Teemasivut

Rakennetaan kyliin

Nurmijärvellä halutaan lisätä kyliin rakentamista. Asiassa edettiin, kun kunnanhallitus teki 29.11.2022 päätöksen kylien yleiskaavoituksen kehittämisestä uudella Nurmijärvi-mallilla. Kunnanhallitus valitsi viidestä vaihtoehtoisesta mallista kolme (B, C ja D), joista luodaan Nurmijärvellä toteutettava malli.

Uusi Nurmijärvi-malli kylien kaavoitukseen

Nurmijärvi-malli tulee korvaamaan nykyisin käytössä olevan, vuoteen 1959 perustuvan emätilaratkaisun. Emätilanimitys perustuu siihen, millainen tila on ollut tiettynä poikkileikkausajankohtana eli miten tilaa on jaettu ja rakennettu tietystä vuodesta eteenpäin.

Valituissa kolmessa mallissa on kokonaismäärältään samanlainen rakentamismahdollisuus, joka asetetaan tulevissa osayleiskaavoissa arviolta noin 1,5–2-kertaiseksi strategiassa esitettyyn väestön kasvutavoitteeseen nähden. Pinta-aloina käytetään niitä kiinteistöjä, jotka ovat voimassa kulloisenkin osayleiskaavan vireille tulon ajankohtana. Eri vaihtoehdoissa rakennuspaikat ja määrät jakautuvat eri lailla pienille ja suurille tiloille.

Lisäksi sovelletaan alueen edullisuusvyöhykemallia, jonka avulla suunnittelualue jaetaan erilaisiin alueisiin. Perusteina käytetään etäisyyttä koulusta ja maanteistä sekä mahdollisia merkittäviä maisema-arvoja. Merkittäviä maisema-arvoja on lähinnä laajoilla peltoalueilla. Tulevaa rakentamista ohjataan enemmän kylien keskusta-alueille olevan maantieverkon varsille koulun läheisyyteen kuin kauempana maanteistä ja koulusta sijaitseville alueille.

Valittuja malleja kokeillaan ensimmäisenä Metsäkylän osayleiskaavaluonnoksen laadinnassa, ja kaavaprosessin lopussa tehdään linjaukset uudesta Nurmijärvi-mallista. Nurmijärvi-mallia tullaan käyttämään jatkossa kaikkien kylien kaavoituksessa.

Metsäkylän osayleiskaavaprosessi

Metsäkylän osayleiskaavan vireilletulo ajoittuu helmikuun puolivälin paikkeille. Vireilletulosta ilmoitetaan kuulutuksella Nurmijärven Uutisissa sekä tiedotetaan kunnan kotisivuilla.

Vireilletulon yhteydessä laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa on tietoa esimerkiksi kaavan lähtökohdista ja tavoitteista sekä siitä, miten kuntalaiset saavat tietoa kaavasta ja alustavasta aikataulusta sekä siitä, miten he voivat osallistua kaavan valmisteluun ja kertoa mielipiteensä. OAS löytyy kunnan kotisivujen yleiskaava-sivuilta kaavaprosessin ajan.

Asukastilaisuus kuntalaisille/maanomistajille järjestetään maaliskuun alussa. Tilaisuudessa kerrotaan, mitä tullaan tekemään ja missä aikataulussa sekä keskustellaan ja vastataan paikallaolijoiden kysymyksiin. Paikanpäälle toivotaan tulevan osallistujia laajemmin ympäri kuntaa, koska tämän kaavaprosessin lopussa on tarkoitus tehdä linjaus siitä, millainen on kaikkien kylien kaavoituksessa tulevaisuudessa käytettävä Nurmijärvi-malli.

Kaavan valmistelu- ja luonnosvaiheessa laaditaan erilaisia selvityksiä. Metsäkylän osayleiskaavaluonnoksessa mallinnetaan useita vaihtoehtoisia rakentamismahdollisuuksien jakamisperiaatteita. Kaavaluonnos tulee nähtäville arviolta huhti-toukokuussa, ja sen nähtävilläoloaikana (30 vrk) järjestetään yleisötilaisuus sekä mahdollisuus palautteenantoon.

Asukkaiden/maanomistajien palautteen ja viranomaislausuntojen tarkastelun perusteella syksyllä 2023 on tarkoitus tehdä linjaus käytettävästä Nurmijärvi-mallista.