Lastenneuvola

Nurmijärven lastenneuvolan tarkastusohjelma perustuu Valtioneuvoston asetukseen neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (380/2009) www.finlex.fi               

Tarkastusohjelma muodostuu määräaikaisista ja yksilöllisen tarpeen mukaisista terveystarkastuksista. Osa määräaikaisista tarkastuksista on laajoja terveystarkastuksia, joissa huomioidaan koko perheen hyvinvointi, elämäntilanne, terveystottumukset, ja hyödynnetään lapsen kehitysympäristön (perhe, varhaiskasvatus) ja muiden yhteistyötahojen (mm. perhetyö, alueneuvolan lääkäri, suun terveydenhuolto, terapiapalvelut, lastensuojelu ja aikuissosiaalityö, erikoissairaanhoito) näkemykset lapsen terveydestä, kehityksestä ja hyvinvoinnista. Lasten terveystarkastukset jakautuvat joko terveydenhoitajan tai lääkärin tarkastuksiin.

Lastenneuvolan tehtävä ja tavoite:

  • vahvistaa lapsen normaalia kehitystä ja koko perheen terveystottumuksia
  • huomata poikkeavuudet lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvissä asioissa ja ohjata lapsi tarvittaessa jatkotutkimuksiin  
  • perheen tukeminen eri elämäntilanteissa

Lastenneuvolan toiminnalla tuetaan lapsen yksilöllistä kasvua ja kehitystä sekä vanhempien osallisuutta. Vanhemmat voivat pohtia jo etukäteen niitä asioita, joita on tärkeää käsitellä neuvolassa. Ennen terveystarkastuksia vanhemmat voivat arvioida omia terveystottumuksiaan ja -riskejään sekä koko perheen hyvinvointia.

Neuvolavastaanotoilla pohditaan yhdessä vanhempien kanssa mm.

  • lapsen yleistä terveydentilaa ja kehitysvaiheita
  • perheen ravitsemus- ja liikuntatottumuksia
  • kasvatusasioita, lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta 
  • vanhemmuutta ja parisuhteen merkitystä
  • mieliala-asioita
  • päihteiden käyttöä

 

Lastenneuvolan lomakkeet

Kutsu laajoihin terveystarkastuksiin

Tiedote huoltajille

Terveystarkastuskysely 4-vuotiaiden vanhemmille

Potilastietojen luovutuslomake

Vauvaperheen voimavaramittari

Pikkulapsiperheen voimavaramittari  

Everyday resources for families with a newborn baby

 

Saatekirje mielialakyselyyn

Epds- mielialakysely

Kysely alkoholin käytöstä