Korona

Koronavirusjäljityksen yhteystietorekisteri

TIETOSUOJASELOSTE
EU:n tietosuoja-asetus 2016/679
Tietosuojalaki 1.1.2019

Muokkaamispäivä: 21.9.2020

1 Rekisterin nimi

Koronavirusjäljityksen yhteystietorekisteri  

2 Rekisterinpitäjä

Nurmijärven kunta, Nurmijärven kunta, sivistyslautakunta (koulutus ja varhaiskasvatus) ja hyvinvointilautakunta (kirjasto ja kulttuuripalvelut, nuoriso- ja liikuntapalvelut, kotoutumispalvelut) 
Keskustie 2 b, 01900 Nurmijärvi
Puhelin 09250021, kunta@nurmijarvi.fi

3 Rekisterin vastuuhenkilö

Tehtävänimike: Sivistysjohtaja Tiina Hirvonen 

4 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tehtävänimike:

Nuorisopalvelut: nuorisopäällikkö Merja Winha-Järvinen 

Liikuntapalvelut: liikuntapäällikkö Joose Kemppainen 

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut: kirjastonjohtaja Anu Sorvali 

Opetus: opetuspäällikkö Kati Luostarinen 

Varhaiskasvatus: varhaiskasvatuspäällikkö Leena Laine 

Kotoutumispalvelut: maahanmuuttokoordinaattori Saara Marjasvaara 


Osoite: Keskustie 2 B, 01900 Nurmijärvi
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite): etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi 

5 Kunnan tietosuojavastaava

Asianhallintapäällikkö
Keskustie 2 b, 01900 Nurmijärvi
hanna.elomaa@nurmijarvi.fi, puhelin 040 317 2002

6 Henkilörekisterin sisältämien henkilötietojen säilytysaika

Kerätyt yhteystiedot poistetaan 14 vuorokautta tapahtuman jälkeen. 

7 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on koronavirusepidemiaan liittyvä tartuntatautijäljitys, joka perustuu viranomaisohjeisiin ja suosituksiin (THL, Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Aluehallintovirasto), sekä tartuntatautilain (2016/1227) mukaiseen kunnallisviranomaisen velvollisuuteen tartuntatautien ehkäisyyn ja torjuntaan.  

LAKIPERUSTEET: 

Tartuntatautilaki (21.12.2016/1227) 

Laki viranomaistoiminnan julkisuudesta 24 § (621/1999) 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) 

Tietosuojalaki 6 § (1050/2018) 

Tietojen luovuttaminen on vapaaehtoista. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 a-e kohtien mukaisena henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisteröidyn suostumus, rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite sekä yleinen etu ja rekisterinpitäjälle kuuluva julkisen vallan käyttö.

8 Rekisterin tietosisältö

Rekisteröityjä ovat kunnan sivistys- ja hyvinvointitoimialan järjestämiin tapahtumiin, toimintaan ja opastuksiin osallistuneet henkilöt. 

– Rekisteröidystä kerätään seuraavia henkilötietoja: nimi, ikä ja puhelinnumero tai sähköpostiosoite.  

9 Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan tapahtumiin ja toimintaan osallistuneilta henkilöiltä itseltään tai alaikäisten osallistujien huoltajilta. 

10 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan tarvittaessa luovuttaa terveydenhuollon viranomaisille koronaviruksen tartuntatautiketjun jäljitystyötä varten.  

11 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietojen siirtoa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ei tapahdu.

12 Rekisterin suojauksen periaatteet

A Paperiaineisto

Paperiaineistoja säilytetään lukituissa tiloissa ja kaapeissa, ja niihin on pääsy vain niitä työnsä puolesta tarvitsevilla henkilöillä. Aineistot tuhotaan tietoturvallisesti.  

B Sähköiset tiedot

Sähköisiin tietoihin on pääsy vain valtuutetuilla henkilöillä, salasanoin ja tunnuksin.

13 Mahdollisen automaattisen päätöksenteon olemassaolo

Tietoja ei käytetä automaattisessa päätöksenteossa.

14 Tarkastusoikeus

Lisätietoja rekisteristä ja siihen tallennettavista tiedoista antaa sille nimetty vastuuhenkilö. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteritiedot. Alaikäisen henkilön tietojen tarkastusoikeus on hänen huoltajallaan. Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta kerran vuoden aikana toteutettuna. Ohjeet ja lomake tarkastuspyynnön tekemiseen löytyvät Nurmijärven kunnan www-sivuilta (Tietosuoja). Rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan ennen tietojen antamista. Jos tarkastusoikeus evätään, rekisteröidylle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus. Rekisteröidyllä on tämän jälkeen oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.

Tarkastusoikeus toteutetaan pääsääntöisesti neljän viikon kuluessa tarkastuspyynnön esittämisestä.

15 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen virheen korjaamista. Pyyntö tulee toimittaa henkilökohtaisesti rekisterin yhteyshenkilölle virka-aikana.

16 Rekisteröidyn suostumuksen peruuttaminen

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa tietojensa keräämiseen ja tallentamiseen. 

17 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin.

18 Rekisteröidyn valitusoikeus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojen käsittelyyn liittyen. Valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.

19 Muu informaatio

Henkilörekisteriä koskeva tietosuojaseloste on nähtävillä kunnan verkkosivuilla https://www.nurmijarvi.fi/kuntatieto_ja_paatoksenteko/tietosuoja sekä saatavilla kunnan palvelupisteestä virka-aikaan (Keskustie 2b, 01900 Nurmijärvi).