Kuraattoripalvelut

Kunnan alueella toimivissa peruskouluissa, lukioissa, Keudassa, Työtehoseurassa ja Validian erityisammattikoulussa toimii koulukuraattori, jonka työ on osa oppilaitoksen oppilashuoltoa ja kunnan perhe- ja sosiaalipalveluja.

Kuraattorityöllä tuetaan oppilaiden koulunkäyntiä sekä edistetään heidän myönteistä kehitystään ja toimintakykyään yhdessä vanhempien ja koulun kanssa. Tärkeää on varhainen, avoin yhteistyö oppilaan parhaaksi. Kuraattoriin voi ottaa yhteyttä oppilas, vanhemmat, opettaja, oppilashuoltoryhmän jäsen tai muu yhteistyökumppani. Kuraattori selvittää oppilaan tilannetta yhteistyössä oppilaan, huolen puheeksiottajan, tarvittavien koulun työntekijöiden ja vanhempien kanssa. Selvityksen perusteella arvioidaan koulukuraattorin työskentelyn ja muiden tukipalvelujen tarve. Oppilaan tilannetta ja yhteisen suunnitelman toteutumista seurataan asianosaisten kesken.

Kuraattori työskentelee yksittäisten oppilaiden ja perheiden kanssa sekä tarvittaessa pienryhmien tai luokkien kanssa. Työtapoja ovat mm. keskustelut, neuvottelut koululla sekä toiminnalliset menetelmät. Koulukuraattori on toimessaan vaitiolovelvollinen.

Lisätietoja koulujen oppilashuoltotyöstä löydät myös koulujen kotisivuilta kohdasta "oppilashuolto".