Näin herätän tiekunnan

Uuden yksityistielain myötä kunta voi edelleen avustaa yksityisteitä, kunhan tietä varten on perustettu tiekunta, joka toimii lain mukaisesti. Tässä ohjeita vaihe vaiheelta tiekunnan uudelleen käynnistämiseen.

1. Tiekunnan perustietojen selvittäminen

Kunta voi luovuttaa tilauksesta kopiot tiekunnan perustamisasiakirjoista ja tieosakkaista/kiinteistön omistajista yksityistielain mukaista toimintaa varten:

  • tiekunnan kokouksen koolle kutsuminen
  • yksikkölaskelman päivittäminen

Tiedot voidaan luovuttaa vain henkilölle, jolla on oikeus kutsua kokous koolle. Tämä todistetaan joko ELY-keskukselta saadulla luvalla tai pöytäkirjanotteella lainvoimaisesta tiekunnan kokouksesta. Suosittelemme luvan hakemista ELY-keskukselta.

2. Käynnistävän kokouksen kokoon kutsuminen

Tiekunnan kokouksen kutsuu koolle toimitsijamies tai hoitokunta.

Kenellä tahansa tieosakkaalla on oikeus hakea ELY-keskukselta lupaa kokouksen koollekutsumiseksi, jos tiekunta on ollut toimimattomana yli 4 vuotta.

Lähetä Uudenmaan ELY-keskukselle vapaamuotoinen hakemus tiekunnan koolle kutsumisesta

Malli hakemuksesta ELY-keskukselle 

ELY-keskuksen luvan saatuasi voit hakea kunnalta tieosakkaiden tiedot.

Kirjallinen kokouskutsu on toimitettava jokaiselle tieosakkaalle, jonka postiosoite on tiekunnan tiedossa.

Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kahta viikkoa ennen tiekunnan kokousta.

Tiekunta valitsee toimitsijamiehen tai hoitokunnan jäsenet enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan.

  • Hoitokuntaan on valittava kolmesta viiteen varsinaista jäsentä. Jos varsinaisia jäseniä on kolme, on valittava ainakin yksi varajäsen.
  • Toimitsijamiehelle kannattaa valita sijainen. Valittava henkilö voi olla muukin kuin tieosakas.
  • Tehtäviin valittavalta on hankittava suostumus.
  • Jos kokouksessa aiotaan valita ulkopuolinen toimitsijamies (esim. tieisännöitsijä), pyydetään muutamalta tarjous jo etukäteen, jotta saadaan päätös tehtyä jo käynnistävässä kokouksessa.

Tiekunta päättää tieyksikköjaon laskemisesta uudelleen. Yksikkölaskelman voi tehdä itse tai teettää ulkopuolisella tieisännöitsijällä.

Huom! Päätösten on oltava yksimielisiä!

Malli kokouskutsusta käynnistävään kokoukseen

Malli ensimmäisen kokouksen pöytäkirjasta

3. Ensimmäisen kokouksen jälkeen

Jos on valittu hoitokunta, pidetään hoitokunnan järjestäytymiskokous

Tiekunnan kokouksen pöytäkirja asetetaan nähtäville kuten kokouksessa asiasta on sovittu. Muuten kokouksen päätökset eivät tule lainvoimaisiksi. Lainvoimaisuus 3 kk nähtäville asettamisesta.

Ilmoita hoitokunnan puheenjohtajan tai toimitsijamiehen yhteystiedot

4. Seuraavan kokousten järjestäminen, kun tiekunta on laillisesti uudelleen järjestäytynyt ja päätökset ovat lainvoimaisia 

Tärkeimpiä päätöksiä:

  • tieyksikkölaskelman vahvistaminen
  • tarpeellisin osin päätökset muista YksTL:n 58 §:ssä mainituista asioista
  • liikennemerkkitiedot Digiroadiin (voidaan käsitellä myös kolmannessa kokouksessa)

HUOM! Päätösten on oltava yksimielisiä, sillä tieyksikkölaskelma ei ole vielä lainvoimainen.

 

Niko Virtanen
Yksityistieneuvoja
Tavoitettavissa torstaisin ja perjantaisin.
Puh. 040 317 2351