Lautakunnat ja johtokunnat

Kunnallista päätösvaltaa on siirretty yhdeksälle (9) lautakunnalle ja kolmelle (3) kunnallisen liikelaitoksen johtokunnalle sekä kuntakehitystoimikunnalle.

Näiden toimielimien toiminnasta ja tehtävistä on tarkemmin määrätty valtuuston hyväksymissä johtosäännöissä. Valtuusto valitsee lautakuntien ja liikelaitosten johtokuntien jäsenet ja varajäsenet sekä nimeää jäseniksi valittujen joukosta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

Kunnanhallituksella on edustajansa kussakin lautakunnassa seuraamassa päätöksentekoa. Edustajalla on kokouksessa puhevalta, mutta ei äänivaltaa. Kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla on myös oikeus osallistua lautakuntien kokouksiin.

Kaavio luottamushenkilöorganisaatiosta