatteita:

– yksityinen taho vastaa yleiskaavan laatimis- ja käsittelykustannuksista

– yksityinen taho vastaa yleiskaavatyötä varten tarvittavien selvitysten ja suunnitelmien kustannuksista

– tuntiveloitukset, yleiskustannukset ja kuulutuskustannukset perustuvat elinvoimakunnan maksuja koskevan päätöksen ranta-asemakaavan laatimista/muuttamista koskevaan kohtaan

– aikataulutavoitteet tulee asettaa siten, että kunnan muiden yleiskaavatöiden eteneminen ei merkittävästi hidastu.

 

 • 36 Ilmoitusasiat

Lautakuntaa informoitiin tulossa olevasta lautakunnan itsearvioinnista ja MATAn kommentoinnin aikataulusta.

Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan kotisivuilla 3.5.2024.

Takaisin listaukseen