Asuminen, rakentaminen ja ympäristö

Talousvesikaivojen tarkkailun rekisteri

TIETOSUOJASELOSTE
EU:n tietosuoja-asetus 2016/679
Tietosuojalaki 1.1.2019

Muokkaamispäivä: 1.11.2019

1 Rekisterin nimi

Talousvesikaivojen tarkkailun rekisteri

2 Rekisterinpitäjä

Nurmijärven kunta, Tekninen lautakunta
Keskustie 2 b, 01900 Nurmijärvi
Puhelin 09250021, kunta@nurmijarvi.fi

3 Rekisterin vastuuhenkilö

Tehtävänimike: Alueisännöitsijä

4 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tehtävänimike: Alueisännöitsijä
Osoite: Keskustie 2 B, 01900 Nurmijärvi
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite): 040 317 4356, aino.angervuori@nurmijarvi.fi  

5 Kunnan tietosuojavastaava

Asianhallintapäällikkö
Keskustie 2 b, 01900 Nurmijärvi
tietosuoja@nurmijarvi.fi

6 Henkilörekisterin sisältämien henkilötietojen säilytysaika

Voimassaoloaika.

7 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käytetään vesinäytteiden ottamisesta sopimiseen ja tarkkailuun kuuluvien kaivojen osalta oman kaivon tulosten toimittamiseen. Nurmijärven kunta vastaa Metsä-Tuomelan jäteaseman ja maankaatopaikkojen ympäristölupien haltijana ja suljettujen kaatopaikkojen tarkkailijana niissä määrättyjen vesientarkkailunäytteiden ottamisesta. Kunta voi antaa näytteiden oton, analysoinnin ja raportoinnin muun palveluntarjoajan tehtäväksi.  

Käsittely perustuu viranomaisen lakisääteiseen tehtävään (ympäristönsuojelulaki 527/2014). 

8 Rekisterin tietosisältö

  • kiinteistön tiedot  
  • kiinteistön osoite- ja omistajatiedot  
  • kiinteistön omistajien nimi- ja osoitetiedot, puhelinnumero, sähköposti  
  • kiinteistön haltijoiden nimi- ja osoitetiedot, puhelinnumero, sähköposti  

9 Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä ovat kiinteistörekisteri ja asiakkaiden ilmoittamat tiedot.

10 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan vesinäytteiden ottajan, käsittelijän ja raportoijan käyttöön. Luovuttamiseen käytetään suojattua sähköpostia. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetyin edellytyksin tai jos tietojensaantioikeudesta on erikseen lailla säädetty. 

11 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietojen siirtoa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ei tapahdu.

12 Rekisterin suojauksen periaatteet

A Paperiaineisto

Kaikki henkilötietoja sisältävät tulosteet kerätään lukittuun tietosuojapaperin keräysastiaan ja toimitetaan tietosuojamateriaalina tuhottavaksi. Tietojen käyttö on sallittu ainoastaan työtehtävissä ja niiden edellyttämässä laajuudessa. 

B Sähköiset tiedot

Organisaatioiden ulkopuolisilla ei pääsyä tietoihin. Tietojen käsittely henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttäjätunnus annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä tietosuojasitoumusta vastaan. Tietojen käyttö on sallittu ainoastaan työtehtävissä ja niiden edellyttämässä laajuudessa. 

13 Mahdollisen automaattisen päätöksenteon olemassaolo

Tietoja ei käytetä automaattisessa päätöksenteossa.

14 Tarkastusoikeus

Lisätietoja rekisteristä ja siihen tallennettavista tiedoista antaa sille nimetty vastuuhenkilö. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteritiedot. Alaikäisen henkilön tietojen tarkastusoikeus on hänen huoltajallaan. Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta kerran vuoden aikana toteutettuna. Ohjeet ja lomake tarkastuspyynnön tekemiseen löytyvät Nurmijärven kunnan www-sivuilta (Tietosuoja). Rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan ennen tietojen antamista. Jos tarkastusoikeus evätään, rekisteröidylle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus. Rekisteröidyllä on tämän jälkeen oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.

Tarkastusoikeus toteutetaan pääsääntöisesti neljän viikon kuluessa tarkastuspyynnön esittämisestä.

15 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen virheen korjaamista. Pyyntö tulee toimittaa henkilökohtaisesti rekisterin yhteyshenkilölle virka-aikana.

16 Rekisteröidyn suostumuksen peruuttaminen

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa, mutta asiakkuus katkeaa rekisteröidyn suostumuksen peruuttamiseen. 

17 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin.

18 Rekisteröidyn valitusoikeus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojen käsittelyyn liittyen. Valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.

19 Muu informaatio

Henkilörekisteriä koskeva tietosuojaseloste on nähtävillä kunnan verkkosivuilla https://www.nurmijarvi.fi/kuntatieto_ja_paatoksenteko/tietosuoja sekä saatavilla kunnan palvelupisteestä virka-aikaan (Keskustie 2b, 01900 Nurmijärvi).