Kodin ja koulun välinen yhteistyö

Hyvä yhteistyö perustuu keskinäiseen arvostukseen ja luottamukseen

Luottamuksellinen ja kunnioittava kodin ja koulun välinen yhteistyö mahdollistaa yhteisen vastuun ottamisen lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Yhdessä toimimisen tavoitteena on lapsen ja nuoren oppimisen, terveen kasvun ja kehityksen tukeminen koko oppimispolun ajan.

Yhteistyötä voi tehdä monella tapaa. Vanhempien ja koulun henkilökunnan kannattaa sopia yhteistyön muodoista yhdessä. Joka tapauksessa tärkeintä on, että kaikki olennainen tieto oppilaan asioista kulkee kodin ja koulun välillä. Koulu tiedottaa huoltajille muun muassa opetussuunnitelmista, ainevalinnoista ja oppilashuollosta. Vastavuoroisesti koulussa odotetaan, että huoltajat kertovat oppilaan koulunkäyntiin vaikuttavista asioista, kuten poissaoloista ja sellaisista oppilaan terveydentilaan liittyvistä asioista, joilla on merkitystä opetuksen järjestämistä suunniteltaessa. Yhteistyön onnistuminen edellyttää molemmilta osapuolilta aktiivisuutta, avoimuutta ja sitoutumista.

Hyvällä yhteistyöllä voidaan ennalta ehkäistä ongelmien syntymistä. Myös mahdollisten ongelmien selvittäminen ja ratkaiseminen on helpompaa, kun opettajat ja vanhemmat voivat keskustella avoimesti.

Kodin ja koulun välinen viestintä

Nurmijärvellä kodin ja koulun välistä viestintää tukee Helmi-oppilashallintojärjestelmä, jolla huoltajat voivat muun muassa selvittää oppilaan poissaoloja, vaihtaa kuulumisia opettajan kanssa ja lukea koulun tiedotteita. Koulu toimittaa huoltajille tunnukset järjestelmän käyttöä varten.

Kullakin koululla on omat internet-sivut, joilta löytyy kouluun liittyvää tietoa. Myös koulun henkilöstön yhteystiedot löytyvät koulun omilta sivuilta.

Keneen ottaa yhteyttä?

Kun tulee tarve olla kouluun yhteydessä joko hyvin tai huonosti sujuneen asian johdosta, on tärkeää ottaa aina yhteyttä tahoon, joka on mahdollisimman lähellä tapahtunutta. Näin ollen yhteyttä tulisi ottaa aina ensisijaisesti oppilaan opettajaan (luokanopettajaan tai luokanvalvojaan). Yhteydenotto kannattaa myös tehdä ajallisesti mahdollisimman pian tapahtuneen jälkeen. Tavoitteena tällaisella menettelyllä on rohkaista avoimuuteen ja luottamukselliseen asioiden hoitoon.

Yhteydenottojärjestys:

  1. Oppilaan luokanopettaja/luokanvalvoja
  2. Rehtori
  3. Oppilashuoltoryhmän (OHR) jäsen
  4. Sivistystoimi