Uusi oppilas ja oppilaaksi ottaminen


Uusi oppilas (kuntaan tai kunnan sisällä muuttava)

Kun perusopetuksen 1.–9. vuosiluokkaa käyvä lapsi muuttaa uutena oppilaana Nurmijärven kuntaan tai kunnan sisällä (toiseen kouluun) tulee olla yhteydessä sen alueen aluerehtoriin, jonne lapsi on muuttamassa. Aluerehtorin tehtävänä on osoittaa oppilaalle lähikoulu. Aluerehtoreiden yhteystiedot löytyvät Nurmijärven kunnan Perusopetus-sivulta, ks. https://www.nurmijarvi.fi/perhe_ja_hyvinvointi/opetus_ja_koulutus/perusopetus

Mikäli oppilas vaihtaa koulua kunnan sisällä, tarvittavat oppilastiedot siirretään kunnan sisällä oppilashallintojärjestelmän kautta. Uusina oppilaina Nurmijärven kuntaan muuttavien oppilaiden sekä perusopetuksen 1. luokan aloittavien oppilaiden osalta tehdään ilmoitus uudesta oppilaasta ilmoittautumislomakkeella  http://nurmijarvi.helmi.fi:80/application.entrance.npf?identifier=NEG5RP7W&language=1

Nurmijärven kunnan oppilaaksiottoalueisiin voi  tutustua kunnan karttapalvelun avulla, ks. ohjeet jäljempänä. Kaikkiin kunnan oppilaisiin sovelletaan samoja oppilaaksi ottamisen periaatteita, jotka on kuvattu alla.


Oppilaaksi ottamisen periaatteet

Ks. opas Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet (Sivistyslautakunta 26.10.2017)

Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet alakouluissa

Kullekin alakoululle on määritelty lukittu oppilaaksiottoalue, jolla asuville oppilaille osoitetaan lähikouluksi kyseinen koulu. Kartta kunkin koulun lukitusta alueesta löytyy Nurmijärven kunnan verkkosivujen karttapalvelusta (http://kartta.nurmijarvi.fi/web > valitse karttapalvelun Näytä -valikosta toiminto Lukitut oppilaaksiottoalueet).

Avoimilla alueilla asuvien oppilaiden lähikoulun osoittamisen valmistelevat aluerehtorit seuraavien lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteiden mukaan, joista kohtaa 2 sovelletaan myös lukituilla alueilla asuviin oppilaisiin:

1. Oppilaan samassa osoitteessa asuva sisarus käy kyseistä koulua

Sisaruksen tulee olla päätöksentekohetkellä oppilaana kyseisessä koulussa vuosiluokalla 1–5 tai 7–8. Poikkeuksena tästä ovat ne oppilaat, joiden lähikouluksi osoitetaan yhtenäiskoulu. Tällöin sisaruksen tulee olla päätöksentekohetkellä oppilaana kyseisessä koulussa vuosiluokalla 1–8. Perustetta ei sovelleta, jos sisarus on sijoitettu kyseiseen kouluun erityisen tuen päätöksen perusteella tai sisarus on hakemuksesta toissijaisesti ko. koulussa. Sisarusperuste koskee myös samassa osoitteessa vakituisesti asuvia uusperheen lapsia.

2. Oppilaalla on terveydentilaan liittyvä tai muu oppilashuollollinen syy, jonka perusteella koulu määritellään

Tähän perusteeseen vedotessa huoltajien tulee toimittaa aluerehtorille lääkärinlausunto, jos hakemuksen perusteena on terveydentilaan liittyvä syy tai asiantuntijalausunto, jos kyseessä on muu oppilashuollollinen syy. Syyn täytyy vaikuttaa suoranaisesti siihen, mikä koulu lapselle soveltuu. Terveydentilaan liittyvä syy voi olla esimerkiksi sellainen, että oppilas liikkumisesteen johdosta ei pärjää hissittömässä koulussa. Muu oppilashuollollinen syy on sellainen lapseen kiinteästi liittyvä seikka, joka estää tiettyyn kouluun menemisen.

3. Oppilaan koulumatka on mahdollisimman turvallinen ja lyhyt

Edellä mainittujen periaatteiden (kohdat 1. ja 2.) mukaan tehdyn sijoittelun jälkeen lähikoulu osoitetaan siten, että oppilaiden koulumatkat muodostuvat olosuhteet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisiksi ja lyhyiksi, ottaen huomioon koulukuljetusjärjestelyt.  Koulumatkan pituus mitataan lyhintä käyttökelpoista reittiä pitkin kotitontin portilta koulutontin portille.

Äidinkieleltään ruotsinkielisten oppilaiden lähikoulu on Vendlaskolan asuinpaikasta riippumatta.

Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet yläkouluissa

Yläkoulujen oppilaaksi ottaminen perustuu pääsääntöisesti syöttäviin alakouluihin seuraavasti:

Mistä alakoulusta siirrytään mihinkin yläkouluun (pääsääntöinen periaate)

Uotilan koulu muodostaa yläkoulujen avoimen oppilaaksiottoalueen ja koulun 6. luokkalaiset ohjataan vuosittain tarkoituksenmukaisimpaan yläkouluun sivistyslautakunnan vahvistamien lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteiden mukaisesti.

Oppilaan mahdollisesti opiskelema A2-kieli sekä oppilaan muut ainevalinnat vaikuttavat yläkouluun sijoittumiseen. Tällöin sijoittuminen ei välttämättä toteudu edellä esitettyjen periaatteiden mukaisesti.

Hakeminen toissijaiseen kouluun

Huoltajilla on oikeus hakea lapselle oppilaspaikkaa muusta, kuin tälle osoitetusta lähikoulusta toimittamalla hakemus halutun toissijaisen koulun rehtorille, joka tekee päätöksen toissijaisesta oppilaaksi ottamisesta.

Perusopetusryhmän koon ollessa vuosiluokilla 1–2 23 oppilasta tai enemmän ja vuosiluokilla 3–6 28 oppilasta tai enemmän toissijaista oppilaaksi ottamista ei tehdä. Yhdysluokilla noudatetaan samoja perusopetusryhmän enimmäiskokoja. Vuosiluokilla 7–9 toissijaista oppilaaksi ottamista säätelevät sivistyslautakunnan vuosittain kullekin ylä- ja yhtenäiskoululle määrittelemät enimmäisoppilasmäärät. Enimmäisoppilasmäärä voidaan ylittää, jos kuntaan tai kunnan sisällä muuttavalle oppilaalle osoitetaan lähikouluksi kyseinen koulu. Enimmäisoppilasmäärä voidaan ylittää myös, jos koulun yleisopetukseen integroidaan erityistä tukea saava oppilas. Toissijaista oppilaaksi ottamista ei tehdä, jos koulun enimmäisoppilasmäärä on täynnä.

Toissijainen koulu ei ole lain määrittämä lähikoulu, joten maksutonta kuljetusta ei pääsääntöisesti järjestetä. Kunnan henkilökuljetusoppaasta selviää, missä tilanteissa maksuton kuljetus tai matkakustannusten korvaus mahdollisesti voidaan myöntää.

Toissijaisen haun kautta koulut voivat ottaa mahdollisesti vapaaksi jääneille oppilaspaikoille oppilaita seuraavien tärkeysjärjestyksessä olevien periaatteiden mukaisesti:

1. Oppilas asuu Nurmijärvellä

2. Oppilaalla on terveydentilaan liittyvä syy

3. Oppilaan sisarus käy asianomaista koulua

4. Oppilaan esiopetus on toteutettu ko. koulussa

Mikäli samat hakukriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin vapaita oppilaspaikkoja, oppilaat valitaan arpomalla.