Opiskelun arki

Opiskelijan tuki

(Kuva)

Opiskelijaohjaus 

Opintojen ohjauksen tehtävänä on tukea opiskelijaa tämän opinnoissa lukioaikana sekä huolehtia siitä, että opiskelijalla on riittävästi sellaisia tietoja ja taitoja, joita hän tarvitsee siirtyessään jatko-opintoihin ja työelämään. Seuraavat henkilöt ovat tukena koko lukio-opintojen ajan: 

Opinto-ohjaaja 

Opinto-ohjaaja ohjaa opiskelijoita kaikissa lukio-opiskeluun liittyvissä asioissa kuten opintojen suunnittelussa, opintojaksojen valinnoissa ja opinto-ohjelman muutoksissa. Opinto-ohjelman muuttamisesta on neuvoteltava opinto-ohjaajan kanssa hyvissä ajoin ennen seuraavaa periodia, viimeistään ennen arviointiviikkoa. Opinto-ohjaaja huolehtii opiskelijoiden jatko-opintoihin hakeutumiseen liittyvästä ohjauksesta ja eri vaihtoehdoista tiedottamisesta. 

Opiskelija pääsee henkilökohtaiseen ohjauskeskusteluun milloin tahansa lukuvuoden aikana varaamalla ohjausajan opinto-ohjaajalta. Opinto-ohjaaja tekee yhteistyötä rehtorin, ryhmänohjaajien, erityisopettajan ja aineenopettajien sekä tarvittaessa myös huoltajien kanssa. 

Ryhmänohjaaja 

Opiskelijat on lukiossa jaettu ohjausryhmiin. Jokaiselle ohjausryhmälle on nimetty ryhmänohjaaja (RO). Ryhmänohjaajan tehtävänä on seurata ryhmänsä opiskelijoiden poissaoloja ja opintojen edistymistä. RO tapaa ryhmäänsä RO-tuokioissa kerran viikossa sovittuna aikana ja tiedottaa ajankohtaisista asioista. Ryhmänohjaustuokioihin osallistuminen on pakollista. Runsaat poissaolot vaarantavat OPO1-kurssimerkinnän saamisen. 

Ryhmänohjaaja haastattelee oman ryhmänsä opiskelijat henkilökohtaisesti kerran lukuvuoden aikana. RO ohjaa opiskelijan tarvittaessa edelleen opinto-ohjaajan vastaanotolle, rehtorille tai terveydenhoitajalle. RO tapaa ryhmänsä opiskelijoiden huoltajat vanhempainilloissa sekä tarvittaessa koulun ja kodin yhteistyöpalavereissa. RO huolehtii omalta osaltaan huoltajien tiedottamisesta lukuvuoden aikana Wilman välityksellä 

Aineenopettaja 

Aineenopettaja ohjaa opiskelijaa oman oppiaineensa opiskelussa ja siihen soveltuvissa opiskelutekniikoissa sekä antaa tietoa opintojaksojen suorittamisesta ja suoritusjärjestyksestä. Aineenopettaja valvoo oman aineensa oppimäärän suorittamista ja opiskelijan poissaoloja. Hän antaa myös oman alansa jatko-opiskeluun liittyvää tietoa ja pyrkii osoittamaan oppiaineensa merkityksen yhteiskunnassa. 

Erityisopettaja 

Erityisopettaja tukee ja ohjaa opiskelijaa oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvissä haasteissa. Opiskelija voi saada tukea esim. oppimisvaikeuksiin henkilökohtaisena ohjauksena. Ohjauksen pääpaino on opiskelutaidoissa. Erityisopettaja teettää lukion opiskelijoille lukemisen ja kirjoittamisen taitoja mittaavan seulan heti opintojen alussa sekä tarvittaessa yksilölukitestin. Lisäksi erityisopettaja avustaa esimerkiksi ylioppilastutkinnon erityisjärjestelyhakemuksiin liittyvissä asioissa opiskelijoita ja tekee tiivistä yhteistyötä lukion opettajien, henkilökunnan sekä tarvittaessa myös huoltajien kanssa.  Opiskelijalla on mahdollisuus kirjata tuen tarpeet henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaansa erityisopettajan kanssa. 

Resurssiopettaja 

Resurssiopettaja auttaa ja tukee opiskelijoita erilaisissa opiskeluun liittyvissä haasteissa. Häneltä saa tukea opiskeluun matalalla kynnyksellä. 

Jos opiskelijalla on jäänyt tehtäviä rästiin tai niiden tekeminen tuntuu vaikealta, voi opiskelija tulla tekemään tehtäviä yhdessä resurssiopettajan kanssa kaikille opiskelijoille avoimiin opintopajoihin tai opiskelija voi sopia yksilö- ja pienryhmätapaamisia resurssiopettajan kanssa. Tarvittaessa resurssiopettaja auttaa myös tehtävien aikatauluttamisessa ja työskentelyn jäntevöittämisessä. Lisäksi rästiin jääneitä kokeita voi tehdä aineenopettajan luvalla resurssiopettajan valvonnassa. 

Kouluvalmentaja 

Kouluvalmentajan keskeisiä tavoitteita ovat opiskelijoiden yhteisöllisyyden edistäminen ja opiskelijoiden voimavarojen tukeminen opintojen aikana. Kouluvalmentaja järjestää yhdessä opiskelijoiden kanssa yhteisöllistä toimintaa välitunneille ja hyppytunneille, on tavattavissa myös kahden kesken keskusteluihin mikäli opiskelija tarvitsee yksilöllisempää ohjausta koulun arjessa ja ohjaa opiskelijan tarvittaessa eri palveluiden piiriin. Kouluvalmentaja toimii koululla yhteistyössä oppilashuollon ja opettajien kanssa, vapaa-ajan toimijoista keskeisiä yhteistyötahoja ovat nuorisopalvelut, Ohjaamo ja liikuntapalvelut. Kouluvalmentaja on päivittäin mukana opiskelijoiden arjessa. 

Opiskelijakunnan hallitus (OPKH) 
Tutorit 

Opiskelijahuoltoryhmä 

Terveydenhoitaja 

Opiskelijaterveydenhuolto vastaa opiskelijan hyvinvoinnin, kasvun ja terveyden seuraamisesta, arvioinnista ja edistämisestä yhteistyössä vanhempien, opettajien ja opiskeluhuollon toimijoiden kanssa. Työ perustuu yksilölliseen ja luottamukselliseen asiakassuhteeseen.  

Terveystarkastusten lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus päästä vastaanotolle myös muulloin, esimerkiksi mielenterveys- tai seksuaaliterveysasioissa tai tarvitessaan tukea ja ohjausta terveyspalveluiden käytössä. Avovastaanotolla voi käydä oli asia mikä tahansa. 

Kuraattori 

Kuraattorin tehtävänä on tukea opiskelijoiden opintoja sekä psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Tapaamisilla kartoitetaan tuen ja palveluiden tarve yksilöllisesti yhdessä opiskelijan kanssa ja hänen omista toiveistaan lähtöisin. Kuraattoritapaamiset voivat olla yksinään riittävä tuki opiskelijan tilanteeseen, tai tarpeen mukaan yhteistyötä tehdään muiden toimijoiden kanssa opiskelijan/huoltajan suostumuksella. 
 

Nuoruusikään kuuluu monenlaisia vaiheita, mutta asioiden kanssa ei tarvitse jäädä yksin. Kuraattori on koulussa opiskelijaa varten. Kuraattorin kanssa keskustelusta opiskelija voi saada tukea opiskeluun, ihmissuhteisiin, yksinäisyyteen, mielenterveyden haasteisiin, nuoruusiän identiteetin kasvuun, tunne-elämään, elämänhallintaan ja itsenäistymiseen. Kuraattori tukee myös elämän muutos- ja kriisitilanteissa. 

Psykologi 

Psykologin työn tavoitteena on tukea opiskelijoiden psyykkistä hyvinvointia ja olla tukena opiskeluun ja elämäntilanteisiin liittyvissä asioissa. Psykologin vastaanotolle hakeutumisen syitä voivat olla esimerkiksi masennusoireilu, ahdistuneisuus, stressi, oppimisen pulmat, ihmissuhteisiin liittyvät huolet tai erilaiset kriisitilanteet. Tarpeen mukaan psykologi voi ohjata opiskelijan muiden opiskeluhuollon palveluiden piiriin. Psykologin kanssa käydyt keskustelut ovat maksuttomia ja luottamuksellisia. Opiskelija voi hakeutua vastaanotolle itse tai esimerkiksi huoltajan, terveydenhoitajan, ryhmänohjaajan tai opinto-ohjaajan suosittelemana. Parhaiten psykologin saa kiinni Wilman kautta.