Opiskelukäytännöt

Arviointi

Opettaja ilmoittaa jokaisen kurssin/opintojakson alussa kyseisen moduulin/kurssin arviointikriteerit. Kurssiarvosana/moduuliarvosana määräytyy koearvosanan ja muun jatkuvan näytön perusteella. Muuhun näyttöön sisältyvät mm. tuntiosaaminen ja –aktiivisuus, kotitehtävien tekeminen sekä erilaiset muut tehtävät, projektit ja välitestit. Kurssit/moduulit arvioidaan itsenäisesti toisistaan riippumatta. Kaikki pakolliset ja syventävät kurssit/moduulit arvioidaan numeroin.

Jos sinulta puuttuu kurssista/moduulista joitakin osasuorituksia, todistukseen merkitään kurssiarvosanaksi/moduuliarvosanaksi T eli täydennettävä. Keskeneräiset tehtävät yms. on suoritettava seuraavan jakson aikana, muutoin kurssi/moduuli keskeytyy ja saat K-merkinnän. Näet alla olevasta taulukosta eri arvosanojen kuvaukset.

 Arvosana Kuvaus
KKurssi on keskeytynyt. Opiskelija ei ole suorittanut ajoissa kurssin/moduulin puuttuvien osien suorituksia tai hänellä on liikaa/selvittämättömiä poissaoloja tai hän on syyllistynyt vilppiin/plagiointiin. Kurssi on käytävä uudestaan. Ei lasketa kurssi/opintopistekertymään.
TTäydennettävä. Opiskelija on ollut poissa kokeesta tai kurssista puuttuu suorituksia. Mikäli opiskelija palauttaa puuttuvat osasuoritukset / osallistuu uusintakuulusteluun seuraavan periodin aikana, opettaja muuttaa T:n arvosanaksi. Muutoin kurssi/opintojakso keskeytyy (K). Ei lasketa kurssi/opintopistekertymään.
HHylätty. Ei lasketa kurssi/opintopistekertymään.
SSuoritettu. Kurssi/opintojakso on suoritettu hyväksytysti. Merkintä mahdollinen joissakin koulukohtaisissa kursseissa/opintojaksoissa.
4Näyttö osaamisesta on heikko. Opiskelija on tehnyt vain osan vaadittavista kurssitöistä. Kurssi on hylätty. Opiskelijalla on mahdollisuus osallistua yhden kerran uusintakokeeseen kuluvan lukuvuoden aikana.

Vilppi ja plagiointi

Jos syyllistyt kokeessa tai muissa suorituksissaan vilppiin tai plagiointiin, suorituksesi jätetään arvostelematta. Sinulla ei myöskään ole oikeutta osallistua rästi- tai uusintakokeeseen, vaan koko kurssi on tällöin suoritettava uudelleen.

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Lukioasetuksen 13 §:n mukaan opiskelija voi kahden kuukauden kuluessa arvioinnista tiedon saatuaan pyytää opinnoissa etenemistä koskevan päätöksen tai päättöarvioinnin uusimista. Pyyntö tehdään rehtorille. Uudesta arvioinnista päättävät rehtori ja opiskelijan opettaja yhdessä.

Jos opiskelija on tyytymätön 1 momentissa tarkoitetusta pyynnöstä tehtyyn uuteen arviointiin tai ratkaisuun, jolla pyyntö on hylätty, opiskelija voi pyytää arviointiin oikaisua lääninhallitukselta. Lääninhallitus voi, jos päätös on ilmeisesti virheellinen, velvoittaa opettajan toimittamaan uuden arvioinnin, määrätä opinnoissa etenemistä koskevan päätöksen muutettavaksi tai määrätä, mikä arvosana opiskelijalle on annettava. 

Itsenäisesti suoritettavat opinnot

Paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetään opinnoista, jotka voidaan edellyttää itsenäisesti opiskeltaviksi tai joita toisaalta ei voi itsenäisesti suorittaa. Itsenäisesti opiskellun opintojakson opinnoista edellytetään hyväksytty arvosana.


Jos opiskelija opiskelee opintojakson kokonaan tai osittain itsenäisesti, noudatetaan soveltuvin osin edellä mainittuja arviointiperiaatteita. Tavoitteiden saavuttamista ja niiden suuntaista edistymistä on myös tällöin arvioitava riittävän laajasti ja monipuolisesti. Itsenäisten suoritusten suosituksista on kuvattu tarkemmin oppiaineittain. Opintojaksoihin on kirjattu, mikäli tiettyä opintojaksoa ei suositella suoritettavaksi itsenäisesti.


Itsenäisestä opintojakson suorittamisesta opiskelija sopii aineenopettajan kanssa ennen suorituksen aloittamista. Itsenäinen suorittaminen voi kattaa osan opintojaksosta tai koko opintojakson.


Opintojakson itsenäisesti suorittavalla opiskelijalla tulee olla riittävät pohjatiedot ja valmiudet, jotta opettaja voi puoltaa opintojakson itsenäistä suorittamista. Itsenäisesti suoritettu opintojakso mahdollistaa opiskelijalle valmiuksia ylioppilaskirjoitusten valmistautumisen aikaiseen itsenäiseen työskentelyyn sekä lukio-opintojen jälkeiseen jatko-opiskeluun.


Itsenäisen suorituksen opintojakson opettaja käy opiskelijan kanssa suorituksen alussa opintojakson arviointikriteerit lävitse. Itsenäisesti suoritettu opintojakso arvioidaan kyseisen opintojakson yleisten arviointiperiaatteiden ja tavoitteiden saavuttamisen sekä osaamisen edistymisen mukaisesti mahdollisimman laajasti ja monipuolisesti. Mikäli opiskelija ei saa hyväksyttyä arvosanaa itsenäisesti suoritetusta opintojaksosta, tulee hänen suorittaa kyseinen opintojakso uudelleen opetukseen osallistuen. Itsenäisesti suoritetun opintojakson kuulustelun voi uusia vain kerran.

Päättöarviointi

Lukion koko oppimäärän suorittaneelle annetaan päättötodistus. Siihen merkitään opiskelijan opiskelemat oppiaineet, niissä suoritettujen kurssien määrä sekä kunkin oppiaineen arvosana sanallisesti ja numeroin tai merkintä oppiaineen hyväksytystä suorittamisesta.  Jokainen opiskelemasi pakollinen ja syventävä kurssi on mukana oppiaineen päättöarvosanassa.

Opettajalla on oikeus korottaa päättöarvosanaa, mikäli tietosi ja taitosi ovat päättövaiheessa aikaisempia suorituksiasi parempia.

Voit pyytää päättötodistukseen suoritusmerkinnän liikunnasta, valinnaisista vieraista kielistä, joista olet suorittanut vain kaksi kurssia tai sellaisista oppiaineista, joissa suorittamasi oppimäärä on vain yksi kurssi.  S-merkintää pitää pyytää kirjallisesti koulusihteerin kautta viimeistään 13.5.2022.

Sinun on suoritettava vähintään 2/3 opinto-ohjelmansa mukaisista oppiaineen oppimäärän valtakunnallisista pakollisista ja syventävistä kursseista hyväksytysti.

KurssimääräSaa olla hylättyjä
1-20
3-51
6-82
9-3

Et voi saada lukion päättötodistusta ja ylioppilastodistusta, mikäli sinulla on liikaa hylättyjä kursseja ja jonkin aineen päättöarvosanaksi tulisi 4. Ylioppilastutkintolautakunta ei anna ylioppilastodistusta ennen kuin päättötodistus on saatu. Pidä siis itse huolta siitä, että lukion päättyessä olet suorittanut vaadittavan määrän opintojaksoja ja täytät kaikki tarvittavat kriteerit!