Korona

80 – vuotiaiden ja sitä vanhempien kuntalaisten tukeminen epidemian aikana

TIETOSUOJASELOSTE
EU:n tietosuoja-asetus 2016/679
Tietosuojalaki 1.1.2019

Muokkaamispäivä: 9.4.2020

1 Rekisterin nimi

80 – vuotiaiden ja sitä vanhempien kuntalaisten tukeminen epidemian aikana 

2 Rekisterinpitäjä

Nurmijärven kunta, Kunnanhallitus
Keskustie 2 b, 01900 Nurmijärvi
Puhelin 09250021, kunta@nurmijarvi.fi

3 Rekisterin vastuuhenkilö

Tehtävänimike: Nurmijärven kunnan hyvinvointikoordinaattori 

4 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tehtävänimike: Hyvinvointikoordinaattori 
Osoite: Keskustie 2 B, 01900 Nurmijärvi
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite): 040 317 4363, kaisa.laine@nurmijarvi.fi 

5 Kunnan tietosuojavastaava

Asianhallintapäällikkö
Keskustie 2 b, 01900 Nurmijärvi
tietosuoja@nurmijarvi.fi

6 Henkilörekisterin sisältämien henkilötietojen säilytysaika

Henkilörekisteriä aletaan kerätä aikaisintaan 17.4.2020 alkaen ja sitä ylläpidetään epidemian keston ajan. Sen jälkeen rekisteri hävitetään. 

7 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Rekisterin tarkoitus on varmistaa, että 80-vuotiaat ja sitä vanhemmat Nurmijärven kunnan asukkaat saavat riittävää tukea ja ohjausta koronavirusepidemian aikana. Kunnan on tarkoitus tavoittaa kaikki kohderyhmään kuuluvat nurmijärveläiset puhelimitse sekä Forms-kyselyn avulla. Tarkoituksena on kertoa tuen ja avun mahdollisuuksista ja varmistaa ne ikäihmisille poikkeusolojen aikana sekä auttaa ikääntyneitä selviytymään itsenäisesti kotona. 

Oikeusperuste: 

− Valmiuslaki 2011/1552 

− Kuntalaki 410/2015 

− Yleinen EU:n tietosuoja-asetus (EU) 2016/679 

− Tietosuojalaki 2018/1050 

8 Rekisterin tietosisältö

Rekisteröityjen ryhmät 

80-vuotiaat ja sitä vanhemmat Nurmijärven kunnan asukkaat 

Tietosisältö: 

– Tunnistamistiedot (nimi, osoite ja syntymävuosi) 

– Yhteystiedot (puhelinnumero) 

– Sosiaali- ja terveystiedot (kotihoidon piiriin kuuluminen) 

Rekisteri sisältää sosiaali- ja terveystietoa (kotihoidonpiiriin kuuluminen), jonka käsittelyyn oikeuttaa maassa vallitseva poikkeustilanne. Tietoja käsittelemme salassapitoperusteet huomioiden ja siten kuin erityisistä henkilötiedoista säädetään. 

9 Säännönmukaiset tietolähteet

80-vuotiaiden ja sitä vanhempien nimet saadaan väestörekisteristä. Puhelinnumerot henkilöiden tavoittamiseen Led Cloud -yritykseltä. 

Muut tiedot saadaan henkilöltä itseltään puhelinhaastattelulla kunnan työntekijän kirjaamana Forms-kaavakkeesta. 

10 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Yhteystiedot voidaan luovuttaa hoidontarpeen arviointiin Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle, jos henkilö antaa siihen luvan. Suostumus kirjataan henkilöstön toimesta ja annetaan verkkokyselylomakkeella. 

Tietoja voidaan lisäksi luovuttaa Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymälle lainsäädännön perusteella. Tähän voi oikeuttaa esim. laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista. 

Henkilötietoja ei luovuteta mihinkään muuhun tarkoitukseen. 

11 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietojen siirtoa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ei tapahdu.

12 Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietosisältöä suojataan teknisillä ja organisatorisilla keinoilla, joiden periaatteita määritetään Nurmijärven kunnan tietoturva- ja tietosuojapolitiikassa. Nurmijärven kunnan käyttämät laitteistot ja ohjelmistot on suojattu ja varmistettu oman ja palvelutoimittajien tietoturvasäännösten mukaisesti. Tietojärjestelmiä käyttävillä työntekijöillä on työtehtävien mukainen käyttöoikeus sekä järjestelmäkohtaisesti henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Järjestelmien salasanat tulee vaihtaa säännöllisesti. Työsuhteen päättyessä käyttöoikeudet passivoidaan. 

A Paperiaineisto

B Sähköiset tiedot

13 Mahdollisen automaattisen päätöksenteon olemassaolo

Tietoja ei käytetä automaattisessa päätöksenteossa.

14 Tarkastusoikeus

Lisätietoja rekisteristä ja siihen tallennettavista tiedoista antaa sille nimetty vastuuhenkilö. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteritiedot. Alaikäisen henkilön tietojen tarkastusoikeus on hänen huoltajallaan. Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta kerran vuoden aikana toteutettuna. Ohjeet ja lomake tarkastuspyynnön tekemiseen löytyvät Nurmijärven kunnan www-sivuilta (Tietosuoja). Rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan ennen tietojen antamista. Jos tarkastusoikeus evätään, rekisteröidylle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus. Rekisteröidyllä on tämän jälkeen oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.

Tarkastusoikeus toteutetaan pääsääntöisesti neljän viikon kuluessa tarkastuspyynnön esittämisestä.

15 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen virheen korjaamista. Pyyntö tulee toimittaa henkilökohtaisesti rekisterin yhteyshenkilölle virka-aikana.

16 Rekisteröidyn suostumuksen peruuttaminen

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa, mutta asiakkuus katkeaa rekisteröidyn suostumuksen peruuttamiseen. 

17 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin.

18 Rekisteröidyn valitusoikeus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojen käsittelyyn liittyen. Valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.

19 Muu informaatio

Henkilörekisteriä koskeva tietosuojaseloste on nähtävillä kunnan verkkosivuilla https://www.nurmijarvi.fi/kuntatieto_ja_paatoksenteko/tietosuoja sekä saatavilla kunnan palvelupisteestä virka-aikaan (Keskustie 2b, 01900 Nurmijärvi).