Ajankohtaista

Kaikki

Nurmijärven liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 on valmistunut

10.1.2011

Nurmijärven kunta ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ovat laatineet yhteistyönä liikenneturvallisuussuunnitelman. Suunnitelma sisältää erilaisia työkaluja liikenneturvallisuuden parantamiseksi kunnassa.

 

Onnettomuusanalyysillä ja asukaskyselyllä arvokasta tietoa Nurmijärven liikenneturvallisuusongelmista

Liikenneturvallisuussuunnitelman lähtökohtana olivat onnettomuusanalyysi vuosina 1999-2009 tapahtuneista liikenneonnettomuuksista sekä syksyllä 2009 järjestetty, kaikille kuntalaisille suunnattu liikenneturvallisuuskysely. Kyselyssä tärkeimmiksi kehittämistarpeiksi nousivat mm. kevyen liikenteen yhteydet ja risteämiskohdat ajoneuvoliikenteen kanssa, liikennekäyttäytyminen, valaistus sekä teiden ja katujen liittymäjärjestelyt.

Vuosina 1999-2009 Nurmijärvellä tapahtui noin 2 200 liikenneonnettomuutta, joista 520 johti henkilövahinkoon ja näistä 28 kuolemaan. Kulkumuotoja sekä onnettomuuksissa osallisina olleita henkilöitä tarkasteltaessa esiin nousi mopoilun turvallisuus. 15-16‐vuotiaiden määrä onnettomuustilastoissa on kasvanut merkittävästi viime vuosina, mikä selittyy suurimmaksi osaksi mopojen, skoottereiden ja mopoautojen lisääntymisenä. Nurmijärvellä, kuten monessa muussakin kunnassa, lukumäärällisesti eniten onnettomuuksia tapahtui 18-19‐vuotiaille. Henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia tapahtui kuitenkin selvästi eniten 15-16‐vuotiaille.

 

Onnettomuudet aiheuttavat surua mutta myös taloudellisia menetyksiä

Liikenneonnettomuudet aiheuttavat inhimillistä kärsimystä ja surua, mutta kunnalle ne merkitsevät myös taloudellisia menetyksiä. Liikenneviraston onnettomuuskustannusmallin mukaisesti Nurmijärvellä kuluneiden 11 vuoden aikana tapahtuneet onnettomuudet maksoivat vuosittain noin 23 miljoonaa euroa, josta kunta maksoi pääasiassa terveys- ja sosiaalityön kautta 15-20 %, eli noin 4 miljoonaa euroa vuodessa.

 

Suunnitelmassa pääpaino liikennekäyttäytymiseen vaikuttamisessa sekä pienissä ja vaikutuksiltaan tehokkaissa liikenneympäristöä parantavissa toimenpiteissä

Onnettomuusanalyysin ja valtakunnallisten tavoitteiden pohjalta Nurmijärvelle laadittiin henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien vähenemätavoite, jonka mukaan henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien lukumäärä tulisi vähentyä Nurmijärvellä vuonna 2008 toteutuneesta 42 onnettomuudesta alle 15 onnettomuuteen vuonna 2025.

Suunnitelman toimenpideohjelmassa esitetään toteutettavaksi liikenneympäristön parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä noin 60 kohteeseen. Näitä ovat mm. nopeusrajoitusten laskemis- ja tehostamistoimet sekä liittymien turvallisuutta parantavat toimet erityisesti kevyen liikenteen näkökulmasta. Toimenpiteiden kokonaiskustannusarvio on noin 3,4 miljoonaa euroa. Kyseessä on vaikutuksiltaan tehokkaita toimenpiteitä, joiden toteuttaminen on mahdollista lähivuosien aikana. Osa toimenpiteistä on jo toteutettu suunnitelmatyön aikana.

Ainoastaan liikenneympäristöön kohdistuvilla teknisillä toimenpiteillä ei voida saavuttaa suunnitelmassa asetettua onnettomuuksien vähenemätavoitetta, joten liikenneturvallisuustyön aktivoiminen sekä kuntalaisten asenteisiin ja liikennekäyttäytymiseen vaikuttaminen ovat keskeisessä roolissa liikenneturvallisuuden parantamisessa. Kunnan on sitouduttava aktiiviseen liikenneturvallisuustyöhön ja liikennekasvatussuunnitelman toteuttamiseen. Hyvän liikenneturvallisuuden edellytykset luodaan maankäytön suunnittelun ja kaavoituksen keinoin vaikuttamalla toimintojen ja asuinalueiden sijoitteluun ja mahdollisesti vähentämällä siten liikkumistarvetta esimerkiksi omalla autolla. Lisäksi edistämällä kävelyn ja pyöräilyn ja joukkoliikenteen käyttöä voidaan vähentää yksityisautoilua ja edistää turvallista ja ekologista liikkumista.

 Nurmijärven liikenneturvallisuussuunnitelma (Pdf-tiedosto, 6,23 Mt) 
 

 

Takaisin listaukseen