Ajankohtaista

Kaikki

Elinvoimalautakunnan 21.3.2024 kokouksen päätökset

26.3.2024

Elinvoimalautakunnan 21.3.2024 kokouksen päätökset tehtiin esityslistan mukaisesti seuraavalla poikkeuksella:

§ 19 Määräalan rakentamista koskeva suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös Klaukkalan Metsäkylässä Nummimäen alueen pohjoispuolella.

Asian käsittely:

Pirkkala teki Flinckin kannattamana seuraavan muutosesityksen:

” Suunnittelutarveratkaisu
Elinvoimalautakunta katsoo esittelytekstissä esitetyin perustein, että haetulle rakentamiselle on olemassa maankäyttö- ja rakennuslain 137.1 §:n tarkoittamia edellytyksiä. Hakemuksen mukainen rakentaminen ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Haettuun lupaan suostuminen ei vaaranna maanomistajien tasapuolista kohtelua vaatimuksen lupakäsittelyssä. Elinvoimalautakunta päättää tehdä myönteisen suunnittelutarveratkaisun ehdolla

  • kiinteistön tulee liittyä keskitettyyn vesihuoltoverkostoon sekä talousveden että jäteveden osalta.

Poikkeamispäätös
Elinvoimalautakunta katsoo esittelytekstissä esitetyin perustein, että hakemuksen tueksi on olemassa erityisiä syitä ja haettu rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Elinvoimalautakunta päättää tehdä myönteisen poikkeamispäätöksen rakennusjärjestyksen rakennuspaikan vähimmäispinta-alaa koskevasta määräyksestä.

Perustelut:

  1. Rakennuspaikka sijaitsee muun rakentamisen yhteydessä täydentäen luontevasti olemassa olevaa rakennettua aluetta.
  2. Määräalan suuruus on yhtä suuri tai suurempi kuin alueen muut rakennetut kiinteistöt.
  3. Alueella on valmiina tiestö ja vesiosuuskunnan vesi- ja viemäriverkosto.

Eli sekä infran että yhdyskuntarakenteen osalta rakentaminen hakemuksen alueelle täydentää ja sopii hyvin alueelle. Nummimäen kyläalue on tiiviisti rakennettu, mikä ei ole este rakentamiselle, vaan pikemminkin hyvä asia. Sillä ei pidä olla merkitystä enää kuinka paljon määräalan emätilaa on aiemmin käytetty rakentamiseen.

Päätöksen julkipanopäivä on 2.4.2024. Päätöksen antopäivä on 3.4.2024. Suunnittelutarveratkaisu/poikkeamispäätös on voimassa päätöksen antamispäivästä lukien kaksi vuotta, jona aikana suunnittelutarveratkaisua/poikkeamispäätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava, muutoin suunnittelutarveratkaisu/poikkeamispäätös raukeaa.

Minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ei saa ryhtyä ennen rakennusluvan myöntämistä.”

Koska oli tehty päätösesityksestä poikkeava kannatettu muutosesitys, määräsi puheenjohtaja suoritettavan seuraavan nimenhuutoäänestyksen:

esittelijän esitys= JAA
Pirkkalan muutosesitys= EI

JAA: 3 (Santala, Stormbom, Vuorisalo)
EI: 7  (Brandt, Flinck, Luoma, Pirkkala, Lompolo, Takalo-Eskola, Suomi)
POISSA: 1 (Rantala)

Elinvoimalautakunta hyväksyi Pirkkalan muutosesityksen äänin 3–7 (poissa 1).

 

Päätös:               

Elinvoimalautakunta hyväksyi Pirkkalan muutosesityksen.

Esittelijä jätti eriävän mielipiteen liitettäväksi pöytäkirjaan.

Vuorisalo jätti eriävän mielipiteen.

Stormbom jätti eriävän mielipiteen.

Santala jätti eriävän mielipiteen.

 

Lisäksi elinvoimalautakunta keskusteli yritysyhteistyön ja elinkeinotoiminnan edistämisestä kunnassa, Sudentullin työpaikka-alueen asemakaavan aloitusvaiheen yleisötilaisuudesta (järjestettiin 19.3.2024), henkilötietosuoja-asioista, Holman kurssikeskuksen tilanteesta sekä elinvoimalautakunnan 25.4.2024 kokouksen pitämisestä etäkokouksena.

Takaisin listaukseen