Ajankohtaista

Kaikki, Muut viranomaiset

Uusi tieliikennelaki astui voimaan 1.6.

1.6.2020

Uusi tieliikennelaki astui voimaan maanantaina 1.6. Lain myötä tulee muutoksia liikennemerkkeihin ja tiemerkintöihin, mutta myös jokaista tiellä liikkujaa koskevat säännöt ja velvoitteet muuttuvat. Uudella lailla pyritään lisäämään liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Uudessa laissa korostetaan toisten huomioon ottamista, ennakointia sekä jokaisen tienkäyttäjän vastuuta omista valinnoistaan. Muidenkin käyttäytymisen ennakoiminen sekä vallitsevien ajo-olosuhteiden huomioiminen on jatkossa lakiin kirjattu velvoite.

Jokaisen tienkäyttäjän on noudatettava olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta. Ajonopeus tulee sovittaa olosuhteet huomioiden ja ajoneuvoa tulee kuljettaa turvallisesti ottaen huomioon tien kunto, sää, keli, näkyvyys, ajoneuvon kuormitus ja kuorman laatu sekä muut olosuhteet. Ajoneuvokohtaiset nopeusrajoitukset poistuvat, joten paketti-, ruumis-, huolto- ja matkailuautoilla saa ajaa tie- tai aluekohtaisen nopeusrajoituksen mukaan. Kevytperävaunua vetävän henkilö- tai pakettiauton suurin sallittu nopeus on jatkossa 100 km/h.

Etäisyys muihin tienkäyttäjiin tulee tehdä liikenneturvallisuuden edellyttämällä tavalla, eikä liikennettä saa tarpeettomasti haitata tai estää. Esimerkiksi tarpeeton äkkijarrutus tai ohittavan ajoneuvon ohittamisen vaikeuttaminen on uuden lain myötä kiellettyä. Kaksi- tai useampikaistaiselle tielle tai kadulle käännyttäessä, saa risteyksestä poistua käyttäen sopivinta ajokaistaa. Käännyttäessä on huomioitava mahdolliset vastaantulevat, vierellä kulkevat ja perässä tulevat.

Uuden lain myötä myös pysäköintiin on tullut pieniä muutoksia. Taajamien kaksisuuntaisilla teillä sallitaan jatkossa pysäköinti ja pysäyttäminen myös ajosuunnasta katsottuna tien vasemmalla puolella. Vasemmalle puolelle pysäköidessä on varmistettava, että se ei vaaranna tai haittaa muita tienkäyttäjiä, sillä pysäköidessä on ylitettävä vastaantuleva kaista. Pysäköintiajan alkamisen voi ilmoittaa selkeästi havaittavalla tavalla muutenkin kuin pysäköintikiekolla.

Uusia liikennemerkkejä

Uusia liikennemerkkejä otetaan käyttöön noin 50 ja joidenkin vanhojen liikennemerkkien ulkonäköä on selkeytetty. Muuttuneet liikennemerkit korvataan pääosin 10 vuoden siirtymäajan kuluessa. Nykyiset keltaiset sulkuviivat, varoitusviivat ja sulkualueet muuttuvat valkoisiksi kolmen vuoden siirtymäajan aikana. Nurmijärvellä ajoratamerkintöjä on muutettu valkoisiksi uusintäpäällystyksen yhteydessä ainakin maantiellä 130 Hämeenlinnantiellä. Lisäksi pyörätien jatkeen merkinnät ja väistämisvelvollisuussääntö muuttuvat. Siirtymävaiheen aikana on kiinnitettävä erityistä huomiota liikenteessä, sillä vanhoja ja uusia merkkejä ja merkintöjä tulee olemaan sekaisin liikenneympäristössä.

Esimerkkejä uusista liikennemerkeistä:

Keskusta -liikennemerkillä voidaan jatkossa ohjata kaupunkien ja taajamien keskustoihin esimerkiksi kaupunkien sisääntuloväylillä. Vähimmäisnopeus -merkillä osoitetulla tiellä ei saa ajaa mainittua nopeutta hiljempaa, ellei liikennetilanne edellytä toisin. Merkin voimassaolon päättymisestä ilmoitetaan vähimmäisnopeus päättyy -merkillä. Väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa -merkillä voidaan merkitä korotettu pyörätien jatke tai pyörätien jatke, joka on liikennevalo-ohjatussa risteyksessä. Ajoneuvon kuljettajalla on väistämisvelvollisuus pyörätien jatkeella kulkevaan pyöräilijään nähden. Kauriseläimiä -merkillä varoitetaan kauriseläimistä.

Muutoksia autoilijan ja pyöräilijän väistämissääntöihin ja pyörätien jatkeen merkitsemistapaan

Uuden lain myötä autoilijan ja pyöräilijän välisissä väistämissäännöissä tapahtuu muutoksia. Autoilijan on väistettävä pyöräilijää tullessaan väistämisvelvoitteesta kertovan liikennemerkin takaa. Jatkossa väistämisvelvoitteesta kertoo kärkikolmio- ja STOP-merkkien lisäksi ”väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa” -merkki. Uudella merkillä osoitetaan, että autoilijan on väistettävä pyörätien jatkeella ajorataa ylittävää polkupyöräilijää.

Pyörätien jatkeen merkintäperuste muuttuu. Aiemmin pyörätien jatke ei kertonut siitä, kuka väistää. 1.6.2020 alkaen pyörätien jatkeen tiemerkintää käytetään vain silloin, kun väistämisvelvollisuus pyöräilijää kohtaan on osoitettu liikennemerkillä. Kahden vuoden siirtymäajasta johtuen liikenneympäristössä voi olla erilaisia merkintätapoja, joten etenkin risteyksissä on kiinnitettävä erityistä huomiota varovaisuuteen ja ennakointiin. Pyörätien jatkeen uudella merkitsemistavalla ja uudella ”väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa” -liikennemerkillä pyritään selkeyttämään autoilijoiden ja pyöräilijöiden välisiä väistämissääntöjä.

 

Lisää tietoja uudesta tieliikennelaista:

Traficom: https://www.traficom.fi/fi/liikenne/tieliikenne/tieliikennelaki2020

Liikenneturva: https://www2.liikenneturva.fi/tieliikennelaki

Väylävirasto: https://vayla.fi/tieverkko/liikennemerkit/merkit2020

Takaisin listaukseen