Opinto-opas

Opiskelijan tuki

Opiskelijaohjaus

Opintojen ohjauksen tehtävänä on tukea opiskelijaa opinnoissa lukioaikana ja huolehtia siitä, että opiskelijalla on riittävästi sellaisia tietoja ja taitoja, joita hän tarvitsee siirtyessään jatko-opintoihin ja työelämään. Seuraavat henkilöt ovat tukenasi koko lukio-opintojesi ajan:

Opinto-ohjaaja

Opinto-ohjaaja ohjaa opiskelijoita kaikissa lukio-opiskeluun liittyvissä asioissa, esimerkiksi opintojen suunnittelussa, kurssivalinnoissa ja opinto-ohjelman muutoksissa. Opinto-ohjelman muuttamisesta on neuvoteltava opinto-ohjaajan kanssa hyvissä ajoin ennen seuraavaa jaksoa, viimeistään ennen koeviikkoa. Opinto-ohjaaja huolehtii opiskelijoiden jatko-opintoihin hakeutumiseen liittyvästä ohjauksesta ja eri vaihtoehdoista tiedottamisesta.

Henkilökohtaiseen ohjauskeskusteluun opiskelija pääsee koska tahansa lukuvuoden aikana varaamalla ohjausajan opinto-ohjaajalta. Opinto-ohjaaja tekee yhteistyötä rehtorin, ryhmänohjaajien ja aineenopettajien sekä tarvittaessa myös huoltajien kanssa.

Ryhmänohjaaja

Opiskelijat on lukiossa jaettu ohjausryhmiin. Jokaiselle ohjausryhmälle on nimetty ryhmänohjaaja (RO). Ryhmänohjaajan tehtävänä on seurata ryhmänsä opiskelijoiden opintojen edistymistä. RO tapaa ryhmäänsä RO-tuokioissa kerran viikossa sovittuna aikana ja tiedottaa ajankohtaisista asioista. Ryhmänohjaustuokioihin osallistuminen on pakollista. Runsaat poissaolot vaarantavat OPO1 kurssimerkinnän saamisen.

Ryhmänohjaaja haastattelee oman ryhmänsä opiskelijat henkilökohtaisesti kerran lukuvuoden aikana. RO ohjaa opiskelijan tarvittaessa edelleen opinto-ohjaajan vastaanotolle, rehtorille tai terveydenhoitajalle. RO tapaa ryhmänsä opiskelijoiden huoltajat vanhempainilloissa sekä tarvittaessa koulun ja kodin yhteistyöpalavereissa. RO huolehtii omalta osaltaan huoltajien tiedottamisesta lukuvuoden aikana Wilman välityksellä.

Aineenopettaja

Aineenopettaja ohjaa opiskelijaa oman oppiaineensa opiskelussa ja siihen soveltuvissa opiskelutekniikoissa sekä antaa tietoa kurssien suorittamisesta ja suoritusjärjestyksestä. Aineenopettaja valvoo oman aineensa oppimäärän suorittamista. Hän antaa myös oman alansa jatko-opiskeluun liittyvää tietoa ja pyrkii osoittamaan oppiaineensa merkityksen yhteiskunnassa.

Erityisopettaja

Erityisopettaja tukee opiskelijaa oppimiseen liittyvissä vaikeuksissa. Opiskelija voi saada tukea henkilökohtaisena ohjauksena. Erityisopettaja teettää lukion opiskelijoille ns. lukitestaukset ja avustaa esimerkiksi ylioppilastutkinnon erityisjärjestelyhakemuksiin liittyvissä asioissa opiskelijoita.

Rehtori

Rehtori ohjaa, johtaa ja valvoo lukion opetus- ja kasvatustyötä. Rehtori vastaa lukion hallinnollisista tehtävistä, kuten taloudesta ja raportoinneista sekä toimii lukion esimiehenä.

Apulaisrehtori

Apulaisrehtori avustaa rehtoria lukion opetus- ja kasvatustyön ohjaamisessa, johtamisessa ja valvomisessa sekä lukion hallinnollisissa tehtävissä, kuten lukujärjestysten tekemisessä ja tiedottamisessa. Apulaisrehtori toimii tarvittaessa rehtorin sijaisena.

Koulusihteeri

Koulusihteeri ohjaa KELA:n opinto- ja koulumatkatukiasioissa. Hakemukset palautetaan hänelle kansliaan. Koulusihteeri vastaa osaltaan ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautumisesta sekä muiden lomakkeiden jakamisesta.

Opiskelijahuoltoryhmä

Opiskelijahuoltoa koordinoi säännöllisesti kokoontuva yhteisöllinen opiskelijahuoltoryhmä (YHR). Yhteisöllisen opiskelijahuoltoryhmän jäseninä ovat rehtori, terveydenhoitaja, koulukuraattori, psykologi, erityisopettaja ja opinto-ohjaaja. YHR kokoontuu jaksoittain. Ryhmänohjaajia ja opiskelijoita kutsutaan säännöllisesti mukaan yhteisöllisen opiskelijahuoltoryhmän kokouksiin sekä tarvittaessa myös opiskelijoiden huoltajia. Opiskelijahuoltoryhmän työskentelyn tavoitteena on opiskelijoiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen.

Terveydenhoitaja

Lukiolaisten terveydenhuollon tehtävänä on turvata nuoren terve kasvu ja kehitys yhteistyössä vanhempien, opettajien ja opiskelijahuollon henkilöstön kanssa. Kouluterveydenhoitajan työ lukiossa perustuu yksilölliseen ja luottamukselliseen asiakassuhteeseen opiskelijan kanssa. Lukiolaisten opiskelijaterveydenhuoltoon kuuluu kaksi yleistä terveystarkastusta. Lisäksi kaikilla on mahdollisuus päästä koululääkärille myös muulloin esim. mielenterveys-, ehkäisy-, tai päihdeasioissa, sekä nuorison terveystodistuksen hankkimiseksi, jos sitä ei ole tehty peruskoulussa.

Terveydenhoitaja huolehtii lisäksi ensiapuluontoisesta sairaanhoidosta, ensiavusta koulutapaturmissa ja tarvittavasta jatko-ohjannasta sekä ohjaa ja neuvoo terveyspalveluiden käytössä.

Kuraattori

Lukiokuraattori on lukion sosiaalityöntekijä. Kuraattorin kanssa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia. Lukiokuraattoriin voit ottaa yhteyttä esimerkiksi kun:

  • kaveri- tai perhesuhteissasi on vaikeuksia
  • itsenäistyminen askarruttaa
  • opiskelumotivaatiosi on hukassa tai tuntuu ettei opiskelu muuten suju
  • sinun on vaikea sopeutua opiskeluryhmään
  • koet tulevasi kiusatuksi
  • haluat tietoa opintotuesta tai muista taloudellisista etuuksista
  • mietit muuttamista pois kotoa
  • oma tai perheenjäsenesi päihteidenkäyttö mietityttää sinua
  • olet huolestunut jostain itseesi, perheeseesi tai ystävääsi liittyvästä asiasta ja haluat jutella siitä luottamuksellisesti

 Psykologi

Psykologin työn tavoitteena on tukea opiskelijoiden psyykkistä hyvinvointia ja olla tukena opiskeluun ja elämäntilanteisiin liittyvissä asioissa. Psykologin vastaanotolle hakeutumisen syitä voivat olla esimerkiksi oppimisen pulmat, masennus, ahdistuneisuus, stressi, ihmissuhteisiin liittyvät huolet tai erilaiset kriisitilanteet. Tarpeen mukaan opiskelija ohjataan jatkotutkimuksiin tai – hoitoon tai muihin palveluihin. Psykologin kanssa käydyt keskustelut ovat maksuttomia ja luottamuksellisia. Opiskelija voi hakeutua vastaanotolle itse tai esim. huoltajan, terveydenhoitajan, ryhmänohjaajan tai opinto-ohjaajan suosittelemana.