Opinto-opas

Järjestyssäännöt

1. Tavoitteet

Järjestyssäännöillä luodaan puitteet päivittäiselle koulutyölle sekä pidetään huolta viihtyvyydestä ja turvallisuudesta kaikkien opiskelijoiden ja henkilökunnan osalta. Järjestyssäännöillä luodaan puitteet opiskeluun kannustavalle ilmapiirille. 

2. Opiskeluympäristön turvallisuus ja viihtyisyys 

Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön (Lukiolaki §40). Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. (Lukiolaki §30)  

Lukion opiskelijan tulee käyttäytymisellään ylläpitää ja kehittää myönteistä työskentelyilmapiiriä. Kaikkia talossa opiskelevia ja työskenteleviä henkilöitä tulee kohdella kunnioittavasti. Jokaisella on vastuu turvallisesta, häiriöttömästä ja siististä työ- ja oppimisympäristöstä. Henkinen tai fyysinen väkivalta sekä kiusaaminen ja häirintä on kielletty. Kaikenlainen syrjiminen on kielletty. Häiriötapauksissa menetellään lakien ja asetusten mukaisesti.  

3. Opiskelijan työaika  

Opiskelijan työajaksi katsotaan lukujärjestyksen mukainen aika. Opiskelijoiden työaikaan kuuluvat sekä kaikki lukion omissa tiloissa järjestetyt että työjärjestyksen ulkopuolella sovituksi pidettävät tilaisuudet. Opiskelijoilla on läsnäolovelvollisuus opinto-ohjelmaansa kuuluvien opintojaksojen tunneilla sekä koulun tilaisuuksissa (Lukiolaki §30).  

4. Päivittäinen työskentely  

Opiskelijalla on velvollisuus osallistua opetukseen, jollei hänen poissaololleen ole perusteltua syytä. (Lukiolaki §30) 

Oppitunneille saavutaan täsmällisesti. Oppitunneilla työskennellään aktiivisesti tunnin tavoitteiden mukaisesti. Opiskeluvälineet ja oppimateriaalit ovat aina mukana.   

Puhelinta, tietotekniikkaa ja elektronisia välineitä käytetään opiskeluun oppitunneilla opettajan ohjeistuksia noudattaen. Laitteiden viihdekäyttö oppitunneilla tai oppilaitoksen tilaisuuksissa ei ole sallittu. 

Oppitunneilla taltioimiseen (valokuvaaminen, videokuvaaminen, audioäänitteen teko) on pyydettävä lupa opettajalta. 

Kaikenlainen vilppi ja plagiointi on Nurmijärven lukiossa kielletty. Vilpissä osallisena oleminen on myös kiellettyä. Plagiointi tarkoittaa tekstin tai vastauksen tarjoamista arvioitavaksi omanaan siten, että alkuperäinen lähde on muu kuin opiskelija itse ja lähdettä ei ole mainittu.  Myös tekoälyn avulla tuotetun tekstin kopioiminen omaksi tuotokseksi on kielletty.  Kun opiskelija ei palauta omaa työtään arvioitavaksi, opintojakson arviointi keskeytyy.  

Mikäli opiskelija häiritsee opetusta, oppimista tai koulun muuta toimintaa tai toimii vilpillisesti, otetaan käyttöön Lukiolain §41 mukaiset kurinpitotoimenpiteet. Opettajalla on oikeus poistaa häiritsevä opiskelija luokasta.  

5. Fyysisen opiskeluympäristön turvallisuus ja siisteys 

Lukion omaisuutta tulee käsitellä ja säilyttää huolellisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Koulun omaisuutta ei saa sotkea tai rikkoa eikä roskaaminen ole sallittu. Syöminen ja juominen luokkatiloissa on sallittu ainoastaan opettajan luvalla.  Oppituntien aikana ei poistuta luokasta ilman opettajan lupaa. Koulun tiloissa käyttäydytään siististi ja noudatetaan opettajien antamia ohjeistuksia. 

Tupakkatuotteiden (mm. nuuskan, nikotiinipussien ja sähkötupakan) käyttö on kielletty koulun alueella ja koulun järjestämissä tilaisuuksissa (Tupakkalaki §74). Opiskelijat eivät saa esiintyä päihteiden vaikutuksen alaisena kouluaikoina eivätkä lukion järjestämissä tilaisuuksissa. Päihteiden vaikutuksen alaisena kouluaikana tavattu opiskelija ohjataan jatkotoimenpiteisiin tarvittaessa yhteistyössä huoltajien, poliisin ja lastensuojelun kanssa.  

Opiskelija ei saa tuoda koulun tiloihin esineitä tai aineita, joilla voi vaarantaa oman tai muiden turvallisuuden tai vahingoittaa omaisuutta. Rehtoreilla tai opettajilla on työpäivän aikana oikeus ottaa opiskelijalta haltuun tällaista omaisuutta. (Lukiolaki §40 ja §45)  

Mikäli opiskelija havaitsee jotain poikkeavaa tai tapahtuu jotain ikävää, asiasta on ilmoitettava viipymättä lukion henkilökunnalle. 

6. Vierailijat  

Turvallisuussyiden vuoksi opiskelijat eivät saa tuoda koulun tiloihin vierailijoita ilman lupaa. Lupa kysytään rehtorilta tai apulaisrehtorilta, ja samalla ilmoitetaan vieraan nimi, vierailun ajankohta ja se, miksi kyseinen henkilö vierailee koulussa.  

Järjestyssääntöjen rikkominen johtaa lukiolain mukaisiin kurinpitotoimenpiteisiin.