Ajankohtaista

Koronavirus, Koulutus, Opetus ja koulutus

Tietoa voimassa olevista opetusjärjestelyistä 3.4.2020

3.4.2020

Poikkeukselliset opetusjärjestelyt jatkuvat näillä näkymin ainakin 13.5. asti. Tähän tiedotteeseen on koottu yhteenveto tällä hetkellä voimassa olevia opetusjärjestelyistä, erityisesti etäopetusta koskevista ohjeista. Olemme lähettäneet vastaavan tiedotteen perusopetuksessa olevien oppilaiden huoltajille Wilman kautta. Seuraattehan aktiivisesti Wilmaa, sillä se on ensisijainen viestintäkanava koulun ja kodin välillä.

Poikkeustilanne perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa -sivulle on koottu tietoa koulutyön järjestämisestä poikkeustilanteen aikana. Lue lisää: www.nurmijarvi.fi/opetus-poikkeustilanteessa

Tiedotamme lukuvuosiarviointia ja päättöarviointia koskevista ohjeista siinä vaiheessa, kun saamme vastaavat ohjeet Opetushallitukselta.

Poikkeustilanne perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa jatkuu vähintään 13.5. asti

Valmiuslain nojalla koulut suljettiin ja kaikki oppilaat määrättiin etäopetukseen 18.3.2020 alkaen. Valtioneuvosto päätti 30.3.2020 jatkaa poikkeustilaa ja poikkeuksellisia opetusjärjestelyitä vähintään 13.5.2020 asti. Poikkeustilanteen aikana lähiopetukseen voivat huoltajan pyynnöstä osallistua kaikki vuosiluokkien 1-3 oppilaat sekä vuosiluokkien 4-9 oppilaat, joilla on erityisen tuen päätös. Lisäksi valtioneuvoston 30.3. täsmentämän linjauksen mukaan lähiopetusta järjestetään myös valmistavan opetuksen oppilaille. Ohjeet lähiopetukseen osallistumisesta löytyvät kunnan kotisivuilta: www.nurmijarvi.fi/opetus-poikkeustilanteessa

Vastuu opetuksen järjestämisestä on etäopetuksessakin kouluilla ja opettajilla

Luokanopettaja/aineenopettaja vastaa siitä, että opetussuunnitelman mukaiset vuosiluokkakohtaiset tavoitteet ja sisällöt toteutuvat etäopetuksessa. Opettaja vastaa oppilaalle annettujen oppimistehtävien ja sisältöjen selittämisestä, selkeistä toimintaohjeista ja mahdollisesta oppilaan tarvitsemasta lisätuesta. Huoltajilta ei edellytetä tietoteknistä osaamista tai opetustaitoa etäopetuksenkaan aikana. Huoltajat auttavat lapsia tutuissa läksyrutiineissa.

Lukuvuosiarviointiin tulossa lisäohjeistusta Opetushallitukselta

Koska etäopetus jatkuu vähintään toukokuun puoliväliin asti, mahdollisesti kevätlukukauden 2020 loppuun asti, kouluissa on jo aloitettu lukuvuosiarviointiin valmistautuminen. Opetushallitus valmistelee vielä tarkempaa ohjeistusta lukuvuosiarvioinnin ja päättöarvioinnin toteuttamisesta poikkeustilanteessa. Nurmijärven kunta täsmentää omaa arviointia koskevaa ohjeistustaan, kun vastaavat ohjeet on saatu Opetushallitukselta.

Opetussuunnitelman 2016 mukaisiin arvioinnin yleisiin periaatteisiin voi tutustua sivulla Oppimisen arviointi, ks. https://www.nurmijarvi.fi/kuntalaisen-palvelut/lasten-nuorten-ja-perheiden-palvelut/opetus-ja-koulutus/perusopetus/opetus-ja-opiskelu/oppimisen-arviointi/

Etäopetuksessa edetään rauhallisesti: työskentely perustuu oppilaille tuttuihin toimintatapoihin ja opiskeluvälineisiin.

Etäopetuksessa keskitytään vuosiluokan tavoitteiden osalta keskeisiin aiheisiin ja harjoiteltaviin taitoihin. Uusien välineiden ja menetelmien käyttöönotossa huomioidaan oppilaiden ikätaso ja aikaisempi kokemus tieto- ja viestintätekniikan opiskelukäytöstä. Koulut valitsevat sopivimman toimintatavan sen suhteen, millä välineillä etäopetusta toteutetaan. Edisonin kautta on käytössä sovelluksia ja ohjelmia, joita hyödynnetään etäopetuksessa. Tilanne on uusi sekä oppilaille että opettajille, joten etäopetusta ja -opiskelua kehitetään askel kerrallaan.

Etäopetusta järjestetään lukujärjestyksen mukaisesti

Etäopetuksessa oppilaan koulupäivä alkaa ja päättyy lukujärjestyksen alkamis- ja päättymisaikojen mukaisesti. Kyseisenä aikana oppilas osallistuu etäopetukseen ja suorittaa hänelle annettuja oppimistehtäviä eli on läsnä koulutyössä. Kyseisenä aikana oppilas on myös kunnan vakuutuksen piirissä eli tuolloin sattuneet koulutyöhön liittyvät tapaturmat korvataan kunnan vakuutuksesta. Myös opettajat ovat tavoitettavissa koulupäivän aikana.

Oppilaan osallistumista etäopetukseen seurataan

Etäopetuksessa yhteydenpito oppilaan ja opettajan välillä hoituu luontevasti opetuksen ja opiskelun lomassa niillä välineillä, joilla etäopetusta toteutetaan. Opettaja seuraa oppilaan osallistumista etäopetukseen päivittäin. Yhteydenpito oppilaan ja opettajan välillä tukee oppilaan osallistumista etäopetukseen. Samalla opettaja seuraa oppilaan edistymistä, mahdollista tuen tarvetta sekä hyvinvointia. Mikäli yhteydenpito oppilaaseen ei onnistu etäopetuksen yhteydessä, se toteutetaan muulla tavalla. Jos kotona syntyy huoli etäopetukseen osallistuvan lapsen pärjäämisestä, olkaa yhteydessä matalalla kynnyksellä luokanopettajaan/luokanvalvojaan. Myös oppilashuollon henkilökunta, kuraattorit ja koulupsykologit ovat tavoitettavissa ja tukemassa etäopetuksessa olevia oppilaita.

Oppilaat työskentelevät etäopetuksenkin aikana oppivelvollisuuden piirissä

Etäopiskelu, osallistuminen etäopetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen ovat oppilaille velvoittavia. Vanhempien tehtävänä ei ole toimia opettajana vaan huolehtia lapsen osallistumisesta etäopetukseen. Oppilaiden poissaoloja seurataan ja merkitään Wilmaan samalla periaatteella kuin lähiopetuksessa. Oppilaan sairaspoissaolot ilmoitetaan opettajalle ja opettajien merkitsemät poissaolot selvitetään Wilmassa. Mikäli oppilas ei ole osallistunut opetukseen, eikä koulussa ole tietoa poissaolon syystä, luokanopettaja/luokanvalvoja on ensisijaisesti puhelimitse yhteydessä oppilaan huoltajaan asian selvittämiseksi.

Kunta kiittää oppilaita ja huoltajia

Kiitos Nurmijärven kunnan oppilaat ja oppilaiden huoltajat! Viime viikkojen poikkeustilanteessa osoittamanne aktiivisuus ja tuki on ollut ensiarvoisen tärkeää koulutyön jatkumiselle ja poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden käyttöönotolle. Tilanne on uusi ja yllättävä meille kaikille, mutta yhdessä selviämme tästäkin haasteesta.

Takaisin listaukseen