Opiskelun arki

Arviointi

Opettaja ilmoittaa jokaisen opintojakson alussa kyseisen opintojakson arviointikriteerit. Arvioinnin tulee olla jatkuvaa ja monipuolista. Kaikki pakolliset ja valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot arvioidaan numeroin. Koulukohtaisissa valinnaisissa arviointi voidaan tehdä suoritusmerkinnällä tai numeroarvosanalla. Arviointi määritellään opetussuunnitelmassa. Opiskelijalla on mahdollisuus pyytää numeroarviointia suoritusmerkinnän sijaan. Opettaja määrittelee opintojakson alussa, mihin mennessä toive numeroarvioinnista tulee ilmoittaa opettajalle. 

Jos opintojaksosta puuttuu joitakin osasuorituksia, todistukseen merkitään kurssiarvosanaksi T eli täydennettävä. Elokuusta 2024 lähtien T-merkinnästä on sovittava hyvissä ajoin opettajan kanssa ja se myönnetään vain perustellusta syystä. Syitä voivat olla esimerkiksi oppimisen haasteet tai vaikea elämäntilanne. Keskeneräiset tehtävät on suoritettava seuraavan jakson aikana. Muuten opintojakso keskeytyy ja siitä tulee K-merkintä. Alla olevassa taulukossa näkyvät eri arvosanojen kuvaukset.  

 Arvosana  Kuvaus 
K Opintojakso on keskeytynyt. Opiskelija ei ole suorittanut ajoissa opintojakson tehtäviä/opinnäytteitä tai hänellä on niin paljon poissaoloja, että oppimisesta ei ole riittävästi näyttöä. K-merkintä tulee myös syyllistymisestä vilppiin/plagiointiin. Opintojakso on opiskeltava uudestaan. Ei lasketa opintopistekertymään
T Täydennettävä. Opiskelija on ollut poissa kokeesta tai muita suorituksia puuttuu. Opiskelijan on sovittava T-merkinnästä ja mahdollisesta lisäajasta aina hyvissä ajoin opettajan kanssa. T-merkintä vaatii perustelun.  Puuttuvat osasuoritukset tulee hoitaa seuraavan periodin aikana. Opettaja muuttaa T:n arvosanaksi. Muutoin opintojakso keskeytyy (K). Ei lasketa opintopistekertymään
H Hylätty. Ei lasketa opintopistekertymään
S Suoritettu. Opintojakso on suoritettu hyväksytysti. Merkintä mahdollinen koulukohtaisissa valinnaisissa opintojaksoissa. 
4 Näyttö osaamisesta on heikko.  Suoritus on hylätty. Opiskelijalla on mahdollisuus osallistua yhden kerran uusintakokeeseen kuluvan lukuvuoden aikana. 

Vilppi ja plagiointi 

Opiskelussa ei saa syyllistyä vilppiin tai plagiointiin. Plagiointi tai kopiointi tarkoittaa tekstin tai vastauksen tarjoamista arvioitavaksi omanaan siten, että alkuperäinen lähde on muu kuin opiskelija itse eikä lähdettä ole mainittu. Plagioinnin tarkoitus on usein huijata parempi arvosana joko vilpillisesti tai lunttaamalla. Opinnoissa on edettävä rehellisesti siten, että arviointi tarjoaa oikean kuva opiskelijan osaamisesta. 

Opettaja voi todeta plagioinnin omalla ammattitaidollaan ilman työkaluja, jos vastauksen taso poikkeaa tyylillisesti tai tasollisesti opiskelijan tai vuositason tyypillisestä vastauksesta. Plagiointia jäljitetään myös sähköisillä työkaluilla. 

Vastaus todetaan plagioiduksi, jos se on kopio opettajan tai muun opiskelijan vastauksesta tai jos sen sisältö on esimerkiksi 30-prosenttisesti internetistä kopioitu ilman lähdemainintaa tai viitettä. 

Opiskelijan suorituksen arviointi voi plagioinnin seurauksena muuttua. Koko opintojakso voidaan hylätä. Tällöin ei myöskään ole oikeutta osallistua rästi- tai uusintakokeeseen. Asiasta keskustellaan opiskelijan ja opettajan kesken, mutta tarpeen mukaan myös rehtorin tai muun henkilökunnan kanssa. Plagiointi voi johtaa lukiolain §41 mukaisiin kurinpitotoimenpiteisiin. Tärkein seuraus on, että plagiointi ei toistu. 

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu  

Lukioasetuksen 13 §:n mukaan opiskelija voi kahden kuukauden kuluessa arvioinnista tiedon saatuaan pyytää opinnoissa etenemistä koskevan päätöksen tai päättöarvioinnin uusimista. Pyyntö tehdään rehtorille. Uudesta arvioinnista päättävät rehtori ja opiskelijan opettaja yhdessä. 

Jos opiskelija on tyytymätön 1 momentissa tarkoitetusta pyynnöstä tehtyyn uuteen arviointiin tai ratkaisuun, jolla pyyntö on hylätty, opiskelija voi pyytää arviointiin oikaisua lääninhallitukselta. Lääninhallitus voi, jos päätös on ilmeisesti virheellinen, velvoittaa opettajan toimittamaan uuden arvioinnin, määrätä opinnoissa etenemistä koskevan päätöksen muutettavaksi tai määrätä, mikä arvosana opiskelijalle on annettava.