Asiakasryhmät

Palvelujen kehittämisen ja yhtenäistämisen lähtökohtana ovat alueellisen sote-mallin mukaiset asiakasryhmät, joita on neljä. Lisäksi alueellinen sote-malli sisältää terveydenhuollon ja sairaanhoidon palvelujen tuotannon ja sen kehittämisen.

1. Ikäihmiset

Ikääntyneiden palvelujen alueellisen sote-mallin (IPA) mukaan ikäihmisten palveluissa oleellista on, että ne ovat asukaslähtöisiä, yksilölliset voimavarat huomioivia. Niiden tulee olla yhdenvertaisia, oikea-aikaisia, helposti saavutettavia ja asiantuntevia. Painopisteenä on ikäihmisen kotona asuminen.

Olemme myös mukana hallituksen kärkihankkeessa (I&O), jossa kehitetään kotihoitoa sekä iäkkäiden, omais- ja perhehoitajien palveluja.

2. Lapset, nuoret, perhe

Lasten, nuorten ja perheiden alueellisen sote-mallin (LaNuPe) lisäksi olemme mukana hallituksen kärkihankkeessa (Lape), jossa uudistetaan lapsi- ja perhepalvelut. Tavoitteena on perhelähtöisemmät, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitetut palvelut. Tarkoituksena on vahvistaa peruspalveluja sekä siirtää painopiste ehkäiseviin palveluihin ja varhaiseen tukeen. Keskeistä on lapsen etu ja vanhemmuuden tukeminen.

3. Mielenterveys ja päihde

Mielenterveys-, päihde- ja aikuisten alueellisen sote-mallin (MIEPÄ) mukaan palveluissa ensisijaista on asiakaslähtöisyys, asiakkaan tarpeet. Palvelut tuotetaan lähi- ja kuntatasoisina, keskitettynä ja tulevaisuudessa myös maakunnallisina palveluina. Lähellä asiakasta, aina kuin se on tarkoituksenmukaista ja mahdollista. Tavoitteenamme on " Oikea asiakas oikeassa paikassa oikeaan aikaan".

4. Vammaiset

Vammaisten ja kehitysvammaisten asiakkaiden alueellisen sote-mallin (KuVaKe) mukaan oleellista on palvelujen tarpeenmukaisuus ja oikea-aikaisuus. Suunnittelemme ja kehitämme vammaisten palveluohjausta, asumis- ja perhepalveluja, avopalveluja sekä työ- ja päivätoimintaa. Teemme tiivistä, alueellista yhteistyötä Etevan ja koko Uudenmaan alueen kanssa.

5. Terveyspalvelut ja sairaanhoito

Terveydenhuollon ja sairaanhoidon alueellisen sote-mallin (TePaSa) tavoitteena on akuuttihoidon kehittäminen sekä asiakkaan oman terveyden hallinnan ja varhaisen tuen mahdollistaminen. Pyrimme tuottamaan asiakkaalle lisähyötyjä edistämällä sähköistä asiointia ja yhtenäistämällä lähipalveluja.