Ajankohtaista

Kaikki

Elinvoimalautakunnan 14.12.2023 kokouksen päätökset

15.12.2023

Elinvoimalautakunnan 14.12.2023 kokouksen päätökset tehtiin esityslistan mukaisesti seuraavin poikkeuksin:

§80 Määräalan rakentamista koskeva suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös Klaukkalan Metsäkylässä Nummimäen alueella

Asian käsittely:
Lautakunnan jäsen Rantala ilmoitti esteellisyydestään (hallintolaki 28.1 § kohta 3: intressijäävi) osallistua asian käsittelyyn ja päätöksentekoon ja poistui kokouksesta.

Pirkkala teki Luoman ja Flinckin kannattamana seuraavan muutosesityksen:

”Suunnittelutarveratkaisu
Elinvoimalautakunta katsoo esittelytekstissä esitetyin perustein, että haetulle rakentamiselle on olemassa maankäyttö- ja rakennuslain 137.1 §:n tarkoittamia edellytyksiä. Hakemuksen mukainen rakentaminen ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Haettuun lupaan suostuminen ei vaaranna maanomistajien tasapuolista kohtelua vaatimuksen lupakäsittelyssä. Elinvoimalautakunta päättää tehdä myönteisen suunnittelutarveratkaisun seuraavin ehdoin:

 • rakennuspaikka liitetään alueella olevaan vesiosuuskunnan verkostoon
 • rakennukset tulee sovittaa julkisivuiltaan, materiaaliltaan, kattomuodoltaan ja väritykseltään ympäröivään rakennuskantaan ja kylämaisemaan
 • sivuasunto saa olla enintään 100 k-m2.
 • sivuasuntoa ei saa laajentaa 100 k-m2 suuremmaksi.
 • sivuasunto tulee tehdä asemapiirroksen mukaisesti pääasunnon yhteyteen siten, että asunnoilla on yhteinen vesihuolto, jätevesien käsittelyjärjestelmä, tieliittymä, sisäänkäyntipiha ja piha-alue.
 • sivuasunnon ja pääasunnon tulee muodostaa kokonaisuus, jota ei saa maanmittaustoimituksella erottaa itsenäisiksi tiloiksi
 • sivuasunto tulee suunnitella liikuntaesteettömäksi
 • sivuasunto saa olla enintään 1-kerroksinen
 • sivuasuntoon ei saa rakentaa kellarikerrosta
 • sivuasunnon lattiapinnan ja katonharjan välinen korkeus saa olla enintään 5,5 m

Poikkeamispäätös
Elinvoimalautakunta katsoo esittelytekstissä esitetyin perustein, että hakemuksen tueksi on olemassa erityisiä syitä ja haettu rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Elinvoimalautakunta päättää tehdä myönteisen poikkeamispäätöksen rakennusjärjestyksen rakennuspaikan vähimmäispinta-alaa sekä asuntojen/asuinrakennusten lukumäärää koskevista määräyksistä.

Perustelut:

 1. Rakennuspaikka sijaitsee muun rakentamisen yhteydessä täydentäen luontevasti olemassa olevaa rakennettua aluetta.
 2. Määräalan suuruus on yhtä suuri tai suurempi kuin alueen muut rakennetut kiinteistöt.
 3. Alueella on valmiina tiestö ja vesiosuuskunnan vesi- ja viemäriverkosto.
 4. Naapureilla ei ole huomautettavaa hankkeeseen.

Eli sekä infran että yhdyskuntarakenteen osalta rakentaminen hakemuksen alueelle täydentää ja sopii hyvin alueelle. Nummimäen kyläalue on tiiviisti rakennettu, mikä ei ole este rakentamiselle, vaan pikemminkin hyvä asia. Sillä ei pidä olla merkitystä enää kuinka paljon määräalan emätilaa on aiemmin käytetty rakentamiseen.

Päätöksen julkipanopäivä on 22.12.2023. Päätöksen antopäivä on 27.12.2023. Suunnittelutarveratkaisu/poikkeamispäätös on voimassa päätöksen antamispäivästä lukien kaksi vuotta, jona aikana suunnittelutarveratkaisua/poikkeamispäätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava, muutoin suunnittelutarveratkaisu/poikkeamispäätös raukeaa.

Minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ei saa ryhtyä ennen rakennusluvan myöntämistä.”

 

Koska oli tehty päätösesityksestä poikkeava kannatettu muutosesitys, määräsi puheenjohtaja suoritettavan seuraavan nimenhuutoäänestyksen:

esittelijän esitys= JAA
Pirkkalan muutosesitys= EI

JAA: 3 (Santala, Stormbom, Vuorisalo)
EI: 8 (Flinck, Luoma, Pirkkala, Lehto, Lompolo, Salo, Takalo-Eskola, Suomi)

Elinvoimalautakunta hyväksyi Pirkkalan muutosesityksen äänin 3–8.

 

Päätös:

Elinvoimalautakunta hyväksyi Pirkkalan muutosesityksen.

Esittelijä jätti eriävän mielipiteen liitettäväksi pöytäkirjaan.

Vuorisalo jätti eriävän mielipiteen. Perustelut esittelijän kirjallisessa eriävässä mielipiteessä.

Stormbom jätti eriävän mielipiteen. Perustelut esittelijän kirjallisessa eriävässä mielipiteessä.

Santala jätti eriävän mielipiteen. Perustelut esittelijän kirjallisessa eriävässä mielipiteessä.

Rantala poistui esteellisenä kokouksesta (hallintolaki 28.1 § kohta 3: intressijäävi) ennen asian käsittelyä ja päätöksentekoa.

 

 

§85 Metsäkylän osayleiskaava

Asian käsittely:
Flinck esitti Pirkkalan kannattamana asian palauttamista valmisteluun. Palautuksen perusteena ja evästyksenä, että kaavassa huomioidaan yritysten sijoittumisen edellytysten huomioiminen maantie 130 ja Hämeenlinnan väylän tuntumaan. Lisäksi rakentamispaikkojen vähimmäiskoot tulee tarkastella uudelleen (AT-5 alueilla 3 000 m² > 2 500 m², MT-5 alue kauttaaltaan 10 000 m², M-9 ja M-11 alueilla vähimmäiskoko 3 000 m²).

Koska oli tehty kannatettu palautusesitys, määräsi puheenjohtaja suoritettavan seuraavan nimenhuutoäänestyksen:

asian käsittelyn jatkaminen= JAA
Flinckin palautusesitys= EI

JAA: 3 (Luoma, Santala, Vuorisalo)
EI: 7 (Flinck, Pirkkala, Lehto, Lompolo, Salo, Takalo-Eskola, Suomi)
POISSA: 1 (Stormbom)

Elinvoimalautakunta hyväksyi Flinckin palautusesityksen äänin 3–7 (poissa 1).

Äänestyksen jälkeen elinvoimalautakunta kävi vielä tarkentavan keskustelun valmistelun evästyksistä:

 • kaavassa huomioidaan yritysten sijoittumisen edellytysten huomioiminen maantie 130 ja Hämeenlinnan väylän tuntumaan
 • rakentamispaikkojen vähimmäiskoot tulee tarkastella uudelleen (AT-5 alueilla 3 000 m² > 2 500 m², MT-5 alue kauttaaltaan 10 000 m², M-9 ja M-11 alueilla vähimmäiskoko 3 000 m²)
 • Liite_17_MKOYK_luonnos_määräykset_A4 sivu 4 1§: ”Asuinrakennuksen kerrosluku saa olla enintään I ¾, eikä rakennus saa olla miltään osin kaksikerroksinen” -lause muutetaan muotoon ” Asuinrakennuksen kerrosluku saa olla enintään 2.”

 

Päätös:

Elinvoimalautakunta päätti palauttaa asian valmisteluun seuraavin evästyksin:

 • kaavassa huomioidaan yritysten sijoittumisen edellytysten huomioiminen maantie 130 ja Hämeenlinnan väylän tuntumaan
 • rakentamispaikkojen vähimmäiskoot tulee tarkastella uudelleen (AT-5 alueilla 3 000 m² > 2 500 m², MT-5 alue kauttaaltaan 10 000 m², M-9 ja M-11 alueilla vähimmäiskoko 3 000 m²)
 • Liite_17_MKOYK_luonnos_määräykset_A4 sivu 4 1§: ”Asuinrakennuksen kerrosluku saa olla enintään I ¾, eikä rakennus saa olla miltään osin kaksikerroksinen” -lause muutetaan muotoon ” Asuinrakennuksen kerrosluku saa olla enintään 2.”

Vuorisalo jätti eriävän mielipiteen liitettäväksi pöytäkirjaan.

Takaisin listaukseen