Perhetyö

Perhetyö tukee nurmijärveläisiä lapsiperheitä arjen pulmatilanteista selviytymisessä. Perhetyö on avointa osallistavaa yhteistyötä ja matalan kynnyksen varhaisen tuen palvelua.

Sosiaalihuollon perheohjaus on koko perheen ohjausta ja neuvontaa esimerkiksi silloin, jos vanhempien ja lasten välisessä vuorovaikutuksessa on haasteita, perheestä puuttuvat yhteiset säännöt ja rutiinit, nuori ei asetu vanhempien asettamiin rajoihin, vanhempi tarvitsee ohjausta uhmaikäisen kanssa toimimiseen tai vanhemmat kokevat muuten keinottomuutta lastensa ja nuortensa kanssa toimimisessa.

 

Perheen kanssa tehdään suunnitelma, jossa sovitaan työn tavoitteista ja kestosta. Työskentelyn lähtökohtana ovat perheen omat voimavarat.

Perhetyöhön voi olla yhteydessä perhe tai nuori itse, perheen läheiset, neuvola, varhaiskasvatus, koulu ja muut yhteistyötahot.

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain (19§) mukaista ennaltaehkäisevää ja tilapäistä tukea lapsiperheille. Palvelulla tuetaan ja autetaan perheiden selviytymistä arjessa sekä vahvistetaan perheiden voimavaroja, kun vanhempien toimintakyky on alentunut. Tällaisia erityisiä perhe- ja elämäntilanteita ovat esimerkiksi: sairaus, synnytys, vamma, vanhempien uupumus tai ero, perheenjäsenten vakava sairastuminen, vaikea elämäntilanne tai kriisi.

 

Lapsiperheiden kotipalvelun sisältö voi olla mm:

 

  • lastenhoitoapua
  • välttämätöntä kodinhoitoapua (kuten avustaminen ruoan laitossa, pyykinpesussa ja ylläpitosiivouksessa)
  • vanhemmuuden tukemista, ohajusta ja neuvontaa
  • lapsen kasvatuksessa ohjaamista ja neuvontaa.

Lapsiperheiden kotipalvelua ei voida myöntää

  • siivouspalveluna
  • äkillisesti sairastuneen lapsen hoitoon vanhemman työssäkäynnin mahdollistamiseksi
  • vanhemman etätyöhön, opiskeluun tai harrastamiseen
  • pitkäkestoiseen lapsen hoitoon tai vanhemman työssäkäynnin mahdollistamiseksi.

Asiakasmaksu:

Tilapäisestä, alle 3 kk kestävästä kotipalvelusta maksu määritellään käyntikertojen mukaan. Jatkuvasta ja säännöllisestä kotiin annettavasta kotipalvelusta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy perheen tulojen, perheen koon ja palvelutuntien mukaan. Palvelu katsotaan jatkuvaksi ja säännölliseksi palvelun kestäessä yli kolmen kuukauden ajan.

Lapsiperheiden kotipalvelun käyntimäärät ja työskentelyajat sovitaan perhekohtaisesti

Tilapäisen kotipalvelun maksut (alle 3 kk):

Käynnin pituus

euroa/käynti

 0 - 2 tuntia 12,00
 2 tuntia -  alle 4 tuntia 16,10
 4 tuntia - alle 6 tuntia 20,60
 yli 6 tuntia 25,20

 

 

Sosiaalihuollon perheohjaus ja lapsiperheiden kotipalvelun
a) Käyntiosoite: Ylisjoentie 6, 05200 Rajaämäki

b) Postitusosoite: PL 7, 01901 Nurmijärvi

 

 

 

Kotipalvelun asiakasnumero on 040 317 2241.