Tietoa ja ohjeita yksityisille  sosiaalipalvelutuottajille

a) Ilmoituksenvaraiset yksityiset sosiaalipalvelut

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) ja sen nojalla annettu sosiaali- ja terveysministeriön asetus (1053/2011) tulivat voimaan 1.10.2011. Yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annettua lakia sovelletaan sellaisiin yksityisiin sosiaalipalveluihin, joita palvelujentuottaja antaa korvausta vastaan liike- tai ammattitoimintaa harjoittamalla, jollei lailla toisin säädetä.

Muusta kuin ympärivuorokautisesta yksityisestä sosiaalipalvelu-toiminnasta on tehtävä kirjallinen ilmoitus ennen toiminnan aloittamista, olennaista muuttamista tai lopettamista  sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja annetaan. 

Ilmoitukseen liitettävät liitteet (soveltuvin osin)

Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun asetuksen (1053/2011) 1 §:n mukaisesti toiminnan aloittamisesta tehtyyn ilmoitukseen on liitettävä soveltuvin osin seuraavat liitteet:

  1. jäljennös yhtiöjärjestyksestä, yhtiösopimuksesta, yhteisön tai säätiön säännöistä taikka muu vastaava selvitys
  2. kaupparekisteriote tai jäljennös elinkeinoilmoituksesta
  3. toimintasuunnitelma
  4. toiminnassa käytettävien tilojen pohjapiirustus ja käyttösuunnitelma
  5. pelastuslaissa (379/2011) tarkoitettu pelastussuunnitelma ja poistumisturvallisuusselvitys
  6. pelastusviranomaisen lausunto
  7. terveydensuojeluviranomaisen lausunto
  8. sen kunnan sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen tai toimielimen määräämän viranhaltijan lausunto, jossa palveluja annetaan
  9. jäljennös palvelujen vastuuhenkilön tutkintotodistuksista ja selvitys työkokemuksesta
  10. jäljennös henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukaisesta rekisteriselosteesta

Mikäli palvelun tuottajan toimintaan liittyy kunnan alueella työskentely lasten kanssa ilman huoltajan läsnäoloa, toiminnan vastuuhenkilön rikosrekisteriote on esitettävä kunnan edustajalle kunnan kanssa järjestettävässä tapaamisessa.

Toiminnan olennaisesta muutoksesta tehtävään ilmoitukseen on liitettävä ym. liitteistä ne, jotka kuvaavat toiminnan muutosta.

b) Luvanvaraiset yksityiset sosiaalipalvelut

Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan, joka tuottaa jatkuvasti ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja, on saatava lupaviranomaiselta lupa palvelujen tuottamiseen ennen toiminnan aloittamista ja olennaista muuttamista. Lupa kattaa kaikki palvelujen tuottajan toimintayksiköt, joissa tuotetaan ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja.

Lupaa haetaan lomakkeella siltä aluehallintovirastolta, jonka toimialueella palveluja tuotetaan. Nurmijärvellä toteutettavan toiminnan osalta yrittäjä toimittaa lupahakemuksensa Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Yksityisten luvanvaraisten sosiaalipalvelujen valvonta kuuluu asianomaiselle aluehallintovirastolle ja sille kunnalle, jossa palveluja annetaan. Aluehallintovirasto ottaa palveluntuottajan sosiaalipalvelujen rekisteriinsä kunnan antaman puoltavan lausunnon jälkeen.

Jos palveluja tuotetaan useamman kuin yhden aluehallintoviraston toimialueella, lupaa haetaan Valviralta.

Lupahakemuksessa on mainittava palvelujen tuottamistapa eli se, mikä osa toiminnasta hoidetaan palvelujen tuottajan omana toimintana ja miltä osin käytetään alihankintana tuotettuja palveluja. Lupahakemukseen liitetään yllä lueteltujen ilmoituksen liitteiden lisäksi omavaraisuustodistus ja todistus ulosottorekisteristä.

Palvelujen tuottajan, joka on hakenut lupaa, ei tarvitse tehdä erillistä ilmoitusta ilmoituksenvaraisista (rekisteröitävistä) sosiaalipalveluista, jos ne ilmenevät lupahakemuksesta.

Lisätietoja:

Nurmijärven kunnalle osoitetut ilmoitukset ja lausuntopyynnöt liitteineen lähetetään:

hallintopäällikkö
Sannamari Nousiainen
PL 7, 01901 Nurmijärvi

Lisätietoja sähköpostitse