Ajankohtaista

Päätöksenteko, Talousarvio, Valtuusto

Valtuusto päätti vuoden 2020 talousarviosta: Kunnallisvero- ja kiinteistöveroprosentit nousivat

13.11.2019

Nurmijärven kunnanvaltuusto hyväksyi ensi vuoden talousarvion ja vuosien 2020-2022 taloussuunnitelman vähäisin muutoksin. Verojen osalta valtuusto päätti korottaa kunnallisveroprosenttia ja kiinteistöveroprosenttia. Valtuusto hyväksyi myös kuntakonsernin osavuosikatsauksen 1.1.-30.9.2019 ja talousarviomuutokset kuluvalle vuodelle. Lisäksi valtuusto päätti laajentaa alkuluokkakokeilua, hyväksyi Klaukkalantien asemakaavan ja päätti jatkaa HyväOlo-kortin myynnin tukemista.

”Valtuusto kantoi vastuuta haastavassa tilanteessa. Meillä on Nurmijärvellä suuria kuntatalouden haasteita ja jatkuvia koulujen sisäilmaongelmia. Lisäksi viimeaikaiset koulupalot ovat järkyttäneet meitä kaikkia, ja ne heijastuvat myös kunnan päätöksentekoon. Valtuusto ei tehnyt lainkaan investointilisäyksiä ja myös määrärahakorotukset olivat varsin maltillisia”, toteaa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kallepekka Toivonen. ”Näillä päätöksillä on hyvä suunnata tulevaan vuoteen.”

Katso kunnanvaltuuston videotallenne:

https://www.mediaserver.fi/live/nurmijarvi

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2020-2022 hyväksyttiin

Lue lisää: Nurmijärven kunnan talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2020-2022
Lue lisää: Kunnan tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2020

Valtuusto päättää talousarviossa kunnan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämistä määrärahoista ja tuloarvioista sekä strategiaa toteuttavista vuositavoitteista.

Nurmijärven talousarvio ja -suunnitelma 2020-2022 on valmisteltu kunnanhallituksen antaman talousarvioraamin pohjalta, joka osaltaan pohjautuu valtuuston 12.6.2019 vahvistamaan Nurmijärven kestävä kasvu -ohjelmaan eli NUUKA-ohjelmaan. Ohjelma on voimassa 2020-2026.

NUUKA-ohjelman tavoitteena on vahvistaa kunnan taloutta ensin hidastamalla velkaantumista ja kääntämällä lopulta lainakannan kehitys laskuun. NUUKA-ohjelman mukaan lainakanta ohjataan vuoden 2022 jälkeen laskuun ja sitovan tavoitteen mukaan lainakannan enimmäistaso vuonna 2026 on 187 milj. euroa.

Valtuusto hyväksyi talousarvion ja suunnitelman vuosille 2020-2022 maltillisin muutoksin. Ainoastaan käyttötalousmenoihin tuli määrärahan lisäyksiä yhteensä 75 000 euroa. Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen pohjaesityksen kunnallisveron 0,25 prosenttiyksikön korotuksesta ja muutoksista eri kiinteistöverolajeihin. Veroratkaisu tuottaa arviolta 4,2-4,5 miljoona euroa vuositasolla. Siitä huolimatta, että kunnan talousarvio on tuloslaskelmatasolla ylijäämäinen, tarve lainanotolle tulee edelleen säilymään merkittävien investointitarpeiden vuoksi. Velkaantuminen tulee kuitenkin nyt tehtyjen päätösten vuoksi hidastumaan merkittävästi edellisvuosiin nähden. ”Ensiaskeleet NUUKA-ohjelman toteuttamiseksi näyttävät vaikuttavan suunnitellusti, minkä ansiosta tuleville sukupolville periytyvä talouden taakka tulee kevenemään. Kehityssuunta on oikea ja seuraavat merkittävät ratkaisut tullaan tekemään keväällä palveluverkkopäätösten yhteydessä”, Nurmijärven kunnan talousjohtaja Ville Rajahalme sanoo.

Lainakannan arvioidaan asettuvan ensi vuoden lopussa 206,8 miljoonaan euroon ja suunnitelmakauden loppuun mennessä 225 miljoonaan euroon. Vuonna 2018 lainakanta oli 169,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2019 tilinpäätösennusteessa lainakannan arvioidaan nousevan 200 miljoonaan euroon.

”Valtuusto osoitti mielestäni tänään vastuullista johtajuutta ja kykyä priorisoida investointeja. Haluan kiittää valtuustoa NUUKA-ohjelmaan sitoutumisesta”, Rajahalme kiittää. ”Kunnan voimakas velkaantuminen on suuri riski, mutta tänään osoitetulla konsensuksella NUUKA-ohjelma tulee varmasti toteutumaan.”

Alkuluokkatoimintaa laajennetaan lukuvuonna 2020-2021

Lue lisää: Alkuluokkatoiminnan laajentaminen lukuvuonna 2020-2021

Valtuusto suhtautui positiivisesti alkuluokkapilotoinnista saatuihin tuloksiin ja päätti laajentaa alkuluokkakokeilua. Lukuvuonna 2020–2021 alkuluokkatoiminnan piirissä on 75 prosenttia ikäluokista.

Joustavassa alkuluokassa esiopetuksen ja alkuopetuksen 1. ja 2. vuosiluokan oppilaat opiskelevat yhdessä lastentarhanopettajan ja luokanopettajan ohjauksessa. Maamme uuden hallituksen hallitusohjelmassa sivutaan myös Nurmijärvellä jo aloitettua toimintaa. Hallitusohjelman kohdassa 3.7. Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi, asetetaan tavoitteeksi mm. varhaisten perustaitojen oppimisen parantamisen muodostamalla esiopetuksesta ja perusopetuksen kahdesta ensimmäisestä vuosiluokasta nykyistä yhtenäisempi kokonaisuus.

”Nurmijärvellä on saatu kannustavia tuloksia alkuluokkakokeilusta. Olen iloinen, että maan hallitus haluaa edistää alkuluokkatoiminnan laajentamista koko maassa ja että oma kunnanvaltuustomme päätti laajentaa alkuluokkakokeilua entisestään”, Nurmijärven kunnan sivistysjohtaja Tiina Hirvonen sanoo.

Ensimmäiset alkuluokkakokeilut käynnistyivät lukuvuonna 2018–2019 Metsäkylän, Palojoen, Röykän, Valkjärven ja Vendlaskolan kouluissa. Kokeilua laajennettiin lukuvuoden 2019–2020 alusta Karhunkorven, Lukkarin, Länsikaaren, Nukarin ja Uotilan kouluihin. Kuluvana lukuvuonna alkuluokkatoiminnan piirissä on 25 prosenttia vuosiluokkien 0-2 ikäluokasta.

Alustavien suunnitelmien mukaan lukuvuonna 2020–2021 alkuluokkatoiminta aloitetaan Klaukkalan, Lepsämän, Maaniitun, Mäntysalon, Syrjälän ja Rajamäen kouluissa. Harjulan ja Isoniitun koulut aloittanevat alkuluokkatoiminnan tilojen riittämättömyyden takia vasta lukuvuonna 2021-2022.

”Valtuuston päätöksen jälkeen voimme tehdä tarkemmat suunnitelmat ensi syksyn osalta. Alustavaan suunnitelmaan voi tulla vielä yksikkökohtaisia muutoksia. Tiedotamme asiasta alkuvuoden aikana”, Hirvonen kertoo.

Klaukkalantie muuttuu kaupunkimaisemmaksi – asemakaava hyväksyttiin

Lue lisää: Klaukkalantie (Mt 132), asemakaava ja asemakaavan muutos

Kunnanvaltuusto hyväksyi Klaukkalantien asemakaavan ja asemakaavan muutoksen. Asemakaava ja asemakaavan muutos koskevat Klaukkalantietä välillä Kirkkotie-Klaukkalan ohikulkutien liittymä. Valtuuston päätöksen taustalla on se, että Klaukkalan ohikulkutien liikenteelle oton jälkeen merkittävä osa Klaukkalantien nykyisestä läpikulkuliikenteestä ohjautuu jatkossa taajaman ohi ohikulkutielle ja Klaukkalantietä voidaan kehittää entistä enemmän taajaman sisäisen, julkisen ja kevyen liikenteen toimivuuden sekä taajamakuvan ehdoilla. Klaukkalan ohikulkutie otetaan käyttöön syksyllä 2021. Asemakaava mahdollistaa Klaukkalantien siirtämisen kunnan omistukseen ja vastuulle kunnan kaduksi. Edellä kuvatusta muutoksesta sekä siihen liittyvistä toimenpiteistä neuvotellaan Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa. Lisäksi kunta tekee Klaukkalantiestä kadunpitopäätöksen.

”Tavoitteemme on, että tulevaisuudessa kadunpitopäätöksen jälkeen voisimme kehittää Klaukkalaa entistä viihtyisämpään ja yhtenäisempään suuntaan. Lisäksi toivomme, että voisimme kehittää myös joukkoliikennettä ja kevyenliikenteen yhteyksiä sujuvammiksi”, Nurmijärven kunnan tekninen johtaja Jouko Lehtonen sanoo.

Suunnittelun kohteena on Klaukkalantie välillä Klaukkalantien/ohikulkutien risteys-Metsäkyläntie eli kunnan raja. Aittakalliontie-Härkäpurontie-osuudella asemakaavan muuttamisella ja laatimisella edistetään kevyenliikenteen yhteyden rakentamista taajaman pohjoisosaan. Välillä Kirkkotie-Lahnuksentie kehitetään erityisesti kaupunkikuvaa. Osuudella Lepsämäntie-Metsäkyläntie asemakaavan muutoksella kehitetään liikenteen ja erityisesti joukkoliikenteen sujuvuutta.

Valtuusto hyväksyi kuntakonsernin osavuosikatsauksen ja talousarviomuutokset vuodelle 2019

Lue lisää: Nurmijärven kuntakonsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2019 ja talousarviomuutokset

Tulevien vuosien talousarvion lisäksi valtuusto hyväksyi myös kuntakonsernin osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-30.9.2019 ja talousarviomuutokset vuodelle 2019 seuraavasti:

  1. Ylimmän päätöksenteon toimialan sosiaali- ja terveyspalvelujen ostot tulosalueella sosiaali- ja perusterveydenhuollon määrärahaa vähennetään 2,6 milj. euroa ja erikoissairaanhoidon määrärahaa lisätään 6,5 milj. euroa.
  2. Konsernipalveluiden toimialan hallintopalveluiden tulosalueelle myönnetään 108 000 euron lisämääräraha henkilöstökuluihin sekä elinvoima- ja kuntakehityspalveluiden tulosalueelle 260 000 euron lisämääräraha avustuksiin, ennakkoarviota korkeampien Kelan työmarkkinatuen kuntaosuusmaksujen kattamiseksi.
  3. Ympäristötoimialan maankäyttö ja kaavoitus tulosalueen maksutuottojen ja muiden toimintatuottojen tuottoarviota nostetaan yhteensä 60 000 euroa sekä hallinto- ja talouspalveluiden tulosalueen henkilöstömenojen määrärahasta vähennetään 50 000 euroa.
  4. Aleksia-liikelaitoksen käyttötalouden kalustomäärärahasta siirretään 150 000 euroa investointeihin.

Muutokset rahoituseriin:

  1. Kunnallisveroennustetta lasketaan 6 465 271 euroa ja kiinteistöveroennustetta 56 000 euroa sekä yhteisöverotuottojen kuntaosuuksien ennustetta nostetaan 506 612 euroa. Muutosten nettovaikutus verotuloihin on 6 014 659 euroa.
  2. Valtionosuuksia nostetaan 1 987 168 euroa.
  3. Kunnan nettolainakannan muutosta nostetaan 3 700 000 euroa.

Muutokset investointiosaan:

Investointiosaan päätettiin tehdä yhteensä 6 575 000 euron vähennykset. Liikelaitosten osalta Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen investointimäärärahoja vähennettiin 1 517 000 euron ja Aleksia-liikelaitoksen lisättiin 150 000 euroa.

Valtuusto päätti jatkaa Hyväolo-kortin tukemista

Lue lisää: Valtuuston ponsi hyväolo -kortin kilpailuneutraliteetista

Rajamäen uimahalli on myynyt HyväOlo-eläkeläistuotteita aikavälillä 1.9.2018-30.6.2019. Kustannukset kunnalle ovat vuodessa noin 20 000 euroa. Nurmijärvellä oli vuonna 2016 yhteensä noin 8500 eläkeläistä.

Kunnanhallituksen päätöksen (21.10.2019) mukaan kunnan tuki HyväOlo-kortin myynnille olisi päättynyt vuoden 2019 lopussa ja, että kunta tukee tämän jälkeen vain eläkeläisten uintia, eli kunnanhallitus päätti kohdentaa kunnan tuen uimisen tukemiseen. Kunnanvaltuusto päätti kunnanhallituksen pohjaesityksestä poiketen jatkaa HyväOlo-kortin myynnin tukemista myös vuonna 2020.

 

Takaisin listaukseen