Ajankohtaista

Koronavirus, Palveluverkkotyö, Päätöksenteko, Talousarvio, Valtuusto

Valtuusto kokoontui koronasta johtuen osittain etäyhteydellä – ”Meillä kaikilla on vastuu toisistamme”

25.3.2020

Nurmijärven kunnanvaltuusto kokoontui poikkeusolosuhteista johtuen NYK:n juhlasalissa, useiden valtuutettujen osallistuessa historiallisesti etäyhteydellä kokoukseen. Valtuusto hyväksyi palveluverkkotyön kehittämisen tavoitteet. Kunnanhallituksen päätösvaltaa siirrettiin kunnanjohtajalle ja toimialajohtajille poikkeustilanteen ajaksi. Kunnanjohtaja Outi Mäkelä korosti koronatilanteen vakavuutta. Kokous on katsottavissa kunnan kotisivuilta. Esityslistaan voi tutustua tästä linkistä

”Nurmijärvellä on useita vahvistettuja tartuntatapauksia, Keski-Uudellamaalla on jo karanteenissa yli 200 henkilöä. Tilanne on vakava. Nyt on äärimmäisen tärkeää, että jokainen ymmärtää ja hyväksyy sen, että ainoa keino hillitä taudin etenemistä on eristäytyminen. Tukekaa osaltanne kaikin voimin sitä, että riskiryhmiin kuuluvien ihmisten ei tarvitse poistua kodeistaan. Ja pysytelkää myös itse mahdollisimman vähän liikkeellä, jotta pysyisitte mahdollisimman pitkään terveinä”, kunnanjohtaja Outi Mäkelä totesi valtuuston kokouksessa.

”Meillä kaikilla on vastuu toisistamme. Toivotan kaikille terveyttä, voimia ja jaksamista. Yhdessä me selviämme tästäkin.”

Poikkeustilanteesta johtuen monet kunnan virastopalveluista toimivat etäpalveluina ja kunnanviraston henkilökunta on siirtynyt mahdollisuuksien mukaan etätöihin. Kunta palvelee kuntalaisia entistä enemmän myös sosiaaliseen median kautta, ja esimerkiksi nuorisopalveluluiden työntekijät, erityisnuorisotyöntekijä ja etsivät nuorisotyöntekijät ovat tavattavissa eri somekanavilla. Lisää tietoa löydät kunnan kotisivuilta.

Koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilanteesta johtuen Nurmijärven kunnanvaltuusto kokousti 25.3.2020 Nurmijärven Yhteiskoulun juhlasalissa, joka tilana tarjoaa väljemmät puitteet kokouksen järjestämiselle kuin Kunnanviraston Valtuustosali. Valtuuston kokous oli historiallinen, sillä noin 40 valtuutettua ja suurin osa viranhaltijajohdosta osallistui kokoukseen etäyhteydellä.

”Koronatilanne eteni viikonloppuna huolestuttavaan suuntaan, joten suositimme valtuutetuille osallistumista kokoukseen etäyhteydellä. Emme missään nimessä halua vaarantaa valtuutettujen, kunnan työntekijöiden tai kuntalaisten terveyttä. Paikan päälle saapui 12 valtuutettua, ja edustajia oli jokaisesta ryhmästä”, Nurmijärven kunnanlakimies Sari Forsström kertoo.

”Kuntaliiton tulkinnan mukaan valtuustonkokous on lainvoimainen, mikäli näkö- ja ääniyhteys toteutuvat. Etäyhteydet pelasivat tilanteen poikkeuksellisuuteen nähden erittäin hyvin ja kuntalaiset pystyivät seuraamaan kokousta livestreamin kautta kunnan kotisivuilta”, Forsstöm kertoo.

Hallitus varautui koronavirusepidemian pahentumiseen ja siirsi päätösvaltaansa kunnanjohtajalle

Lue lisää: Päätösvallan siirtäminen kunnanjohtajalle ja toimialajohtajille koronavirusepidemian varautumiseen liittyvien toimien sekä hankintavaltuuksien osalta ja hallintosäännön muutos

Valtuusto käsitteli ensimmäisenä asiakohtanaan kunnan hallintosäännön muutospykälää, että valtuuston kokous voidaan tulevaisuudessa pitää myös tulevaisuudessa sähköisenä kokouksena. Kunnanhallitus myös siirsi itselleen kuuluvaa päätösvaltaa kunnanjohtajalle ja toimialajohtajille koronavirusepidemiasta johtuvan poikkeustilan ajaksi. Valtuusto merkitsi tämän tiedoksi.

Hallintosäännön muutoksen johdosta kunnanjohtaja voi päättää yleisesti kaikkien kunnan toimipisteiden aukiolosta ja sulkemisesta ja sivistysjohtaja päättää koulujen, oppilaitosten ja päiväkotien sulkemisesta. Lisäksi kunnan toimialajohtajat päättävät kunnan toimipisteiden aukioloista ja sulkemisesta omien toimialojensa osalta. Kunnanjohtaja päättää jatkossa myös ulkopuolisten tahojen järjestämien tilaisuuksien kieltämisestä tai peruuttamisesta kunnan hallinnassa olevissa toimitiloissa. Kunnanjohtajalle keskitetään poikkeustilanteessa hankinnat, joiden arvo on yli 2 000 000 euroa. Hallintosäännön muutosten tavoitteena on turvata kunnan nopea operatiivinen toimintakyky vallitsevan poikkeustilanteen aikana.
Kunnanvaltuuston kokous 25.3.2020 NYK:n juhlasalissa

Valtuusto hyväksyi äänestyksen jälkeen palveluverkkotyön tavoitteet

Lue lisää: Nurmijärven kunnan palveluverkkotyö 2020 ja palveluverkon kehittämisen tavoitteet

Valtuusto hyväksyi äänestyksen jälkeen tavoitteet ja kriteerit kunnan palveluverkkotyön kehittämiselle.  Palveluverkkotyön yhteydessä päätetään, missä ja miten kunnan palvelut tulisi toteuttaa. Työ aloitettiin viime vuonna, ja palveluverkkosuunnitelma on tarkoitus laatia vaiheittain ja viedä päätöksentekoon vuoden 2020 aikana. Valtuusto hyväksyi aiemmin 29.1.2020 palveluverkkotyön laadinnan aikataulun.

”Toimivalla palveluverkolla on merkittävä rooli kunnan kasvun kestävyyden turvaamisessa. Erityisesti kunnan väestömäärän kasvu, väestön ikärakenteen muutokset, kunnan maankäytön ja kaavoituksen kehittyminen sekä palveluissa tapahtuvat muutokset edellyttävät palveluverkon tarkoituksenmukaisuuden säännöllistä arvioimista”, Nurmijärven kunnan tekninen johtaja Jouko Lehtonen kertoo.

Helmikuun 2020 aikana järjestettiin Me tehdään Nurmijärvi -työpajoja, joissa kunnan asukkaat, lapset ja nuoret sekä luottamushenkilöt ja sivistys- ja hyvinvointitoimialan henkilökunta osallistuivat palveluverkkotyön kehittämislinjausten ideointiin ja määrittelyyn. Kunnan kotisivuilla järjestettiin työpajojen kanssa saman sisältöinen kysely sekä työpajojen ja kyselyn tulosten pohjalta toinen kysely, jossa kuntalaisia pyydettiin priorisoimaan palveluverkkotyössä esiinnousseet varhaiskasvatuksen, opetuksen ja vapaa-ajan palveluverkkoon kohdistuvia kehittämistarpeita. Näiden pohjalta valmisteltiin viranhaltijatyönä esitys palveluverkkotyötä ohjaavista tavoitteista.

Palveluverkon kehittämisen tavoitteet ovat pitkän aikavälin yleisiä linjauksia, jotka ohjaavat kunnan palveluiden järjestämistä ja tuottamista. Valtuusto hyväksyi äänestyksen jälkeen seuraavat tavoitteet Nurmijärven palveluverkon kehittämiselle:

 • Varhaiskasvatus-, perusopetus- ja mahdollisesti lukiopalvelut sekä kirjasto-, nuoriso- ja vapaa-ajan palveluita ohjataan taajamissa kampuksille. Kampus voi muodostua myös lähekkäin sijaitsevien palveluiden verkostosta.
 • Uudisrakentamisessa sekä saneeraamisessa suositaan monikäyttöisyyttä sekä tilatehokkuuden nostoa. Uudiskohteen täytyy pitkällä aikavälillä olla vanhaa kohdetta taloudellisempi. Toimitilasuunnittelussa tulee huomioida monipuolinen käyttäjäkunta sekä tilojen rakenteellinen muuntojoustavuus.
 • Kouluista ja päiväkodeista muodostetaan hallinnollisesti suurempia yksiköitä. Koulujen osalta tavoitteena on yhdistää tällä hetkellä luottamusrehtoreiden johtamat kouluyksiköt isompien kouluyksiköiden virkarehtoreiden johdettaviksi. Päiväkotien osalta yksiköt muodostetaan niin, että päiväkodin johtajalla on johdettavana useampi hallinnollinen yksikkö.
 • Peruskorjattavien kiinteistöjen kohdalla arvioidaan toimipisteen tarvetta tulevaisuudessa ja verrataan peruskorjauksen kustannusta uuden rakentamiseen.
 • Luovutaan kiinteistöitä, jotka eivät palvele kunnan ydintoimintoja.
 • Koulujen tavoitekoko alakoulujen osalta on 1-2-sarjainen koulu. Alakoulut pidetään lähipalveluina. Koulun minimikoko on 60 oppilasta.
 • Päiväkotien koko on 3-5-ryhmäinen. Tavoitteena pidemmällä aikavälillä 10-ryhmäiset päiväkodit. Isot päiväkodit sijoitetaan hyvien kulkureittien varrelle.

Palveluverkon toimipisteiden toimivuutta ja taloudellisuutta arvioidaan vuosittain yhtenäisten kriteerien perusteella. Näitä kriteerejä ovat muun muassa käyttöaste, täyttöaste, kokonaiskustannus ja kuntoluokka. Kriteerien avulla tunnistetaan palveluverkon kohteet, joita tulee kehittää. Asetetuista raja-arvoista poikkeaville kohteille tehdään tarkempi analyysi ja haetaan ratkaisuja kohteen kehittämiseen. Päätökset toimipisteiden jatkosta tuodaan aina päätöksentekoon.

”Tämäniltaisen valtuuston kokouksen jälkeen käynnistyy varsinaisten palveluverkkosuunnitelmien laatiminen. Ensimmäiset päätökset palveluverkkotyöstä tuodaan päätöksentekoon tämän hetken suunnitelman mukaan kesäkuussa 2020. Vallitsevien poikkeusolojen vaikutusta prosessiin ja mahdollisuuttamme suunnitellun mukaiseen kuntalaisten osallistamiseen on kuitenkin vielä vaikea ennakoida. Kunnassa jatketaan töitä poikkeusolosuhteiden aikana ja tiedotamme heti, kun tilannekuva selkenee”, Jouko Lehtonen kertoo. ”Palveluverkon kehittäminen tulee tulevaisuudessa olemaan jatkuvaa ja luontainen osa kunnan talousarvion laadintaprosessia”.

Nurmijärvelle uusi pysäköintinormisto

Lue lisää: Nurmijärven pysäköintinormi 2020

Valtuusto päätti Nurmijärvelle uuden pysäköintipaikkanormiston. Pysäköintinormia käytetään asemakaavoissa periaatteellisena lähtökohtana, josta on mahdollista poiketa perustellusta syystä. Vuokra-asunnot eivät ole perusteltu syy pysäköintinormistosta poikkeamiseen. Valtuusto äänesti päätöksestä, ja äänestyksen tuloksena valtuusto päätti lisätä pohjaesitykseen Johannes Haapalaisen muutosesityksen vieraspaikasta AK-alueella. Uusi pysäköintinormi on seuraava:

 • Erillispientalojen korttelialue eli AO-alueet 2 ap / asunto
 • Rivitalojen ym. korttelialueet eli AR-alueet 1,5 ap / asunto
 • Asuinkerrostalojen korttelialueet eli AK-alueet 1 ap / 70 k-m2, kuitenkin vähintään 1 ap / asunto, koko kerrostalon osalta 1 ap / 1000 k-m2 vieraspaikaksi
 • Liiketilat 1 ap / 30 k-m2
 • Toimistotilat 1 ap / 50 k-m2

Valtuusto myönsi ylitysluvan tilikauden 2019 talousarviopoikkeamille 

Lue lisää: Ylitysluvan myöntäminen tilikauden 2019 talousarviopoikkeamille

Kunnanvaltuusto myönsi ylitysluvan tilikauden 2019 talousarviopoikkeamille. Sosiaali- ja terveydenhuollon ostopalveluissa tilinpäätöstoteumat poikkeavat merkittävästi talousarviosta. Valtuusto myönsi sosiaali- ja perusterveydenhuollon tulosyksikölle 4 547 554 euroa ja erikoissairaanhoidon tulosyksikölle 1 359 696 euroa.

Erikoissairaanhoidon lopullinen tilinpäätöstoteuma on 49 milj. euroa, joka on noin 1,36 milj. euroa muutettua talousarviota enemmän. Sosiaali- ja perusterveydenhuollon palveluiden tilinpäätöstoteuma on 76,8 milj. euroa, joka on noin 4,55 milj. euroa muutettua talousarviota enemmän. Ylityksestä 0,3 milj. euroa selittää ennen vuotta 2019 syntyneet sosiaali- ja terveyspalvelujen kulut, joita ei ole suoritettu osana Keusoten kuntalaskutusta.

Sosiaali- ja terveysmenojen nousua selittää erityisesti palvelutarpeen kasvu lastensuojelupalveluissa sekä ikääntyneiden palveluissa. Myös erityistason palveluiden käyttö nousi merkittävästi edellisvuodesta Hyvinkään sairaanhoitoalueen lähetteiden määrän noustessa edellisvuodesta 8,6 prosenttia. Tarkemmat perustelut sosiaali- ja terveysmenojen kasvulle esitetään tilinpäätöksen 2019 käsittelyn yhteydessä.

Kunnan oman toiminnan osalta muutettu talousarvio on toteutunut tilinpäätöksessä ilman merkittäviä poikkeamia, mukaan lukematta sivistys- ja hyvinvointitoimialan alaisen varhaiskasvatuksen tulosaluetta, jossa toimintakate alitti muutetun talousarvion 1,4 miljoonalla eurolla.  Toimintakatteen alitusta varhaiskasvatuspalveluissa selittää erityisesti Vaskomäen päiväkodin lakkauttamisesta syntyneet säästöt sekä kotihoidon tuen ja sen kuntalisän arvioitua pienempi käyttö. Myös muiden toimialojen ja Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen osalta toimintakate alittui muutetusta talousarviosta. Rahoituserien osalta kunnan verotulot toteutuivat noin miljoona euroa muutettua talousarviota suurempana.

Valtuusto merkitsi tiedoksi seuraavat määräraha-alitukset ja positiiviset poikkeamat rahoituserissä varhaiskasvatuspalveluiden tulosalue -1 418 142 euroa, verotulot +1 003 776 euroa ja Nurmijärven vesi -liikelaitoksen liikeylijäämä +934 382 euroa.

Hallintojohtaja Jukka Anttila eläkkeelle

Lue lisää: Eron myöntäminen Jukka Anttilalle hallintojohtajan virasta

Nurmijärven kunnanvaltuusto myönsi eron kunnan pitkäaikaiselle hallintojohtajalle Jukka Anttilalle eläköitymisestä johtuen. Valtuutettu Tero Arteli (smp) ehdotti leikkimielisesti, että Anttilan eläkeikä nostettaisiin 90 vuoteen.

Lammio valittiin Jumpposen tilalle asemakaavoitus- ja rakennuslautakuntaan

Lue lisää: Eron myöntäminen Marjo Jumpposelle luottamustoimesta ja täydennysvaali

Marjo Jumpponen (sd.) ilmoittaa 27.2.2020 päivätyllä kirjeellä eroavansa kunnallisista luottamustehtävistä henkilökohtaisen syyn vuoksi. Jumpposen tilalle asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan varsinaiseksi jäseneksi nimettiin Anja Lammio (sd.), joka toimi aiemmin Jumpposen varajäsenenä. Lammion tilalle varajäseneksi valittiin Liisa Rantanen (sd.).

Valtuustoaloite yksityisteiden lunastamiseksi kunnalle

Kalle Mustosen (kesk.) valtuustoaloitteen mukaan kunnan tulee lunastaa itselleen ne yksityistiet, jotka ovat olleet hoitosopimuksella kunnan hoidettavana ennen uuden yksityistielain voimaantulemista. Mustosen valtuustoaloite siirtyy kunnan valmisteltavaksi.

Muokattu 30.3.2020 klo 10.38: Valtuusto ei päättänyt lisätä yhtään autopaikkaa, vaan vieraspaikat sisältyvät normissa määritettyihin autopaikkoihin. Selvyyden vuoksi seuraavasta kohdasta poistettiin lihavoitu sana. ”Asuinkerrostalojen korttelialueet eli AK-alueet 1 ap / 70 k-m2, kuitenkin vähintään 1 ap / asunto, lisäksi koko kerrostalon osalta 1 ap / 1000 k-m2 vieraspaikaksi.”

Takaisin listaukseen