Ajankohtaista

Koronavirus, Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, Koulutus, Lapset, Opetus ja koulutus

Muutokset opetuksen järjestämisessä pääsiäisen jälkeen

15.4.2020

Tässä tiedotteessa on koottuna opetuksen järjestämiseen tulleita muutoksia 14.4. alkaen.

Oppilas, jolla on erityisen tuen päätös, voi siirtyä etäopetuksesta lähiopetukseen milloin tahansa. Kannustamme huoltajia olemaan pulmatilanteissa yhteydessä lapsen opettajaan tai kouluun.

Valtioneuvosto on muuttanut 6.4. annetulla asetuksella linjauksiaan koskien opetuksen järjestämistä poikkeustilanteessa. Asetuksen pohjalta Opetushallitus on täsmentänyt ohjeistustaan opetuksen järjestämisestä. Suurin muutos on tapahtunut oppimisen tuen järjestämisen osalta. Alle on koottu keskeiset opetusta ja oppimisen tukea koskevat järjestelyt 14.4. alkaen. Tiedote on lähetetty myös Wilman kautta.

Poikkeukselliset opetusjärjestelyt jatkuvat vähintään 13.5. asti

Poikkeustilanne ja siitä johtuvat perusopetuksen poikkeukselliset opetusjärjestelyt jatkuvat vähintään 13.5.2020 asti. Poikkeustilanteessa perusopetus järjestetään pääosin etäopetuksena. Lähiopetusta järjestetään tietyille oppilasryhmille: vuosiluokkien 1-3 oppilaille sekä oppilaille, joilla on erityisen tuen päätös. Lisäksi lähiopetusta järjestetään pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaille ja valmistavassa opetuksessa oleville oppilaille. Valtioneuvosto ja Nurmijärven kunta kuitenkin vahvasti suosittelevat, että myös lähiopetukseen oikeutetut oppilaat osallistuisivat etäopetukseen.

Aktiivisella yhteydenpidolla tuetaan oppilaan oppimista

Etäopetuksen aikana koulun opetus- ja oppilashuoltohenkilökunta ovat aktiivisesti yhteydessä oppilaisiin ja edistävät säännöllistä vuorovaikutusta heidän kanssaan. Aktiivinen yhteydenpito kodin ja koulun välillä tukee oppilaan oppimista ja koulunkäyntiä myös etäopetuksessa. Kouluittain on sovittu, miten opettajat ovat tavoitettavissa koulupäivien aikana. Pulmatilanteessa voi olla yhteydessä opettajaan tai rehtoriin.

Oppilaan työmäärää etäopetuksessa seurataan

Nurmijärven kouluissa etäopetus järjestetään lukujärjestyksen mukaisesti. Opetuksessa painotetaan opetussuunnitelman keskeisiä oppiainekohtaisia tavoitteita ja sisältöjä. Opetus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että etäopetuksen ja -opiskelun edellyttämä työmäärä on kohtuullinen, eikä oppiainekohtainen tuntimäärä ylity. Opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan myös, että etäopetuksessa käytetyt työskentelymenetelmät ja -välineet vaikuttavat oppilaan työmäärään ja ajankäyttöön. Jos työmäärä tuntuu oppilaan näkökulmasta liian suurelta, kannattaa asiasta keskustella opettajan kanssa.

Tukea oppimiseen lähiopetuksessa

Lähiopetukseen osallistuvilla oppilailla on oikeus oppimisen tukeen samoin kuin aikaisemminkin, ennen poikkeustilannetta. Oppilaille, joilla on erityisen tuen päätös, oppimisen tuki järjestetään siten kuin oppilaan erityisen tuen päätöksessä ja henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS) on määritetty.

Tukea oppimiseen etäopetuksessa

Etäopetuksessa oleville oppilaille järjestetään oppimisen tukea siten kuin se on mahdollista toteuttaa etänä. Myös tukiopetusta ja osa-aikaista erityisopetusta järjestetään etänä siinä laajuudessa kuin on olosuhteisiin nähden mahdollista.

Kiitos tuestanne ja voimia kevääseen!

Kristiina Pirnes, Opetustoimen asiantuntija
Tiina Hirvonen, sivistysjohtaja

Takaisin listaukseen