Työyheisöjen hyvien käytäntöjen dialogit (Hykät)

Hyvien käytäntöjen dialogeissa "työntekijät pohtivat ja jakavat yhdessä ei huolta ja huolta aiheuttavien työskentelytilanteiden kautta hyviä, huolta loitolla pitäviä ja sitä huojentavia työkäytänteitä.

Tavoitteena on, että työntekijät tulevat tietoisemmiksi omasta ja yhteisön ns. hiljaisesta tiedosta, työkäytäntöjensä toimivista puolista ja jakavat ja kehittävät työkäytäntöjä yhdessä.

Hyvien käytäntöjen dialogit pohjautuvat huolen vyöhykkeistöön. Tarkoituksenmukaisesti käytettynä vyöhykkeistö avaa mahdollisuuksia keskustella työyhteisön sisällä, sektorien välillä sekä lasten/nuorten ja vanhempien kanssa toimintakäytänteistä ja -rakenteista, jotka tukevat lapsen/nuoren kasvua ja kehitystä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) toteuttaa "Huolta huojentavat käytännöt lasten, nuorten ja perheiden palveluissa" -prosessin Nurmijärven ja Rovaniemen kunnissa 2007-2009. Prosessi on osa THL:n ja kuntien "Varhainen puuttuminen ja avoin yhteistyö lasten, nuorten ja perheiden palveluissa" kehittämis- tutkimus- ja arviointianketta.

Prosessin aikana Nurmijärven kunnan neuvolat, päivähoito, koulut sekä kouluterveydenhuolto toteuttavat erimuotoisia hyvien käytäntöjen dialogeja omissa työyhteisöissä, "naapurityöyhteisöjen" kanssa sekä vanhempien ja lasten/nuorten kanssa.

Dialogien vetäjiksi koulutetaan esimies-työntekijä työpareja, esimerkiksi rehtori-opettaja -työparit, jotta dialogit jäävät pysyväksi osaksi työyhteisöjen kehittämistoimintaa.

Tavoitteena on luoda uusia tapoja kehittää työtä ja työhyvinvointia, kehittää välineitä lasten ja vanhempien osallisuuden lisäämiseen ja avoimeen yhteistyöhön sekä edistää dialogista ja verkostomaista työkulttuuria"

Lue lisää

http://info.stakes.fi/verkostomenetelmat/FI/tyokaytannot/index.htm