Ajankohtaista

Kaikki

Elinvoimalautakunnan 23.11. kokouksen päätökset

24.11.2023

Elinvoimalautakunnan 23.11. kokouksen päätökset tehtiin esityslistan mukaisesti seuraavin poikkeuksin:

§ 71 Rakentamista koskeva poikkeamispäätös Lepsämänjoen rantavyöhykkeelle Klaukkalan eteläosassa

Asian käsittely:
Rantala teki Pirkkalan kannattamana seuraavan muutosesityksen: ”Elinvoimalautakunta päättää tehdä myönteisen poikkeamispäätöksen sekä maankäyttö- ja rakennuslain 72.1 §:n mukaisesta ranta-alueen suunnittelutarpeesta että rakennusjärjestyksen rakennuspaikan rantaviivan vähimmäispituudesta.

Elinvoimalautakunta katsoo, että haetulle rakentamiselle on olemassa maankäyttö- ja rakennuslain 72.1 §:n tarkoittamat edellytykset. Hakemuksen mukainen rakentaminen ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Haettuun lupaan suostuminen ei vaaranna maanomistajien tasapuolista kohtelua lupakäsittelyssä.

Perustelut myönteiselle poikkeamispäätökselle:

  1. Hakemuksen kohteena oleva rakentamaton tila 543-403-6-189 sijoittuu jo olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen. Alueella on voimassa Klaukkalan oikeusvaikutteinen osayleiskaava, MT-alue. Haettuun lupaan suostuminen ei vaaranna maanomistajien tasapuolista kohtelua; naapurin huomautuksen jälkeen asemapiirros on muutettu ja naapuri on sen hyväksynyt
  2. Rakentaminen sijoittuu rakennusjärjestyksen mukaisesti 100 m:n päähän rannasta.
  3. Muunnetun rantaviivamäärän mukaisesti kaikkien kantatilasta lohkottujen tilojen yhteinen rantaviivamäärä 255 m alueella on rakentamista jo sinällään rajoittava. Toisaalta kaikki tilat eivät edes rajoitu rantaan. Muunnettu rantaviiva antaa väljyyttä rakentamiselle poistamalla rakentamiseen sopimattoman rannan käytön ja näin ollen merkittävää Lepsämänjoen rantarakentamista ei ole tapahtunut eikä odotettavissa.

Koska tämä kyseinen tila on rakentamaton ja rantaviivasta poikkeaminen on kohtuullista 50 metristä muutaman metrin eikä ranta-alueelle ole odotettavissa suunniteltua enempää rakentamista, on perusteltua myöntää lupa poikkeamiselle.”

 

Koska oli tehty päätösesityksestä poikkeava kannatettu muutosesitys, määräsi puheenjohtaja suoritettavan seuraavan nimenhuutoäänestyksen:

esittelijän esitys= JAA
Rantalan muutosesitys= EI

JAA: 7 (Luoma, Lompolo, Rahunen, Stormbom, Takalo-Eskola, Kiurunen, Suomi)

EI: 3 (Pirkkala, Rantala, Salo)

POISSA: 1 (Flinck)

Elinvoimalautakunta hyväksyi esittelijän esityksen äänin 7–3 (poissa 1).

Päätös: Elinvoimalautakunta hyväksyi esittelijän esityksen.

 

§ 72 Elinvoimalautakunnan kokoukset ja pöytäkirjojen nähtävillä pito vuonna 2024

Asian käsittely:
Pirkkala teki seuraavan muutosesityksen: ”Elinvoimalautakunnan vuoden 2024 kokouksille etsitään sopivat ajat myös tammi-, touko- ja elokuulle. Kokoukset voidaan tarvittaessa perua lähempänä kokousajankohtaa.”. Keskustelun kuluessa Pirkkala veti muutosesityksenä pois.

Takalo-Eskola teki Pirkkalan ja Rantalan kannattamana seuraavan muutosesityksen: ”Vuodelle 2024 elinvoimalautakunnan kokousmäärä on yhdeksän (9) pohjaesityksen seitsemän (7) kokouksen sijasta.”.

Elinvoimalautakunta hyväksyi yksimielisesti Takalo-Eskolan muutosesityksen.

Päätös:
Elinvoimalautakunta hyväksyi yksimielisesti Takalo-Eskolan muutosesityksen.

 

Lisäksi elinvoimalautakunta sai katsauksen Metsäkylän osayleiskaavan laadinnan tilanteesta. Lisäksi lautakunnan jäsen Vuorisalo esitti, että elinvoimalautakunnan kokouksien päätöksistä tehdään tiedote kunnan sivuille. Tiedote jaetaan myös elinvoimalautakunnan jäsenille sekä suunnittelutarveratkaisujen ja poikkeamislupien hakijoille.

 

Elinvoimalautakunnan pöytäkirja julkaistaan tarkastamisen jälkeen kunnan kotisivulla 1.12.2023.

Takaisin listaukseen