Lakisääteinen lasten kotihoidon tuki

Hakeminen

Lasten kotihoidon tukea haetaan Kelan paikallistoimistosta.

Hoitorahan ja hoitolisän määrät

Hoitorahaa maksetaan yhdestä alle 3-vuotiaasta 338,34 euroa /kk
kustakin seuraavasta

 • alle 3-vuotiaasta 101,29 euroa /kk
 • yli 3-vuotiaista, alle oppivelvollisuusiän olevasta 65,09 euroa /kk

Hoitolisää maksetaan vain yhdestä perheen hoitorahaan oikeuttavasta lapsesta

 • määrä on enintään 181,07 euroa /kk
 • hoitolisään vaikuttavat perheen koko ja kuukausitulot

Kenelle maksetaan

Tuki maksetaan huoltajalle, joka pääasiassa hoitaa lasta.

Lasten kotihoidon tuen kuntalisä

TIEDOKSI!


Kotihoidon tuen kuntalisän ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän verotukseen on tullut muutos vuodesta 2016 alkaen, jonka mukaan on toimitettava etuusverokortti kuntalisää varten.

  

Ennakonpidätys toimitetaan 40 %:n suuruisena, jos verovelvollisella ei ole etuudelle tarkoitettua verokorttia.


Verokortti tehdään OmaVerossa osoitteessa Vero.fi.

Kuntalisää on myönnetty 1.8.2006 alkaen. Kotihoidon tuen kuntalisän suuruus on 200 € kuukaudessa.

Kuntalisähakemus

Lasten kotihoidon tuen kuntalisää maksetaan vain yhdestä perheen nuorimmasta lapsesta heti äitiys-, isyys- ja vanhempainrahakauden päättymistä seuraavan kuukauden alusta siihen saakka, kunnes lapsi täyttää kaksi vuotta. Uuden äitiys-, isyys- ja vanhempainrahakauden alkamisesta tulee kuntalisän saajan ilmoittaa kuntaan.

Kuntalisän saamisen edellytyksenä on myös, että lapsella on oikeus lakisääteisen kotihoidon tuen hoitorahaan ja Kelan myöntämä lakisääteinen kotihoidon tuki on voimassa.

Edellytykset on määritelty lasten kotihoidon tuesta ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain ( 1128/96 ) 3 §:ssä.

Lasten kotihoidon tuen kuntalisän saamisen edellytys on, että kaikki perheen alle kouluikäiset lapset hoidetaan kotona eikä perhe käytä samaan aikaan subjektiivista oikeutta kunnalliseen päivähoitoon tai yksityisen hoidon tukeen. Ehto ei koske perusopetuslain mukaista maksutonta esiopetusta. Poikkeuksena tähän ovat kuntoutuksellisista syistä päivähoitoa tarvitsevat lapset, joihin liittyen oikeus kuntalisään harkitaan ja päätetään tapauskohtaisesti.

Sivistyslautakunnan päätöksen mukaisesti 1.8.18 alkaen kuntalisää myönnetään ajalta jolloin lasten kotihoidon tuki on voimassa. Kuntalisää ei makseta takautuvasti hakemuksen saapumis-kuukautta edeltävältä ajalta eikä isyysloman ajalta.

Maksupäivä on kunkin kuukauden viimeinen arkipäivä.

Lasten kotihoidon tuen kuntalisän maksaminen lakkaa saman kuukauden alusta lukien, kun lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain (1128/96) 3 §:ssä määritelty oikeus tukeen tai kuntalisän saamisen muut edellytykset lakkaavat.

Kuntalisä on saajalle veronalaista tuloa, josta suoritetaan maksajan toimesta ennakonpidätys. 
Voimassa oleva verokortti on toimitettava kalenterivuosittain helmikuun 15. päivään mennessä osoitteella Keskustie 2 B, 01900 NURMIJÄRVI. Muussa tapauksessa perimme 40 % veroa.

Kuntalisähakemuksen palautus

Hakemuksen liitteet

 • Verokortti etuutta varten
 • Kelan päätös kotihoidontuesta
  - hakemusta voi täydentää puuttuvilla liitteillä myöhemmin.
Armi Sanna
asiakaspalvelusihteeri
Keskustie 2 B
01900 Nurmijärvi
Puh. 040 317 2270
Päivi Benjaminsson
perhepäivähoidon ohjaaja
Kirkonkylän päiväkoti
Toreenintie 2
01900 Nurmijärvi

Puh. 040 317 4064

Lasten kotihoidon tuen ja kuntalisän maksaminen ottolapsesta 1.4.2007 alkaen

Sosiaalilautakunta on päättänyt 13.3.2007 § 21, että

 • ottolapsesta maksetaan lasten kotihoidon tuen kuntalisää vanhempainrahakauden jälkeen ajanjaksolta, joka päättyy, kunnes ottolapsen hoitoon ottamisesta on kulunut kaksi vuotta. Oikeus kuntalisään päättyy kuitenkin viimeistään, kun lapsi aloittaa koulun.
 • ottolapsesta maksettavan kuntalisän perusteeksi tarvitaan Kela:n päätös lakisääteisen tuen hoitorahasta.
 • ottolapsesta maksettavan kuntalisän muut ehdot ovat samat kuin nykyisin voimassaolevassa kuntalisässä.

Perustelut

Nurmijärvellä maksetaan lakisääteisen lasten kotihoidon tuen lisäksi kuntalisää äitiys-, isyys-, ja vanhempainrahakauden jälkeen siihen asti kunnes lapsi täyttää kaksi vuotta. Kuntalisän maksaminen on sidoksissa sekä lapsen biologiseen ikään että lapsesta maksettavan lakisääteisen tuen hoitorahaan. Kuntalaisen tasavertaisen kohtelun ja lakisääteisen tuen lainsäädäntömuutoksen näkökulmista on perusteltua, että ottolasten vanhempien oikeus lasten kotihoidon tuen kuntalisään määritellään siten, että kuntalisää maksetaan vanhempainrahakauden jälkeen ajanjaksolta, joka päättyy, kunnes ottolapsen "syntymästä" perheeseen (hoitoon ottamisesta) on kulunut kaksi vuotta. Ottolapsesta maksettavan lakisääteisen kotihoidon tuen hoitorahan enimmäismäärä ajanjaksona ei ole pidempi kuin Nurmijärven kunnassa nykyisin voimassa olevan kuntalisän enimmäisjakso.