Huostaanotto ja sijaishuolto

Huostaanotto on aina viimesijainen lastensuojelun toimenpide. Huostaanotolla pyritään aikaansaamaan lapsen ja perheen tilanteessa muutos parempaan elämään. Lapsen huostaanottoon ja sijoitukseen kodin ulkopuolelle turvaudutaan vain, jos kodin olosuhteet tai lapsen oma käyttäytyminen uhkaavat vakavasti vaarantaa lapsen terveyttä tai kehitystä, avohuollon toimenpiteet eivät ole riittäviä tai mahdollisia ja sijaishuollon arvioidaan olevan lapsen edun mukaista. Huostaanotto lopetetaan, kun huostaanoton perusteet ovat poistuneet.

Sijaishuolto

Sijaishuoltoa tarvitaan tilanteissa, joissa vanhempien omat voimavarat eivät jostakin syystä riitä lapsen kasvun ja kehityksen turvaamiseen. Sijaishuollossa lapsen tai nuoren hoito ja kasvatus järjestetään oman kodin ulkopuolella sijaisperheessä, perhekodissa tai lastensuojelulaitoksessa.
Sijaishuollon palvelusta peritään asiakaslain mukainen asiakasmaksu.

Perhekodit ja lastensuojelulaitokset

Lapsi voidaan sijoittaa Nikinharjun lastenkotiin, yksityiseen ammatilliseen perhekotiin tai lastensuojelulaitokseen. Ostopalveluina hankittavia hoitopaikkoja käytetään silloin, kun sijoitus niihin on lapsen edun mukaista. Hoito näissä yksiköissä voi olla lyhyt- tai pitkäaikaista.

Lasten perhehoito

Lastensuojelun perhehoito on lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä oman kodin ulkopuolella sijaisperheessä. Myös lapsen läheisverkostosta oleva perhe voi toimia lapsen sijaisperheenä. Sijaisperheeksi halukkaille perheille tehdään perheselvitys ja tarjotaan valmennusta.

Nurmijärven kunta on mukana seudullisessa Kuuma-kuntien ja Hyvinkään perhepankkihankkeessa

Perhepankkihanke

Jälkihuolto

Lapselle ja nuorelle järjestetään jälkihuolto sijaishuollon päättymisen jälkeen, tarvittaessa 21 ikävuoteen asti. Jälkihuollon tarkoituksena on helpottaa lapsen tai nuoren kotiutumista sijaishuollosta tai helpottaa nuoren itsenäistymistä. Lapselle tai nuorelle laaditaan jälkihuoltosuunnitelma, johon kirjataan jälkihuollon tarkoitus ja tavoitteet nuoren yksilöllisen tarpeen mukaan.

Jälkihuollon palveluja ovat mm.

  • psykososiaalinen tuen antaminen: henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa esim. arjessa selviytyminen ja itsenäisen elämän taidot, yhteiskunnan palveluihin ohjaamista
  • apua omien voimavarojen löytämiseksi ja tulevaisuuden suunnitteluun
  • apua asunnon hankkimiseksi
  • tukea koulunkäynnin ja opintojen aloittamiseen ja niissä suoriutumiseen
  • tukea työllistymiseen ja harjoitteluun
  • aikuisen säännöllinen tuki sijoituksen jälkeen esim. tukihenkilö