Perhepäivähoitajan kuntalisä

Perhepäivähoitajan kuntalisää myönnetään 1.8.2011 alkaen ja sen suuruus on 200 € kuukaudessa.

Perhepäivähoitajan kuntalisää on haettava jokaisesta lapsesta erikseen.

Perhepäivähoitajan kuntalisää maksetaan perheen jokaisesta kotona hoidettavasta alle esiopetusikäisestä lapsesta jonka oikeus kotihoidon tuen kuntalisään on päättynyt. Tukea maksetaan sen vuoden kesäkuun
loppuun jolloin lapsen oikeus esiopetukseen alkaa.

Perhepäivähoitajan kuntalisän saamisen edellytys on, että perhepäivähoitajan oma lapsi/lapset ei käytä subjektiivista oikeutta kunnalliseen päivähoitoon tai yksityisen hoidon tukeen. Tuen saamisen edellytyksenä on myös, että hoitajalla on hoidossa vähintään yksi kokopäiväinen päivähoitoikäinen lapsi. Yksityisen perhepäivähoitajan hoitolapsista tulee olla voimassa oleva yksityisen hoidon tuki ja heidän tulee
olla Nurmijärven kuntalaisia.

Kuntalisän saaminen ei estä avoimiin varhaiskasvatuspalveluihin osallistumista.

Kuntalisää myönnetään kokonaisilta kalenterikuukausilta. Kuntalisää ei makseta takautuvasti hakukuukautta edeltävältä ajalta. Kuntalisää maksetaan siltä ajalta kun kunnallisella hoitajalla on voimassa oleva työsuhde tai yksityisellä hoitajalla on voimassaoleva hoitosopimus.

Kuntalisän maksu tapahtuu maksukuukauden lopussa. Maksupäivä on kunkin kuukauden viimeinen arkipäivä.

Hakija on velvollinen ilmoittamaan kuntalisän myöntämisen edellytyksissä tapahtuvista muutoksista. Aiheettomasti maksettu kuntalisä peritään takaisin. Jos hoitolapsen hoitosuhde päättyy tai oma lapsi aloittaa esiopetuksen tulee siitä ilmoittaa välittömästi perhepäivähoidon ohjaajalle.

Kuntalisä on saajalle veronalaista tuloa. Kuntalisästä suoritetaan maksajan toimesta ennakonpidätys. Uusi verokortti on toimitettava kalenterivuosittain helmikuun 15. päivään mennessä sivistystoimeen, muussa tapauksessa perimme 40 % veroa.     

Perhepäivähoitajan kuntalisähakemus

Päivi Benjaminsson
perhepäivähoidon ohjaaja
Postiosoite:
Kunnanvirasto
Varhaiskasvatus
Keskustie 2B
01900 Nurmijärvi
Puh. 040 317 4064