Koulumatkat ja -kuljetus

Kunta järjestää peruskoulun oppilaille maksuttoman kuljetuksen tai avustaa oppilaan kuljettamista seuraavissa tapauksissa:

 1. Oppilas on 1. - 3. luokalla ja hänen koulumatkansa on yli 3 km pitkä.
 2. Oppilas on 4. - 9. luokalla ja hänen koulumatkansa on yli 5 km pitkä.
 3. Ilman kuljetusta matka on oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen oppilaalle liian vaikea, rasittava tai vaarallinen. Ratkaisu tehdään asiantuntijalausunnon perusteella.

Jos oppilas käy saamansa luvan perusteella vieraan koulupiirin koulua, mahdollisen koulukuljetuksen järjestämisestä ja koulumatkakustannusten korvaamisesta päätetään erikseen osittain edellä esitetyistä perusteista poiketen.

Koulukuljetukseen hakeminen

Eri luokka-asteiden sähköinen haku on avoinna seuraavasti:

 • tulevat 7.-luokkalaiset; sähköisesti ajalla 31.1. - 15.2.2019
 • tulevat 4.-luokkalaiset; sähköisesti ajalla 31.1. - 15.3.2019
 • tulevien 7.-luokkalaisten toissijainen oppilaaksiotto; sähköisesti ajalla 16.3 - 30.3.2019
 • tulevat esiopetuksen oppilaat; sähköisesti ajalla 12.4. - 26.4.2019
 • tulevat 1. luokkalaiset; sähköisesti ajalla 12.4. - 26.4.2019
 • erityisluokkien oppilaat; sähköisesti ajalla 29.3. - 30.4.2019
 • kunnan ulkopuolella koulua käyvät; hakemukset kuljetussuunnittelijalle yllä mainittujen luokka-asteiden aikataulun mukaisesti
 • Jos olet unohtanut hakea koulukuljetusta, pääset tästä yleiseen koulukuljetushakemukseen
 •   

  Lisätiedot ja kysymykset

tai

Mikko Saarinen
kuljetussuunnittelija
Puh. 040 317 2012
Risto Markkanen
kuljetuskoordinaattori
Puh. 040 317 2414

Uudet kuljetusoppilaat/muuttavat kuljetusoppilaat hakevat koulukuljetusta mahdollisimman pian muuton varmistuttua.

 

Voit vaihtoehtoisesti tulostaa täältä koulukuljetuslomakkeen tuen hakemista varten. Avaa lomake, tulosta se ja täytä tarvittavat kohdat. Allekirjoita lomake ja palauta hakemus koululle tai osoitteeseen:

Nurmijärven kunta/Sivistystoimen hallinto- ja talouspalvelut
Kuljetussuunnittelija
PL 37
01901 Nurmijärvi

Lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden koulumatkatuki

Lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden koulumatkoihin kohdistuva valtion rahoitus siirtyi opintotuen piiriin 1.7.1997 lukien. Koulumatkatuen myöntämisestä päättää kansaneläkelaitos.

Lisätietoa KELA:n sivuilta

Koululiitu

KOULULIITU on menetelmä, jolla voidaan arvioida koulumatkojen liikenneturvallisuutta koulu- ja kuntakohtaisesti. Menetelmässä käytetään hyväksi kunnasta ja tiepiiristä saatavia paikkatietoja, kuten väestö-, liikenneonnettomuus- ja tierekistereitä. Menetelmässä on tutkittu liikenneympäristön ja liikenteen ominaisuustietojen vaikutusta koulumatkojen liikenneturvallisuuteen ja luotu menetelmä turvallisuuden laskemiseksi tieosuuksittain. Tien osuuksien olosuhteiden vaarallisuutta on mitattu riskiluvuilla, joilla tarkoitetaan indeksimuotoon muutettuja tien ja liikenteen ominaisuustietoja. Olosuhteiden vaarallisuus on arvioitu tien osuuksittain, joilla tarkoitetaan ominaisuuksiensa perusteella homogeenisiä tien osia.

KOULULIITU -menetelmän jatkokehittämisessä ovat olleet mukana Liikenne- ja viestintäministeriö, Tiehallinto, Etelä-Suomen lääninhallitus (nyttemmin ELY -keskus) ja Espoon kaupunki.

ELY -keskus ylläpitää menetelmän tietietoja ja menetelmään tulee vuosittain keväisin uusi päivitys, jossa on mukana edellisen päivityksen jälkeen tapahtuneet muutokset.

Nurmijärven KOULULIITU 2015, koulumatkan turvallisuus

 

Liikenneturvallisuusvinkkejä

 

Lisää liikenneturvalinkkejä Liikenneturvan kotisivuilla