Nurmijärven Vesi

Veden laatu

Talousveden laatuvaatimukset on määritelty EU:n direktiiviin perustuvassa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (nro 1352/2015) määräyksissä, joka sisältää raja-arvoja vedessä sallittavien aineiden enimmäispitoisuuksille.

Talousveden laatua valvotaan ottamalla vedentuotantolaitoksilta ja verkostosta viranomaisen edellyttämän valvontatutkimusohjelman sekä Nurmijärven Veden oman käyttötarkkailuohjelman mukaisia vesinäytteitä, jotka analysoidaan Metropolilab Oy:ssä. Talousveden laadun virallinen valvontaviranomainen Nurmijärven Vedellä on Keski-Uudenmaan ympäristökeskus.

Nurmijärven Vesi hankkii ja tuottaa asiakkailleen vain pohjavettä. Pohjavedenottamoita on eri pohjavesialueilla 10 kpl, josta päivittäisessä käytössä on 6 kpl. Nurmijärven kirkonkylän alueelle talousvesi toimitetaan Teilinummen, Nukarin ja Valkojan pohjavesialueilta. Rajamäen alueelle talousvesi toimitetaan Kiljavan pohjavesialueelta sekä lisäksi pieni osa toimitetaan Rajamäen pohjavesialueelta Altia Oyj:n kautta. Klaukkalan alueelle talousvettä toimitetaan noin kolmasosa Rajamäeltä ja noin kolmasosa kirkonkylästä. Lisäksi Nummenpään pohjavesialueelta toimitetaan talousvettä Klaukkalaan. Röykkään talousvesi toimitetaan Rajamäen alueelta ja Nukarille kirkonkylän alueelta.

Alla on esitetty talousveden kovuusarvot Nurmijärvellä taajamittain. Veden kovuutta tarvitaan usein mm. pesukoneita ja muita kodin vettä käyttäviä laitteita varten. Yksityiskohtaiset vedenlaatutiedot taajamittain löytyvät veden kovuus -taulukon alapuolelta löytyvästä erillisestä pdf-taulukosta.

Veden kovuus Nurmijärvellä vuonna 2022

Nurmijärven Vedellä on käytössä terveydensuojelulain edellyttämä riskienhallintasuunnitelma ( WSP = Water Safety Plan ). Riskienhallintasuunnitelmaa ylläpidetään jatkuvasti osana vedentuotannon strategista ja operatiivista toimintaa. Riskienhallintasuunnitelmassa tarkastellaan erityisesti vedentuotantoketjuun liittyviä teknisiä ja vedenlaatuun liittyviä riskitekijöitä. Terveydensuojeluviranomainen on hyväksynyt riskienhallintasuunnitelman Nurmijärven Veden käyttöön vuonna 2018.

Nurmijärven Veden talousveden lakisääteinen valvontatutkimusohjelma on laadittu 2021 vuosille 2021-2025, ja terveydensuojeluviranomainen on sen marraskuussa 2021 hyväksynyt Nurmijärven Veden käyttöön. Valvontatutkimusohjelmassa hyödynnetään käytössä olevaa riskienhallintasuunnitelmaa, ja seurataan siinä mahdollisesti esille nousseita vedenlaatuun liittyviä riskejä.

Riskinarviointien perusteella Nurmijärven Vesi tutkii talousvesiasetuksen 1352/2015 vaatimustasoa tiheämmin tuottamastaan talousvedestä talousveden lämpötilaa, nitraattia ja  yhdellä vedenottamolla vinyylikloridia. Lämpötilaseurannalla seurataan talousveden vaihtuvuutta vähäisen vedenkulutuksen verkostoalueilla. Nitraattiseurannalla seurataan haja-asutusalueiden jätevesien ja lannoitteiden vaikutusta pohjaveteen ja siten myös talousveteen. Vinyylikloridia seurataan yhdellä vedenottamolla laaditun riskinarvioinnin perusteella.

Riskinarviointien perusteella Nurmijärven Vesi ei tutki talousvesiasetuksen 1352/2015 vaatimustasosta poiketen tuottamastaan talousvedestä alumiinia, nitriittiä, akryyliamidia, epikloorihydriiniä, kiintoainetta, bromaattia, trihalometaaneita eikä tritiumia. Näitä laatuparametrejä ei ole pitkäaikaisessa seurannassa havaittu merkittävässä määrin Nurmijärven Veden talousvedessä tai Nurmijärven Vesi ei käytä vedentuotannossa kemikaaleja, joiden mahdollisia yllä esitettyjä sivutuotteita olisi tarpeen tutkia. Lisäksi tasaisen pohjavedenlaadun vuoksi muutamia yksittäisiä vedenlaatuparametrejä tutkitaan talousvesiasetuksen vaatimustasoa harvemmin.