Ajankohtaista

Lapset, Liikenne, Nuoriso, Opetus ja koulutus

Ajonopeudet huolestuttavat Nurmijärvellä

9.8.2021

Nurmijärvellä on käytössä sekä kunnan että Uudenmaan ELY-keskuksen asentamia nopeusnäyttötauluja. Kunnalla on 22 kpl kiinteitä nopeusnäyttötauluja asennettuna pääasiassa maanteiden varsilla olevien koulujen läheisyyteen. Lisäksi kunnalla on yksi siirrettävä nopeusnäyttötaulu, jonka paikka vaihtuu tiheään ja määräytyy yleensä kuntalaisilta saatujen palautteiden perusteella. ELY-keskuksen siirrettävät näytöt ovat kussakin kohteessa kaksi viikkoa.

Nurmijärvellä tehdään vuosittain myös liikennetutkimuksia, joissa kerätään tietoa nopeustasoista ja liikennemääristä. Nopeustasojen seurannassa on havaittu huomattavan paljon ylinopeutta ajavia kuljettajia. Liian korkea tilannenopeus voi altistaa liikenneonnettomuuksille ja vähentää reagointiaikaa esimerkiksi taajamissa suojateiden kohdalla. Nurmijärven liikenneturvallisuustyöryhmä toivoo autoilijoiden varaavan liikenteeseen riittävästi aikaa ja malttia sekä noudattavan nopeusrajoituksia, jotta liikenneturvallisuus paranisi.

Nurmijärven katuverkossa on pääsääntöisesti voimassa alueellinen nopeusrajoitus 30 km/h. Alueellinen nopeusrajoitus on yleensä merkitty vain alueen sisääntulokadun alkupäähän lähelle esim. maantieliittymää. Lisäksi kunnan katuverkon kadut ovat pääasiassa tasa-arvoisia. Toisin sanoen oikealta tulevaa tulee väistää. Moni autoilija ja mopoilija ei tunnu tätä asiaa tiedostavan.

Siirrettävien nopeusnäyttöjen tulokset vuonna 2020

Vuonna 2020 Uudenmaan ELY-keskuksen Nurmijärven maantieverkolle ohjelmoiduista kohteista tulokset saatiin raportoitua 14 kohteesta. Nurmijärvellä kiertäneitä näyttöjä oli ohjelmoitu taajama-alueiden sisääntuloväylille sekä koulujen, suojateiden ja liittymien lähistölle. Kaikki kohteet huomioiden selvästi yli puolet mitatuista havainnoista oli nopeusrajoituksen ylittäneitä. Selkeimpiä eli yli 10 km/h nopeusrajoituksen ylittäneitä oli keskimäärin 22 % eli useampi kuin joka viides.

 

Taulukko: Uudenmaan ELY-keskuksen siirrettävien nopeusnäyttöjen tulokset Nurmijärvellä.

Nopeusrajoitus Mitattu keskinopeus Rajoituksen mukaan ajaneita (keskiarvo) Alle 10 km/h nopeusrajoituksen ylittäneitä (keskiarvo) Yli 10 km/h nopeusrajoituksen ylittäneitä (keskiarvo)
40 km/h

(2 kohdetta)

42,9 km/h 44,8 % 32,5 % 22,8 %
50 km/h

(12 kohdetta)

53,2 km/h 39,2 % 38,4 % 22,3 %

 

Aikuisilla on tärkeä rooli esimerkin näyttämisessä liikenteessä

Nopeusnäyttötaulujen mittaustulosten perusteella Nurmijärvellä on havaittavissa piittaamattomuutta nopeusrajoituksista. Liikenneturvan nuorisokyselyn (2019) perusteella myös nuorilla kuljettajilla on taipumusta ylinopeuksiin, sillä nuorten liikennekäyttäytymiseen liittyvänä riskitekijänä mainittiin yleisimmin ylinopeudet. Vanhemmilla ja muilla aikuisilla on tärkeä rooli esimerkin näyttäjinä liikenteessä lapsille ja nuorille. Liikenneturvan nuorisokyselyssä (2019) noin kaksi kolmesta (69 %) kertoi saavansa lähipiirinsä aikuisilta hyvää esimerkkiä turvalliseen liikkumiseen. Kyselyn avovastauksissa korostuivat neuvot, keskustelu ja myönteinen esimerkki keinoina, joilla aikuiset voivat tukea nuoria toimimaan turvallisesti liikenteessä.

Nopeustasoja mitataan tänäkin vuonna eri puolilla Nurmijärveä

ELY-keskuksen siirrettävät näytöt kiertävät maastossa huhtikuusta 2021 eteenpäin. Nurmijärvelle on ohjelmoitu tälle vuodelle 21 siirrettävää nopeusnäyttökohdetta. Suurin osa kohteista säilyy ohjelmassa samoina vuodesta toiseen, jotta nopeustasojen kehittymistä voidaan seurata myös pidemmällä aikavälillä. Lisäksi Nurmijärvellä on kunnan asentamia nopeusnäyttötauluja aiempien vuosien tapaan muistuttamassa autoilijoita ajonopeudesta. Nurmijärven liikenneturvallisuustyöryhmän kokouksissa seurataan siirrettävien nopeusnäyttöjen ja liikennetutkimusten tuloksia vuosittain.

 

Lähteet:

https://www.liikenneturva.fi/sites/default/files/2019_nuorten_kokemukset_vanhemmat.pdf

https://www.liikenneturva.fi/fi/ajankohtaista/tiedote/vanhempi-ole-kiinnostunut-nuoresi-liikennekayttaytymisesta#fb3dad4d

 

 

Takaisin listaukseen