Esiopetus

 

Ilmoittautuminen esiopetukseen lukuvuodelle 2018-2019

Perusopetuslaki on muuttunut 12.12.2014 pykälien 26a ja 35 osalta niin, että esiopetuksesta on tullut velvoittavaa. Oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Jos lapsi kuuluu pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin, hänellä on oikeus esiopetukseen sinä vuonna, jonka kuluessa hän täyttää viisi vuotta. Myös myöhennetyn koulun aloituspäätöksen saaneilla lapsilla on oikeus esiopetukseen.

Esiopetusta järjestetään keskitetysti kunnallisissa päiväkodeissa ja yksityisissä päiväkodeissa. Perhe voi ilmoittaa lapsen joko Klaukkalan tai Kirkonkylä-Rajamäki alueelle. Lisätietoa kunnallisista päiväkodeista ja yksityisistä päiväkodeista


Sähköinen linkki 

Lisätietoja esiopetuksesta

Mari Korhonen
palvelupäällikkö, varhaiskasvatuspalvelut
Keskustie 2 B
01900 Nurmijärvi
Puh. 040 317 4072

Nurmijärvellä esiopetuksen tehtävänä on yhdessä kotien kanssa tukea ja kehittää lapsen elinikäistä oppimista. Oppimisen tulee tapahtua yksilöllisesti ja erilaisten sekä eri-ikäisten ihmisten kanssa. Toiminnassa painottuvat terveen itsetunnon ja vastuuntunnon kehittyminen, vuorovaikutustaidot, leikinomaisuus ja monipuoliset oppimiskokemukset.

Nurmijärven kunnassa esiopetusta annetaan pääsääntöisesti päiväkotien koko- ja osapäiväryhmissä. Esiopetusta toteutetaan Nurmijärven kuntakohtaisen esiopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti. Esiopetussuunnitelma perustuu valtakunnalliseen esiopetussuunnitelmaan. Jokaisessa esiopetusta antavassa yksikössä laaditaan vuosittain esiopetuksen toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelmassa kerrotaan esiopetuksen toteuttamisesta, tavoitteista, sisällöstä ja menetelmistä.

Esiopetuksen tehtävänä on yhdessä kotien kanssa tukea ja kehittää lapsen elinikäistä oppimista. Oppimisen tulee tapahtua yksilöllisesti ja erilaisten sekä eri-ikäisten ihmisten kanssa. Toiminnassa painottuvat terveen itsetunnon ja vastuuntunnon kehittyminen, vuorovaikutustaidot, leikinomaisuus ja monipuoliset oppimiskokemukset.

Esiopetuksen tavoitteet määräytyvät lapsen yksilöllisistä kehittymismahdollisuuksista ja oppimisedellytyksistä. Pohjana tälle ovat yhteiskunnan yleisesti hyväksytyt arvot, vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö sekä esiopetuksen opetussuunnitelman valtakunnalliset perusteet.
Esiopetuksen tavoitteena on tukea lapsen myönteisen minäkuvan kehittymistä. Lapsi oppii vuorovaikutuksen, itsearvioinnin ja palautteen kautta tuntemaan itseään ja rakentamaan siten realistista minäkuvaa. Hän oppii vertaisryhmässä vastuuntuntoa, hyviä tapoja, erilaisuuden arvostamista, vuorovaikutustaitoja, itsehallintaa sekä pohtimaan käsitystä oikeasta ja väärästä.

Tavoitteena on kehittää lapsen oppimaan oppimisen taitoja. Lapsi omaksuu perustietoja, -taitoja ja -valmiuksia edellytystensä mukaisesti. Toiminnassa painottuu elämyksellisyys, oppimisen ilo ja innostus. Lasta rohkaistaan myös kohtaamaan uusia haasteita. Opetus tapahtuu kokonaisopetuksen periaatteella otten huomioon opetuskokonaisuuksien johdonmukaisen etenemisen. Oppimismenetelminä käytetään leikkiä, oppimistuokioita ja omatoimista oppimista.

Ne lapset, joilla on jo päivähoitopaikka tekevät vain esiopetusilmoituksen. 
Ne lapset, joille ei ole aikaisemmin myönnetty päivähoitopaikkaa ja joilla on päivähoidontarve esiopetuksen lisäksi jättävät erillisen päivähoitohakemuksen.

Linkki päivähoitohakemukseen.

Esiopetuskuljetus

Esiopetuskuljetukseen ovat oikeutettuja vain esiopetusta käyvät lapset, joilla ei ole päivähoidon tarvetta ja heidän esiopetuspäätöksen liitteenä on lomake kuljetuksen anomista varten.

Kuljetus järjestetään perusopetuslain ja sitä täydentävien kunnan omien päätösten mukaisesti. Esiopetuksen oppilaaseen sovelletaan henkilökuljetusoppaassa mainittuja periaatteita samalla tavalla kuin 1. luokan oppilaaseen. Henkilökuljetusopas löytyy kunnan kotisivuilta.

Lisätietoa kuljetuksista sivulla myös koulukuljetushakemus Tiedote kuljetuksista eskari 2018 maaliskuu 2018-2019 toimintakaudelle 

Liitteitä 

Esiopetuksen opetussuunnitelma

Huoltajan/huoltajien kuuleminen erityiseen tukeen liittyen

Hakemus koulunkäynnin poikkeukselliseen aloittamiseen

Rekisteriseloste