Tietoa eduskuntavaaleista

Ulkomainonta

Tekninen johtaja, viranhaltijapäätös 31.1.2023 (päätös Dynasty tietopalvelussa)

Vuoden 2023 eduskuntavaalien ulkomainonta

Vuoden 2023 eduskuntavaalit toimitetaan 2.4.2023. Ennakkoäänestys on kotimaassa 22.-28.3.2023. Suomen kuntaliitto on suosittanut, että vaalien ulkomainonta aloitetaan kunnan omistamilla ja hallinnoimilla alueilla viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkua, joten ulkomainonta eduskuntavaaleissa aloitetaan 15.3.2023.

Vaalien ulkomainonta on kunnassa keskitetty kunnan omistamiin ulkomainontatelineisiin.

Tienvarsimainonnasta ja -ilmoittelusta säädetään maantielain 52 ja 52 a §:ssä. Maantielakia sovelletaan asemakaava-alueen ulkopuolella. Maantien käyttäjille tarkoitetut ulkomainokset on kielletty ilman tienpitoviranomaisen myöntämää lupaa. Em. kielto ei koske esim. vaaleja koskevaa ilmoittelua. Mainos ja ilmoitus on laadittava ja sijoitettava siten, että se sopeutuu mahdollisimman hyvin ympäristöön.

Maantielain mukaan vaalimainokset voi asettaa paikalleen 2.3.2023 eli aikaisintaan kuukautta ennen varsinaista vaalipäivää, jonka jälkeen ne on poistettava viikon kuluessa. Vaalimainonnassa on myös otettava huomioon järjestyslain 6 §:ssä ja tieliikennelain 56 §:ssä säädetyt kiellot. Yleistä järjestystä ja turvallisuutta vaarantavan häikäisevän tai harhauttavan valon taikka liikenteenohjauslaitetta muistuttavan tai muuten turvallisuutta vaarantavan mainoksen käyttäminen on kielletty, eikä mainoksessa saa olla heijastavaa materiaalia tai pintoja. Tielle tai sen välittömään läheisyyteen ei saa asettaa merkkiä, kilpeä tai muuta laitetta, jonka voi erheellisesti käsittää liikennemerkiksi tai muuksi liikenteen ohjauslaitteeksi taikka joka voi huonontaa sellaisen näkyvyyttä. Vaalimainoksen saa kiinnittää valaisinpylvääseen, kunhan se tehdään siten, että pylvästä ei vahingoiteta.

Yllä esitetyn lisäksi ulkomainonnassa on huomioitava vaalilain säännökset, jotka edellyttävät, että vaalimainoksia ei sijoiteta ennakkoäänestys- tai äänestyspaikalle ja niiden läheisyyteen siten, että niiden voitaisiin katsoa vaikuttavan äänestäjien vaalivapauteen. Lähtökohtana on se, että vaalimainokset eivät näy vaalihuoneistoon tai sen sisäänkäyntiin. Mahdollisuuksien mukaan edellä kerrottu tulee ottaa huomioon myös liikkuvan äänestyspaikan eli vaalibussin pysäkkien läheisyydessä, tosiin sanoen vaalimainokset eivät saisi sijaita vaalibussin pysäkkien välittömässä läheisyydessä. Kunnanhallitus on päättänyt mm. vaalibussien pysäkeistä 19.12.2022 antamallaan päätöksellä § 274.

Kunnalla on 56 kpl vaalimainostelineitä, joissa kussakin on viisi julistepaikkaa. Käytettävissä olevat telineet riittävät siten, että kullekin ehdokkaita asettavalle puolueelle ja valitsijayhdistykselle annetaan yksi (1) paikka kussakin mainostelineiden sijoituspaikassa. Sijoituspaikat sijaitsevat neljässä (4) päätaajamassa. Jotta tasapuolisuus paikkojen suhteen toteutuu, kunnan omistamien ulkomainontatelineiden läheisyyteen ei saa sijoittaa omia ulkovaalimainoksia.

Kunta on hankkinut vaalikäyttöä varten telineisiin taustalevyt, jotka luovutetaan vaaleissa edustettuna oleville ryhmille kunnan keskusvarastolta (Varastotie 9, 01900 Nurmijärvi). Taustalevyjä luovutetaan kuittausta vastaan kullekin ryhmälle yksi kappale mainospaikkaa kohden.

Taustalevyt ovat noudettavissa keskusvarastolta 6.3-14.3.2023. Varasto on avoinna ma-to 07:0015:00, pe 07:00-13:00. Taustalevyjen noudosta tulee sopia etukäteen keskusvaraston kanssa joko sähköpostilla keskusvarasto@nurmijarvi.fi (aihe -kenttään Eduskuntavaalit) tai puhelimitse 040 317 23 25/040 317 4201. Tarvittaessa keskusvarastolta saa varalevyjä. Vaalimainostelineet ja taustalevyt kerätään vaalien jälkeen pois kunnan toimesta.

Vaalimainostelineisiin sijoitettavien julisteiden taustalevyjen koko on 805 mm x 1200 mm ja paksuus 8 mm.

Mikäli vaaleissa käytetään omaa taustalevyä, on levyn oltava sellainen, että mainos pysyy paikallaan säävaihtelusta huolimatta. Vaalimainokset sijoitetaan telineisiin vasemmalta (vasen merkitty tauluihin) lukien samassa järjestyksessä kuin ne sijoitetaan ehdokasluetteloon. Kullekin ehdolle asettajalle varataan kussakin vaalimainostelineiden sijoituspaikassa yksi (1) mainospaikka. Vaalimainoksen sijoittaja huolehtii, että vaalimainokset pysyvät telineissä ja korjaa välittömästi mahdolliset puutteet.

Nurmijärven kunnan hallintosäännön 33 § kohta 9:n mukaan toimialajohtaja päättää toimialan tilojen käytöstä ja aukioloajoista sekä sen yleisten tilojen, maa-alueiden ja irtaimen omaisuuden luovuttamisesta lyhytaikaisesti ulkopuoliseen käyttöön ja niistä perittävistä korvauksista.

Päätös

Vaalien ulkomainonta saadaan aloittaa Nurmijärven kunnan alueella 02.03.2023 alkaen.

Nurmijärven kunnan hankkimat vaalimainostelineet sijoitetaan Kirkonkylän, Klaukkalan, Rajamäen ja Röykän taajamiin ja niissä vaalimainonta on sallittua 15.3.2023 alkaen.

Vaalikäyttöön luovutettujen taustalevyjen poisvienti aloitetaan 9.4.2023, jolloin myös puolueiden, valitsijayhdistysten ja ehdokkaiden omat levyt ja mainokset on poistettava.

Vaalimainonnassa on otettava huomioon vaali-, maantie-, järjestys- ja tieliikennelaki sekä ELY-keskuksen ja liikenneviraston ohjeet.

Kunnalla on oikeus poistaa tästä päätöksestä poikkeavat mainokset mainostajan kustannuksella.

Vaalitelineiden sijainnit