Kotihoidon tuen kuntalisän ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän verotus vuonna 2018

 

Uudet verokortit tulevat voimaan 1.2.2018, jolloin tammikuussa 2018 käytetään vielä vuoden 2017 verokorttia.

 

Vuonna 2016 kuntalisien verotukseen on tullut muutos, jonka mukaan kuntalisätukia varten on toimitettava palkkatulon mukana kotiin toimitettava sivutoimen verokortti tai vaihtoehtoisesti etuusverokortti kuntalisää varten, joka tilataan verotoimistolta.

 

Ennakonpidätys toimitetaan 40 %:n suuruisena, jos verovelvollisella ei ole

sivutulolle määrättyä ennakonpidätysprosenttia.

  

Yksityisen hoidon tuen tukimuodot

Yksityisen hoidon tuki

Alle kouluikäisten lasten vanhemmilla on mahdollisuus valita kunnallisen päivähoitopaikan vaihtoehtona yksityisen hoidon tuki, jolloin lapsen hoitajana on kunnan valvoma yksityisen päivähoitopalvelun tuottaja:

 • yksityinen päiväkoti
 • yksityinen perhepäivähoitaja
 • perheeseen työsuhteessa oleva hoitaja

Yksityisen hoidon tuen suuruus määräytyy 1.8.2016 alkaen lapsen varhaiskasvatusoikeuden laajuuden perusteella. 

Lapsen varhaiskasvatusoikeuden laajuuteen vaikuttaa lapsen kanssa asuvien vanhempien tai muun huoltajan työskentely- ja opiskelutilanne. Jokaisella lapsella on oikeus saada 20 tuntia varhaiskasvatusta viikossa. Lisätietoa:

Kelan nettisivuilta


Yksityisen hoidon tuki muodostuu seuraavasti:

Lakisääteinen hoitoraha (Kela) + Hoitolisä (Kela) + Kuntalisä (kunta)

Yksityisen hoidon tukea ei makseta kuukautta lyhyemmältä hoitoajalta.

Ykstyisen hoidon tuen kuntalisää ei makseta alle 21 viikkotunnin sopimuksista (subjektiivinen oikeus 20h/vk).

Lakisääteinen hoitoraha ja hoitolisä

Lasten yksityisen hoidon tukeen kuuluu hoitoraha sekä perheen tulojen perusteella hoitolisä.
Molemmat maksetaan erikseen jokaisesta tukeen oikeuttavasta lapsesta.

Jos lapsen varhaiskasvatusoikeus on yli 20 tuntia viikossa, maksetaan

 • hoitoraha on 172,25 €/kk/lapsi
 • tulosidonnainen hoitolisä enintään 144,85 €/kk/lapsi.

Jos lapsen varhaiskasvatusoikeus on enintään 20 tuntia viikossa, maksetaan

 • hoitorahaa 63,38 e/kk/lapsi
 • hoitolisä puolitettuna.

Esikouluikäinen:

Lapsesta maksetaan pienempää hoitorahaa, jos hänellä on esiopetuksen lisäksi oikeus yli 20 tunnin varhaiskasvatukseen viikossa.

Yksityisen hoidon tuen hoitoraha on 63,38 €/kk/lapsi, jos lapsi on yksityisen hoidon ohella kunnan
osapäiväisessä esiopetuksessa tai aloittaa koulun 6-vuotiaana.

Lakisääteisen hoitorahan hakeminen

Hoitopaikan varmistuttua perhe hakee lakisääteistä yksityisen hoidon tuen hoitorahaa ja hoitolisää
Kelan paikallistoimistosta. Tukea haetaan Kelan yksityisen hoidon tuki - lomakkeella WH1.
Liitteeksi perheen tulotiedot. Kela maksaa yksityisen hoidon tukea suoraan päivähoitopalvelun tuottajalle.
Yksityisen hoidon tuki on päivähoidon tuottajalle verotettavaa tuloa.

Lakisääteisen hoitorahan maksaminen

Lakisääteinen hoitoraha maksetaan suoraan päivähoitopalvelun tuottajalle.

Yksityisen hoidon tuen kuntalisä

Yksityisen hoidon tuen kuntalisän määrä vaihtelee lapsen hoitomuodon ja perheen tulojen mukaan siten, että yksityinen hoito maksaa perheelle saman kuin kunnallinen hoito, eli enintään 289 €/kk edellyttäen, että hoitopaikan laskennallinen kattohinta on enintään:

Perhepäivähoidossa alle 3-v 636 €/kk
Perhepäivähoidossa yli 3-v 609 €/kk
esikouluikäinen 351 €/kk

Päiväkodissa alle 3-v 1088 €/kk
Päiväkodissa yli 3-v 772 €/kk
esikouluikäinen 463,20 €/kk

Jos hoitopaikan hinta ylittää em. hinnat, vanhemmat maksavat itse myös ylittävän osuuden. Asiakasmaksun suuruus on palveluntuottajan ja asiakkaan yhdessä sopima.

Tuen hakeminen

Yksityisen hoidon tuen kuntalisää haetaan kunnasta yksityisen hoidon kuntalisähakemuksella, jonka saa kunnanvirastolta tai alla olevasta linkistä:

yksityisen hoidon kuntalisähakemus

Liitteet
yksityisen hoidon kuntalisähakemuksen liitteeksi tarvitaan:

 • Kelan perheelle lähettämä päätös yksityisen hoidon tuen myöntämisestä
 • varmistus hoitopaikasta - lomake, jonka yksityisen päivähoitopalvelun tuottaja täyttää

  Liitteet voi toimittaa jälkikäteen.

Hakemusten palautus päiväkotien ja perhepäivähoidon  osalta:

Riitta Apajalahti-Ginman
asiakaspalvelusihteeri
Keskustie 2 B
01900 Nurmijärvi
Puh. 040 317 3615

Yksityisen hoidon tuen kuntalisän maksaminen

Yksityisen hoidon tuen kuntalisää maksetaan suoraan päivähoitopalvelun tuottajalle enintään sen kuukauden alusta, kun hakemus on jätetty kuntaan. Yksityisen hoidon tuen kuntalisää maksetaan enintään 11 kuukaudelta toimintavuoden aikana siten, että tukeen oikeuttamaton kuukausi on pääsääntöisesti heinäkuu (toimintakausi 1.8. –31.7). Tuen maksamisen edellytys on, että perhepäivähoidosta vastaava esimies on tehnyt kotikäynnin, jolla varmistetaan, että yksityisen hoidon tuen edellytykset täyttyvät.

Esimerkki yksityisen hoidon tuen kuntalisän määrästä:

Alle 3-vuotiaan lapsen vanhemmat löytävät heille sopivan yksityisen perhepäivähoitajan, jonka luo perhepäivähoidosta vastaava esimies on tehnyt kotikäynnin. Vanhemmat ilmoittavat suostuvansa maksamaan korkeinta päivähoitomaksua 289 €/kk, ja hoitaja ilmoittaa hoitopaikan hinnaksi kunnan määrittelemän paikan kattohinnan 636 €/kk. Hoitaja ja vanhemmat tekevät kirjallisen hoitosopimuksen,
missä sovitaan mm. hoitoajasta ja hoitopaikan hinnasta. Hoitaja on ottanut vastuuvakuutuksen omasta
vakuutusyhtiöstään ja lähettää varmistuslomakkeen hoitopaikasta kuntaan.
Perhe hakee itse Kelalta yksityisen hoidon tukea ja kunnasta yksityisen hoidon tuen kuntalisää yksityisen hoidon kuntalisähakemuksella.

Yksityisen hoidon tuottajalle maksettava yksityisen hoidon tuen kuntalisän suuruus on hoitopaikan kattohinta – päivähoitomaksu - Kelan hoitoraha

Eli 636 € – 289 € – 172,25 € = 174,75 €.

Kun palkkaan lapselleni hoitajan / perhe työnantajana

Nurmijärvellä yksityisen hoidon tuki antaa perheille mahdollisuuden palkata hoitaja kotiin yksin tai yhdessä toisen perheen kanssa. Lapsiryhmän koko voi enintään olla neljä alle kouluikäistä lasta ja yksi osapäiväinen esiopetuksessa käyvä lapsi. Au-pair - toimintaan ei myönnetä yksityisen hoidon tukea.

Kun hoitaja on löytynyt

 • Ota yhteyttä noin kaksi viikkoa ennen hoidon aloitusta perhepäivähoidon ohjaajaan sopiaksesi aloituskeskustelun ohjaajan kanssa.
  Tapaamisessa on oltava läsnä hoitajan palkkaava työnantaja(perhe) ja hoitaja.

  Tapaamisessa tarkistetaan ja käydään läpi:
 • työsopimus, jossa hoitajan tilitiedot tuen maksua varten
 • Kelan WH2-lomake
 • työntekijän rikostaustaote
 • hoitoympäristön turvallisuusvaatimukset
  • perheen velvoitteet työnantajana

Perheestä tulee työnantaja, jota sitovat työnantajan velvoitteet:

1. Ennakonpidätys
Työnantaja maksaa ennakonpidätyksen viimeistään palkanmaksukuukautta seuraavan kalenterikuukauden 10. päivänä. Se maksetaan oma-aloitteisten verojen tilisiirtolomakkeella (VEROH 7619). Tilisiirtolomakkeita saa verovirastoista, posteista ja useimmista pankeista. Kun Kela maksaa yksityisen hoidon tukea työsuhteiselle hoitajalle Kela suorittaa ennakonpidätyksen maksamastaan tuesta. Hoitajan palkannut perhe suorittaa ennakonpidätyksen maksamastaan palkkaosuudesta.

2. Sosiaaliturvamaksu
Sosiaaliturvamaksu tilitetään saman aikataulun mukaisesti ja samalla lomakkeella kuin ennakonpidätys, mutta koko palkasta.

3. Eläkevakuutus
Kotitalouden on otettava palkkaamalleen työntekijälle lakisääteinen työeläkevakuutus. Se otetaan TAEL lainsäädännön mukaan. Maksu muodostuu työntekijän ja työnantajan maksuosuuksista.

4. Tapaturmavakuutus
Työnantaja on velvollinen vakuuttamaan työntekijänsä tapaturman varalta. Työnantaja voi ottaa vakuutuksen valitsemastaan tapaturmavakuutusyhtiöstä ja sen yhteydessä hän tilittää myös lakisääteisen työttömyysvakuutusmaksun sekä ryhmähenkivakuutusmaksun. Vakuutuslaitosten sopiman yhteiskäytännön mukaisesti vakuutusmaksu on työntekijän palkan suuruudesta riippumaton vuosimaksu. Maksujen suuruudesta saa tietoa eläke- ja tapaturmavakuutusyhtiöiltä ja niiden Internet- sivuilta.

5. Lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittäminen
Työnantaja velvoitetaan selvittämään lasten kanssa pysyväisluonteisesti ja olennaisesti työskentelevien henkilöiden rikostausta. Sama velvollisuus on kunnalla yksityisen päivähoidon palveluntuottajien osalta. Lain noudattamatta jättäminen saattaa johtaa rangaistuksiin.
 

Lisätietoja perheestä työnantajana:
Verohallinnon palvelut www.vero.fi
Aluehallintovirasto www.avi.fi
www.palkka.fi
www.palkkaus.abc.fi
Eläketurvakeskus www.etk.fi
Työeläkekassa www.lel.fi
Työ- ja elinkeinokeskukset www.mol.fi
Kela www.kela.fi

Esimerkki hoitajan palkkaamisesta:
Perhe, jossa on 2- ja 4-vuotiaat lapset, palkkaa kotiinsa hoitajan. Perhe työnantajana ja hoitaja työntekijänä tekevät työsopimuksen, jossa sovitaan mm. palkasta ja työajasta. Kun työsopimus on tehty, ja perhepäivähoidosta vastaava esimies on hyväksynyt hoitajan kirjallisesti, perhe voi hakea yksityisen hoidon tukea Kelasta ja yksityisen hoidon tuen kuntalisää kunnasta.

Yksityisen hoidon kuntalisää myönnetään aikaisintaan sen kuukauden alusta kun perhepäivähoidon ohjaaja on hyväksynyt työsopimuksen sekä hoitajan ja perhe on palauttanut hakemuksen.

Yksityisen hoidon tuottajalle maksettava kuntalisän suuruus on hoitopaikan kattohinta – korkein päivähoitomaksu – Kelan hoitoraha.

Tukien määrät esimerkissä:
  kattohinta asiakasmaksu kela kuntalisä
2 v 636 € 289 € 172,25 € 174,75 €
4 v 609 € 145 € 172,25 € 291,75 €
Koska tulorajat ylittyvät, perhe ei saa hoitolisää. Perhe maksaa korkeinta päivähoitomaksua molemmista lapsista (289 € ja 145 €).

Kuntalisän suuruus määräytyy työsopimuksessa olevan palkan mukaan (kuitenkin enintään em. kattohintojen mukaan).

Kela ja kunta pidättävät yksityisen hoidon tuesta ja kuntalisästä ennakonpidätyksen hoitajan verokortin mukaisesti. Tuet maksetaan suoraan hoitajalle.

Palveluista saa lisätietoja varhaiskasvatuksen palveluohjauksesta.

Päivi Benjaminsson
perhepäivähoidon ohjaaja
Varhaiskasvatus
Keskustie 2 B
01900 Nurmijärvi

Puh. 040 317 4064

Yksityisen perhepäivähoidon tuen kuntalisä ja yksityisen päiväkotihoidon palvelusetelit

Riitta Apajalahti-Ginman
asiakaspalvelusihteeri
Keskustie 2 B
01900 Nurmijärvi
Puh. 040 317 3615