Suomeksi | In English | Eesti keeles | По-русски | ภาษาไทย

MuuttoMoving Talotus Переезд การย้ายถิ่นฐาน

Muutto Suomeen Moving to Finland Elama asumine Soome Переезд в Финляндиюการย้ายมายังประเทศฟินแลนด์

Kun tulet Suomeen, tarvitset passin tai EU-henkilötodistuksen, jolla todistat henkilöllisyytesi. Muualta kuin EU-maista tulevat ihmiset tarvitsevat myös viisumin.
• EU-kansalaiset ja heihin rinnastettavat ihmiset voivat olla Suomessa vapaasti 3 kk.
• Muut kuin EU-kansalaiset voivat oleskella viisumilla enintään 3 kk.
To come to Finland you need a passport or a European Union identity card to prove your identity. Persons coming from outside European Union countries also need a visa.
• European Union citizens and people with a similar status can freely reside in Finland for 3 months
• Others than European Union citizens can stay with a visa for maximum 3 months
Soome saabudes läheb Teil vaja isikut tõendavat dokumenti - passi või Euroopa Liidu kodaniku isikutunnistust. Väljastpoolt Euroopa Liitu saabuvatelt inimestelt nõutakse ka viisat.

• ELi kodanikud ja nendega võrdsustatud isikud võivad viibida Soomes vabalt kuni 3 kuud.
• Muud kui ELi kodanikud võivad Soomes viibida viisaga kuni 3 kuud.
Для въезда в Финляндию Вам потребуется паспорт либо персональная идентификационная карточка гражданина ЕС, которой Вы удостоверите свою личность. Людям, приезжающим не из стран ЕС, также необходима виза.
• Граждане Евросоюза и приравненные к ним лица могут свободно находиться в Финляндии 3 месяца.
• Лица, не являющиеся гражданами Евросоюза, могут находиться в Финляндии по визе максимум 3 месяца.
เมื่อท่านย้ายมายังประเทศฟินแลนด์ ท่านจำเป็นจะต้องมีหนังสือเดินทางหรือเอกสารประจำตัวของกลุ่มสหภาพยุโรป (EU) ซึ่งใช้เป็นเอกสารแสดงตัวของท่าน บุคคลที่เดินทางมาจากประเทศนอกกลุ่มสหภาพยุโรปจำเป็นต้องมีวีซ่าด้วย
• ประชากรของประเทศกลุ่มสหภาพยุโรป (EU) และบุคคลอื่นที่เทียบเท่ากัน สามารถอาศัยอยู่ในประเทศฟินแลนด์ได้อย่างอิสระเป็นเวลา 3 เดือน
• บุคคลอื่นนอกเหนือจากประชากรของสหภาพยุโรปสามารถอยู่ในประเทศฟินแลนด์ได้หากมีวีซ่า โดยอยู่ได้นาน ที่สุดเป็นเวลา 3 เดือน

OleskelulupaResidence permitElamislubaРазрешение на пребываниеใบอนุญาตมีถิ่นพำนักในประเทศ

Yli 3 kk oleskelua varten sinun on rekisteröitävä oleskeluoikeus tai haettava oleskelulupaa. Oleskelulupaa voi hakea ulkomailla Suomen edustustosta tai Suomessa poliisilta.

EU-kansalaisen ja häneen rinnastettavan on rekisteröitävä oleskeluoikeus maistraatissa. Muiden kuin EU-kansalaisten on yli 3 kk oleskelua varten haettava oleskelulupaa. Turvapaikan hakijat hakevat turvapaikkaa Suomen rajalla tai poliisilta.

Oleskeluluvan tunnukset:
B = tilapäinen: voimassa enintään 1 v.
A = jatkuva: voimassa enintään 4 v.
P = pysyvä: voimassa pysyvästi.
For a stay exceeding 3 months you have to register your residence right or to apply for a residence permit. Abroad you can apply for a residence permit in a Finnish representation, and in Finland, in the Police Department.

European Union citizens and persons with a similar status have to register their residence right in the Local Register Office. Others than European Union citizens have to apply for a residence permit for a stay exceeding 3 months. Asylum seekers apply for an asylum at the Finnish border or in the Police Department.

Residence permits' codes:
B = temporary: valid for maximum 1 year.
A = continuous: valid for maximum 4 years.
P = permanent: permanently valid.
Üle 3 kuu kestvaks viibimiseks Soomes tuleb Teil registreerida oma viibimisõigus või taotleda elamisluba. Elamisluba võib taotleda Soome välisesinduses juhul, kui viibite välismaal või Soomes viibides, politseist.

Euroopa Liidu kodanikud ja nendega võrdsustatud isikud on kohustatud registreerima oma maal viibimisõiguse magistraadis (maistraatti). Muud kui ELi kodanikud peavad rohkem kui 3 kuud kestvaks Soomes viibimiseks taotlema elamisluba. Poliitilise varjupaiga taotlejad taotlevad varjupaika Soome piiril või politseis.

Elamisloa tähised:
B = ajutine: kehtib kuni 1 aasta.
A = pika-ajaline: kehtib kuni 4 aastat.
P = alaline: kehtib alaliselt.
Для пребывания более 3-х месяцев Вам необходимо зарегистрироваться либо запросить разрешение на пребывание. О разрешении на пребывание можно ходатайствовать в представительстве Финляндии заграницей или в полиции в Финляндии.

Гражданин ЕС и приравненное к нему лицо должно зарегистрировать в магистрате право на пребывание в Финляндии. Лица, не являющиеся гражданами ЕС, для нахождения в стране более 3-х месяцев должны подать на разрешение на пребывание. Лица, просящие убежища, ходатайствуют об убежище на границе Финляндии либо в полиции.

Обозначения разрешения на пребывания:
B = временное: действительно максимум на 1 год.
A = непрерывное: действительно максимум на 4 года.
P = постоянное: действительно постоянно.
ท่านจะต้องทำการลงทะเบียนแจ้งขอมีสิทธิ์พำนักในประเทศ หรือยื่นขอใบอนุญาตมีถิ่นพำนักในประเทศหากต้องการอยู่เกิน 3 เดือน หากยื่นคำร้องจากต่างประเทศ ท่านสามารถยื่นขอใบอนุญาตมีถิ่นพำนักได้จากสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลของฟินแลนด์ และในประเทศฟินแลนด์ให้ติดต่อที่สถานีตำรวจ ประชากรของกลุ่มประเทศ EU และบุคคลที่เทียบเท่า จะต้องทำการลงทะเบียนขอมีสิทธิ์็พำนักในประเทศที่สำนักทะเบียนราษฏร์ ประชากรกลุ่มประเทศอื่นๆ นอกกลุ่ม EU หากต้องการอาศัยเกินระยะเวลา 3 เดือน จะต้องทำการยื่นเรื่องขอใบอนุญาตมีถิ่นพำนักในประเทศ บุคคลผู้ขออพยพลี้ภัยในประเทศ จะต้องยื่นเรื่องขอลี้ภัยที่ชายแดนของประเทศฟินแลนด์หรือที่สถานีตำรวจ

รหัสในใบอนุญาตมีถิ่นพำนัก:
B = ชั่วคราว: มีอายุมากที่สุด 1 ปี
A = ต่อเนื่อง: มีอายุมากที่สุด 4 ปี
P = ถาวร: มีอายุใช้งานถาวร

HenkilötunnusPersonal identity codeIsikukoodЛичный идентификационный номер เลขประจำตัวประชาชน

Kun sinulla on oleskelulupa, voit hakea maistraatista henkilötunnuksen. Kotipaikkakunnan maistraatissa sinut merkitään maassa asuvaksi. Ota mukaan passi ja oleskelulupa. Jos olet naimisissa, tarvitset myös todistuksen avioliitosta. Jos sinulla on lapsia, tarvitset heidän syntymätodistuksensa. When you have a residence permit, you can obtain a personal identity code in the Local Register Office. In the Local Register Office of your residence place you will be registered as a person residing in the country. Take the passport and the residence permit with you. If you are married, you also need the marriage certificate. If you have children, you need their birth certificates. Kui Teil on elamisluba, võite taotleda magistraadis isikukoodi. Elukohajärgses magistraadis kantakse Teid Soome elanikuna registrisse. Võtke kaasa pass ning elamisluba. Juhul, kui olete abielus, läheb Teil vaja ka abielutunnistust. Juhul, kui Teil on lapsi, vajate ka laste sünnistunnistusi. После получения разрешения на пребывание Вы можете запросить в магистрате личный идентификационный номер. В магистрате по месту пребывания Вас зафиксируют в качестве проживающего в стране. Возьмите с собой паспорт и разрешение на пребывание. Если Вы состоите в браке, Вам также понадобится свидетельство о заключении брака. Если у Вас есть дети, будут нужны их свидетельства о рождении. เมื่อท่านได้รับใบอนุญาตมีถิ่นพำนักแล้ว ท่านสามารถยื่นขอมีเลขประจำตัวประชาชนได้จากสำนักทะเบียนราษฏร์ โดยสำนักทะเบียนราษฏร์ในพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่จะทำการลงบันทึกชื่อของท่านว่าท่านเป็นผู้มีถิ่นพำนักในประเทศ กรุณานำหนังสือเดินทางและใบอนุญาตมีถิ่นพำนักไปด้วย หากท่านมีสถานภาพสมรส ท่านจะต้องนำใบทะเบียนสมรสไปด้วย หากท่านมีบุตร จะต้องนำเอกสารสูติบัตรของบุตรของท่านไปด้วย

PankkitiliBank accountPangakontoБанковский счетบัญชีธนาคาร

Suomessa palkka, laskut ja muut maksut hoidetaan pankin kautta. Tarvitset passin tai muun henkilöllisyystodistuksen, kun avaat pankkitilin. In Finland, the salary, bills and other payments are managed by banking. You need a passport or an identity card to open a bank account. Palga maksmine, arvete tasumine ja muud maksed toimuvad Soomes panga kaudu. Pangakonto avamiseks läheb tarvis passi või muud isikutunnistust. В Финляндии выплата зарплаты, оплата счетов и другие выплаты производятся через банк. Для открытия банковского счета Вам потребуется паспорт или другое удостоверение личности. ในประเทศฟินแลนด์ การจัดการเกี่ยวกับเงินเดือน ใบเรียกเก็บเงิน และ การชำระเงินอื่นๆ จะจัดการผ่านธนาคาร ท่านจำเป็นต้องใช้หนังสือเดินทางหรือเอกสารประจำตัวอื่นๆ ในการเปิดบัญชีธนาคาร

Kela ja Kela-korttiKela and Kela-cardKela ja Kela-kaartKela и карточка Kela Kelaและบัตร Kela

Kela eli Kansaneläkelaitos huolehtii Suomen sosiaaliturvasta. Kela-kortti osoittaa, että sinulla on oikeus Suomen sosiaaliturvaan. Voit saada Kela-kortin, jos asut Suomessa pysyvästi.

Kela voi antaa tukea esimerkiksi maahanmuuttajalle kotoutumiseen, opiskelijalle, työttömälle, lapsiperheelle ja eläkeläiselle. Lisäksi Kelasta voi saada tukea asumis- ja sairauskustannuksiin.
Kela i.e. the Social Insurance Institution of Finland manages the Finnish social security system. The Kela card proves that you are entitled to the Finnish social security. You can obtain a Kela card if you are living permanently in Finland.

Kela may grant a benefit, for example, to an immigrant for integration, a student, an unemployed person, a family with children, and a retired person. Morover, Kela may give a benefit for housing and medical fees.
Kela ehk Rahvapensioniamet (Kansaneläkelaitos) tegeleb Soomes sotsiaalkindlustusega seotud küsimustega. Kela-kaart tõendab, et Teil on õigus Soome sotsiaalkindlustusele. Kela-kaardi võite saada, kui Te elate alaliselt Soomes.

Kela võib anda toetust näiteks immigrandile integratsioonitoetusena, õpilasele, töötule, lastega perele ja pensionärile. Sellele lisaks võib Kelast saada toetust eluaseme- ja haiguskulude katteks.
Kela, или Ведомство по народным пенсиям, занимается социальным обеспечением в Финляндии. Карточка Kela подтверждает, что у Вас есть право на социальное обеспечение в Финляндии. Карточку Kela Вы можете получить, если проживаете в Финляндии постоянно.

Kela может выплачивать пособия, например, иммигрантам для адаптации, студентам, безработным, семьям с детьми и пенсионерам. Кроме того, от Kela можно получать пособие на жилищные и медицинские расходы.
Kela หรือสำนักงานประกันสังคม มีหน้าที่ดูแลด้านระบบประกันสังคมในประเทศฟินแลนด์ บัตร Kela ถือเป็นบัตรที่แสดงว่าท่านมีสิทธิ์ในการเข้ารับบริการประกันสังคมของประเทศฟินแลนด์ ท่านสามารถขอบัตร Kela ได้หากท่านอาศัยในประเทศฟินแลนด์อย่างถาวร Kela สามารถมอบสวัสดิการแก่บุคคลในกลุ่มต่างๆ เช่นผู้ย้ายเข้าประเทศมาช่วงระหว่างการปรับตัวเข้าสังคม นักเรียน บุคคลว่างงาน ครอบครัวที่มีบุตรและผู้เกษียณอายุ นอกจากนี้ ยังสามารถขอเงินสวัสดิการด้านที่พักอาศัยและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจาก Kela ได้ด้วย

KotoutumissuunnitelmaIntegration planIntegratsiooniplaan План адаптацииการวางแผนเพื่อการปรับตัวเข้าสู่สังคม

Kotoutumissuunnitelma auttaa maahanmuuttajaa sopeutumaan Suomeen. Sinulle tehdään kotoutumissuunnitelma, kun ilmoittaudut TE-toimistoon työnhakijaksi. Suunnitelmaan kuuluu esimerkiksi suomen kielen ja kulttuurin opiskelua sekä työelämään valmentautumista.

Kotoutumiseen liittyviin asioihin voit saada apua myös kunnan sosiaalitoimistosta.
An integration plan helps the immigrant to become integrated in Finland. An integration plan is made for you when you become registered in the Employment and Economic Development Office (TE Office) as a job seeker. A plan includes, for example, Finnish language and culture courses and introduction to Finnish work life.

Concerning integration issues, you can also obtain help in the municipal social office.
Integratsiooniplaan on immigrandile abiks Soome eluga kohanemisel. Teile tehakse integratsiooniplaan, kui Te registreerite end Töö- ja ettevõtlusbüröös (TE-toimisto) töötuks tööotsijaks. Integratsiooniplaan võib sisaldada näiteks soome keele ja kultuuri õppimist ning tööeluks valmistumist.

Integratsiooniga seotud küsimustes võite saada abi ka kohaliku omavalitsuse sotsiaalbüroost.
План адаптации помогает иммигранту адаптироваться в Финляндии. Вам будет составлен план адаптации после того как Вы зарегистрируетесь в Бюро занятости в качестве безработного. В план адаптации входит, например, изучение финского языка и культуры, а также подготовка к рабочей жизни.

По вопросам, связанным с адаптацией, также можно получить помощь в социальном бюро муниципалитета.
การวางแผนเพื่อการปรับตัวเข้าสู่สังคมจะช่วยชาวต่างชาติที่ย้ายเข้ามาในประเทศในการปรับตัวเข้าสู่ประเทศฟินแลนด์ เมื่อท่านลงทะเบียนเป็นผู้หางานผ่านสำนักงานแรงงาน จะมีการร่างแผนการการปรับตัวสู่สังคมแก่ท่าน ในแผนการนั้นจะระบุเรื่องการเรียนภาษาฟินน์และการเรียนรู้วัฒนธรรม รวมถึงการเตรียมความพร้อมสู่ชีวิตการทำงาน ท่านสามารถได้รับความช่วยเหลือในเรื่องเกี่ยวกับการปรับตัวเข้าสู่สังคมได้จากสำนักงานสังคมสงเคราะห์ในท้องถิ่นด้วย

Koti ja asuminenHome and housingKodu ja elamineДом и проживание บ้านและการอยู่อาศัย

Erilaiset asunnot Various forms of housing Erinevad elamispinnad Различное жилье อาคารที่พักอาศัยในรูปแบบต่าง ๆ

Suomessa voit asua vuokra-asunnossa, ostaa oman asunnon tai hankkia asumisoikeusasunnon.

Vuokra-asunnosta maksat vuokraa joka kuukausi.

Oman asunnon ostoa varten voit hakea pankista lainaa. Omistusasunnosta maksetaan joka kuukausi yhtiövastiketta, joka on pienempi kuin vuokra.

Asumisoikeusasunnosta maksat vain osan asunnon hinnasta ja lisäksi joka kuukausi asumisoikeusmaksua.
In Finland, you can live in a rental apartment, buy your own dwelling, or acquire a right-of-occupancy apartment.

As to a rental apartment, you pay a rent every month.

To buy your own dwelling you can apply for a loan in a bank. For an owner-occupied dwelling you pay every month a maintenance charge, which is lower than a rent.

To get an owner-occupied dwelling you pay first only the down payment of the price of the dwelling, and thereafter, you pay every month a right-of-occupancy fee.
Soomes elades võite elada üürikorteris, osta endale korteri või soetada elamisõiguskorteri (asumisoikeusasunto).

Üürikorteri eest tuleb maksta iga kuu üüri.

Oma korteri ostmiseks võite taotleda pangast laenu. Oma korteris elades tuleb tasuda iga kuu hooldus- ja kommunaalkulude katteks ühistumaksu (yhtiövastike), mis on väiksem kui üür.

Elamisõiguskorteri soetamisel tasutakse algul vaid osa korteri hinnast ning hiljem iga kuu elamisõigusmaksu.
В Финляндии можно проживать на съемной квартире, купить свою квартиру или приобрести жилье с правом проживания.

За съемную квартиру нужно каждый месяц выплачивать арендную плату.

Для покупки своей квартиры можно оформить банковский кредит. За свою квартиру ежемесячно выплачивается квартирная плата, которая меньше, чем арендная плата.

За жилье с правом проживания Вы заплатите только часть квартирной стоимости и дополнительно каждый месяц будете выплачивать взнос.
ในประเทศฟินแลนด์ ท่านสามารถอาศัยในบ้านสำหรับเช่า สามารถซื้อบ้านของตัวเอง และสามารถเข้าอยู่ในบ้านที่มีสามารถถือกรรมสิทธิ์เพียงบางส่วนได้

หากอยู่ในบ้านเช่า จะต้องจ่ายค่าเช่าทุกเดือน

หากต้องการซื้อบ้านของตัวเอง ท่านสามารถขอกู้เงินจากธนาคารได้ สำหรับบ้านที่สามารถถือกรรมสิทธิ์ได้บางส่วนนั้น ท่านจะต้องชำระเงินค่าบำรุงรักษาทุกเดือน ซึ่งมีจำนวนน้อยกว่าค่าเช่า

ในบ้านประเภทที่สามารถถือกรรมสิทธิ์บางส่วนได้นั้น ท่านจะชำระเงินค่าบ้านเพียงบางส่วน และค่าธรรมเนียมการเข้าพักอาศัยรายเดือน

Asunnon hankinta Acquisition of an apartment Korteri soetamine Поиск жилья การหาบ้าน

Asuntoa voit etsiä lehti-ilmoituksista, Internetistä tai ilmoitustauluilta. Kysy asuntoja myös tuttaviltasi.

Vuokra-asuntoja tarjoavat kunnat, yksityiset ihmiset ja esimerkiksi vakuutusyhtiöt. Kunnan vuokra-asuntoa voit kysyä kunnan asuntotoimistosta. Kuntien vuokra-asuntoihin asukkaat valitaan asunnontarpeen, varallisuuden ja tulojen perusteella.

Oman asunnon voit ostaa yksityiseltä ihmiseltä tai rakennusyhtiöltä.

Asumisoikeusasuntoa voit hakea ilmoittautumalla kunnan asuntotoimistoon.
You can look for an apartment in the newspaper advertisements, on Internet or on the information boards. You can also consult your friends for it.

Rental apartments are proposed by municipalities, private persons and insurance companies, among others. You can also ask for municipal rental apartments in the municipal housing agency. Concerning municipal rental apartments, tenants are chosen according to their housing need, financial situation, and income.

Own dwelling can be bought from private persons or construction companies.

A right-of-house dwelling can be applied for through registration in the municipal housing agency.
Vabu kortereid võite otsida ajalehekuulutustest, Internetist või teadetetahvlitelt. Küsige vabu kortereid ka oma tuttavate käest.

Üürikortereid pakuvad kohalikud omavalitsused, eraisikud ja näiteks kindlustusseltsid. Kohaliku omavalitsuse üürikorterit võite küsida linna või valla korteribüroost. Kohalikele omavalitsustele kuuluvatesse üürikorteritesse valitakse elanikke korterivajaduse, varandusliku seisu ja tulude alusel.

Erakorteri võite osta eraisikult või kinnisvara-arendajalt.

Elamisõiguskorteri taotlemiseks tuleb registreerida end kohaliku omavalitsuse korteribüroos.
Квартиру можно искать в газетных объявлениях, интернете или на досках объявлений. Поспрашивайте о квартирах у знакомых.

Арендуемые квартиры предлагают муниципалитеты, частные лица и, например, страховые компании. О муниципальной арендуемой квартире можно поинтересоваться в жилищной конторе муниципалитета. В муниципальные арендуемые квартиры жильцов отбирают на основании нуждаемости в жилье, имущества и доходов.

Собственное жилье можно приобрести у частного лица либо у строительной компании.

На жилье с правом проживания можно подать, зарегистрируясь в жилищной конторе муниципалитета.
ท่านสามารถหาบ้านได้จากประกาศในหนังสือพิมพ์ ในอินเตอร์เนท หรือตามป้ายประกาศต่างๆ ท่านสามารถสอบถามจากบุคคลที่คุ้นเคยได้ด้วย

เทศบาลเมือง บุคคลทั่วไป และบริษัทประกันต่างๆ มีบ้านเช่าเพื่อเปิดให้เช่า ท่านสามารถถามหาบ้านเช่าของเทศบาลเมืองได้จากสำนักงานบ้านเช่าของเทศบาลเมือง โดยทางเทศบาลจะเลือกผู้เข้าอยู่อาศัยตามความต้องการบ้านของผู้ยื่นขอ และพิจารณาทรัพย์สินและรายได้

หากต้องการซื้อบ้าน สามารถติดต่อกับบุคคลที่ประกาศขายบ้านหรือจากบริษัทก่อสร้างบ้านต่างๆ

ท่านสามารถลงทะเบียน เพื่อหาบ้านที่สามารถถือกรรมสิทธิ์บางส่วนได้จากสำนักงานที่ดูแลเรื่องบ้าน ของเทศบาลเมือง

MuuttaminenMoving KolimineПереездการย้ายบ้าน

Kun muutat uuteen asuntoon, tee muuttoilmoitus maistraatille. Ilmoituksen voi tehdä Internetissä, puhelimitse tai lomakkeella. Myös asuintalon kiinteistön hoitajalle tulee ilmoittaa muuttamisesta.

Jos muutat vuokra-asuntoon, tee vuokranantajan kanssa kirjallinen vuokrasopimus. Vuokrasopimus voi olla jatkuva tai määrä-aikainen. Muista irtisanoa vanha vuokra-asunto ajoissa.

Muita hoidettavia asioita ovat sähkösopimus ja Internet-yhteyden muutos.

Kun muutat uuteen asuntoon, tutustu talon järjestyssääntöihin.
When you move into a new dwelling, you have to register your moving in the Local Register Office. That registration can be made on Internet, on phone, or by filling in a form. Also the superintendent has to be informed about your moving.

When you move into a rental apartment, make a written rental contract with the landlord. The rental contract can be a continuous or fixed-term lease. Remember to terminate the old rental contract early enough.

Other issues to be managed include the contract with an electricity company and the change of the Internet connection.

When you move into a new apartment, read information about the housing rules!
Kolides uude korterisse, tuleb Teil teha kolimisteade (muuttoilmoitus) magistraadile. Selle võite teha Internetis telefoni teel või täites vastava blanketi. Kolimisest tuleb teatada ka elamu valdajale või tema esindajale.

Kui kolite üürikorterisse, sõlmige üürileandjaga kirjalik üürileping. Üürileping võib olla kas tähtajatu (jatkuva) või tähtajaline (määrä-aikainen). Ärge unustage oma vana üürilepingut õigeaegselt katkestada.

Samuti tuleb sõlmida ning katkestada ka elektri ja Internetiühenduse lepingud.

Uude korterisse kolides tutvuge ka maja reeglitega.
После переезда на новую квартиру подайте в магистрат уведомление о переезде. Уведомление можно подать через интернет, по телефону или заполнив бланк. О переезде также нужно уведомить домоуправляющего.

При переезде на арендуемую квартиру составьте с арендодателем письменный договор аренды жилья. Договор аренды может быть непрерывным или временным на определенный срок. Не забудьте вовремя отказаться от предыдущей арендуемой квартиры.

Также придется позаботиться о договоре на подачу электричества и переоформлении интернет-связи.

После переезда на новую квартиру ознакомьтесь с организационными жилищными правилами.
เมื่อต้องย้ายไปอยู่บ้านใหม่ จะต้องแจ้งเรื่องการย้ายบ้านที่สำนักทะเบียนราษฏร์ด้วย และสามารถแจ้งย้ายได้ทาง อินเตอร์เนท ทางโทรศัพท์ หรือกรอกเอกสาร และจะต้องแจ้งผู้ดูแลอาคารว่าท่านจะทำการย้ายบ้าน

หากท่านย้ายเข้าไปในบ้านเช่า ท่านจะต้องทำสัญญาเช่าบ้านกับผู้ให้เช่าเป็นลายลักษณ์อักษร สัญญาเช่่าบ้านสามารถเป็นแบบต่ออายุได้ หรือแบบจำกัดระยะเวลา อย่าลืมยกเลิกสัญญาเช้าบ้านที่เก่าด้วย

สิ่งอื่น ๆ ที่ต้องจัดการคือ การเปลี่ยนแปลงสัญญาใช้บริการไฟฟ้า และระบบอินเตอร์เนท

หากท่านย้ายไปบ้านใหม่ กรุณาศึกษารายละเอียดเรื่องกฎระเบียบต่างๆ ของอาคารสถานที่นั้นๆ ด้วย

AsumistukiHousing benefitEluasemetoetus Пособие на жильеเงินสวัสดิการช่วยเหลือด้านที่พักอาศัย

Perheet, joilla on pienet tulot, voivat hakea asumistukea. Asumistuen suuruuteen vaikuttaa perheen tulot, perheen koko ja asunnon koko. Asumistukea voi saada vuokra-asuntoon, asumisoikeusasuntoon tai omistusasuntoon. Asumistukea voi hakea Kelasta. Families having low income can apply for a housing benefit. The amount of the housing benefit depends on the income of the family as well as of the size of the family and the apartment. A housing benefit may be granted for a rental apartment, right-of-occupancy dwelling and owner-occupied apartment. A housing benefit can be applied for in the Kela office. Väikese sissetulekuga pered võivad taotleda eluasemetoetust. Eluasemetoetuse suurust mõjutavad perekonna sissetulekud, pereliikmete arv ja korteri suurus. Eluasemetoetust võib saada nii üürikorteri, elamisõiguskorteri kui ka erakorteri jaoks. Eluasemetoetust võib taotleda Kelast. Семьи с низкими доходами могут ходатайствовать о пособии на жилье. На размер пособия влияют доходы семьи, количество ее членов и площадь квартиры. Пособие на жилье можно получать на арендуемую квартиру, на квартиру с правом проживания и на квартиру, находящуюся в собственности. Пособие на жилье можно запросить в Kela. ครอบครัวที่มีรายได้น้อยสามารถยื่นเรื่องขอเงินสวัสดิการช่วยค่าเช่าบ้านได้ ทั้งนี้รายได้ของครอบครัว ขนาดของครอบครัวและขนาดของบ้านจะมีผลต่อจำนวนเงินสวัสดิการที่จะได้ ผู้อยู่บ้านเช่า บ้านที่ถือกรรมสิทธิ์บางส่วน และบ้านส่วนตัวมีสิทธิ์ขอเงินสวัสดิการช่วยเหลือโดยยื่นคำร้องขอจาก Kela

Lasten päivähoitoChildren's daycareLaste päevahoidДневной уход за детьми สถานดูแลเด็กเล็ก

Alle kouluikäisellä lapsella on oikeus kunnan päivähoitoon. Päivähoitoa järjestetään päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja leikkitoimintana. Päivähoidon hinta riippuu vanhempien tuloista. Kunnan Internet-sivuilta löydät tiedot päivähoitopaikan hakemisesta.

Jos lapsi on alle 3-vuotias, voi isä tai äiti jäädä hoitovapaalle ja hoitaa lasta kotona. Silloin voi Kelalta hakea lasten kotihoidon tukea.
Children under school-age are entitled to municipal daycare. Daycare is organized in daycare centers, daycare families, and in form of playing activities. Daycare fee depends on the parents' income. Information about how to apply for daycare can be found on the Internet pages of the municipality.

If the child is less than 3 years old, the father or the mother can have a child care leave and stay at home to take care of the child. In that case, it is possible to apply for child home care allowance from the Kela office.
Eelkooliealisel lastel on õigus kohaliku omavalitsuse poolt korraldatud päevahoiule. Päevahoiu vormiks võib olla lasteaed, perepäevahoid või mängurühm.

Päevahoiu maksumus sõltub vanemate tuludest. Kohaliku omavalitsuse Internet-leheküljelt leiate lisateavet päevahoiukoha taotlemise kohta.

Alla 3-aastase lapse isa või ema võib jääda lapsehoolduspuhkusele ja olla koos lapsega kodus. Sellisel juhul võib Kelalt taotleda laste koduhoolduse toetust (lasten kotihoidon tuki).
У ребенка дошкольного возраста есть право на муниципальный дневной уход. Дневной уход организуется в детских садах, в детских садах семейного типа и в игровых и развлекательных кружках. Стоимость дневного ухода зависит от доходов родителей. На интернет-страницах муниципалитета Вы найдете информацию о подаче заявки на место в детском саду.

Пока ребенку не исполнилось 3-х лет, отец или мать могут выйти в отпуск по уходу за ребенком на дому и быть с ребенком дома. В этом случае от Kela можно запросить пособие по уходу за ребенком на дому.
เด็กอายุต่ำกว่าวัยเรียนมีสิทธิ์เข้ารับบริการดูแลจากสถานดูแลเด็กของรัฐ โดยการดูแลเด็กจะจัดขึ้นที่สถานดูแลเด็กเล็ก ครอบครัวที่รับดูแลเด็ก และ ในรูปแบบของกิจกรรมการเล่นต่างๆ ค่าธรรมเนียมการดูแลเด็กจะขึ้นอยู่กับรายได้ของผู้ปกครอง ท่านสามารถหารายละเอียดของสถานดูแลเด็กเล็กของรัฐได้จากเวบไซต์ของเทศบาลเมือง

บิดาและมารดาสามารถลาเลี้ยงดูบุตรที่บ้านได้หากเด็กมีอายุต่ำว่า 3 ปี และสามารถยื่นคำร้องขอเงินสวัสดิการเพื่อการเลี้ยงดูบุตรที่บ้านได้จาก Kela

Opiskelu StudyingÕppimineОбучениеการศึกษา

KotoutumissuunnitelmaIntegration planIntegratsiooniplaan План адаптацииการวางแผนเรื่องการปรับตัวเข้าสู่สังคม

Maahanmuuttajalle tehdään kotoutumis- tai työllistymissuunnitelma, kun hän ilmoittautuu TE-toimistoon työnhakijaksi. Kotoutumissuunnitelma koskee kolmea ensimmäistä vuotta Suomeen tulon jälkeen.

Suunnitelmiin voi kuulua esimerkiksi suomen kielen ja kulttuurin opiskelua sekä työelämään valmentautumista.
An integration and employment plan is made for an immigrant who is registered in the TE Office as a job seeker. The integration plan is in vigour during the first three years after arrival in Finland.

The integration plan may include, for example, courses of Finnish language and culture and introduction to work life in Finland.
Immigrandile koostatakse integratsiooni- ja tööhõiveplaan, kui ta registreerib ennast TE-büroos töötuks tööotsijaks. Integratsiooniplaan puudutab kolme esimest aastat peale Soome elama asumist.

Integratsiooniplaan võib sisaldada näiteks soome keele ja kultuuri õppimist ning tööeluks vajalike oskuste omandamist.
После регистрации в Бюро занятости для иммигранта составляется план адаптации или план трудоустройства. План адаптации касается первых трех лет после переезда в Финляндию.

В план может входить, например, изучение финского языка и культуры, а также подготовка к рабочей жизни.
จะมีการร่างแผนการการปรับตัวเข้าสู่สังคม และแผนการการหางานให้แก่ชาวต่างชาติที่ย้ายเข้าประเทศมา เมื่อบุคคลเหล่านั้นลงทะเบียนเข้าใช้บริการผู้หางานผ่านสำนักงานแรงงาน การวางแผนการปรับตัวนั้น จะมีผลช่วงระยะเวลาสามปีแรกที่ย้ายเข้ามายังประเทศฟินแลนด์

ในแผนการนั้นจะระบุถึงเรื่องการเรียนภาษาฟินน์และการเตรียมความพร้อมสู่ชีวิตการทำงาน เป็นต้น

Muu koulutus maahanmuuttajalleOther education for the immigrantsMuu immigrantidele pakutav koolitus Иное обучение иммигрантовการศึกษาด้านอื่นๆ ที่มีบริการแก่ชาวต่างชาติ

Aikuiset maahanmuuttajat voivat osallistua suomenkieliseen peruskoulu- ja lukio-opetukseen aikuislukioissa. Aikuislukiossa he voivat suorittaa peruskoulun ja lukion oppimäärän sekä kirjoittaa ylioppilaaksi. Peruskoulun päättötodistuksella voi osoittaa suomen kielen tyydyttävän taidon. Opetusta on yleensä iltaisin maanantaista torstaihin.

Suomen kieltä ja kulttuuria voi opiskella iltaisin kansalaisopistoissa ja työväenopistoissa. Näissä opistoissa opetetaan myös taidetta, vieraita kieliä ja käytännön taitoja.
Adult immigrants may benefit in Finland of comprehensive and upper secondary school education in Finnish in the upper secondary schools for adults. In those upper secondary schools they can graduate in comprehensive and upper secondary programmes and have their matriculation certificate. The graduation certificate of the comprehensive school is a means to prove satisfying knowledge of the Finnish language. Courses take usually place from Monday to Thursday.

Finnish language and culture can be studied in the evenings in the adult education centers and centers of continuing learning. Also arts, foreign languages and practical skills are taught in those education centers.
Täiskasvanud immigrandid võivad osa võtta soomekeelsest põhikooli- ja keskkooliõpetusest täiskasvanute gümnaasiumis (aikuislukio). Täiskasvanute gümnaasiumis on võimalik läbida põhikooli ja gümnaasiumi õppekava ning sooritada gümnaasiumi lõpueksamid. Põhikooli lõputunnistus kõlbab ka tõendiks soome keele rahuldaval tasemel valdamise kohta. Koolitöö toimub tavaliselt õhtuti alates esmaspäevast kuni neljapäevani.

Soome keelt ja kultuuri võib õppida õhtuti rahvaülikoolides (kansalaisopisto või työväenopisto). Rahvaülikoolides võib õppida ka kunsti, võõrkeeli ning mitmesuguseid praktilisi oskusi.
Взрослые иммигранты могут обучаться в финскоязычных общеобразовательных школах и в лицеях для взрослых. В лицеях для взрослых они могут закончить основную школу и лицей, а также сдать выпускной экзамен лицеиста. Аттестат об окончании основной школы подтверждает удовлетворительное знание финского языка. Обучение обычно проходит вечерами с понедельника по четверг.

Финскому языку и культуре можно обучаться по вечерам в народных училищах и училищах для рабочих. В этих училищах также преподаются искусство, иностранные языки и различное мастерство.
ชาวต่างชาติที่เป็นผู้ใหญ่สามารถเข้าร่วมศึกษาในโรงเรียนทั่วไปที่สอนเป็นภาษาฟินน์ และ โรงเรียนมัธยมปลายรวมทั้งที่โรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่ระดับมัธยมปลาย ที่โรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่นั้น ผู้เรียนสามารถเรียนให้สำเร็จการศึกษาภาคบังคับและระดับมัธยมปลายได้ ประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาภาคบังคับนั้นเป็นตัวบ่งชี้ทักษะความรู้ทางภาษาฟินน์ขั้นปานกลาง ส่วนมากแล้วจะมีการเรียนการสอนช่วงเย็นทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี

นอกจากนี้ยังสามารถเรียนภาษาฟินน์และวัฒนธรรมของฟินแลนด์ได้ทุกเย็นที่วิทยาลัยชุมชน (kansalaisopisto) และ วิทยาลัยสำหรับแรงงาน(työväenopisto) วิทยาลัยเหล่านี้มีหลักสูตรด้านศิลปะ และภาษาต่างชาติอื่นๆ รวมสอนทักษะความรู้เรื่องทั่ว ๆ ไป

Ammattiin opiskelu Vocational educationKutseõpe Приобретение профессии การศึกษาสายอาชีพ

Voit opiskella itsellesi ammatin ammattioppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa tai yliopistoissa. Opiskelu on päätoimista ja se kestää 3 – 5 vuotta.

Jos olet valmistunut ammattiin omassa maassasi, voit hakea tutkinnon tunnustamista Suomessa. Usein tarvitset täydennyskoulutusta, jotta koulutus on pätevä Suomessa.
You can study in vocational institutions, polytechnics and universities to have a profession. Studying is whole-time studying and takes about 3 to 5 years.

If you have graduated in a professional area in your own country, you can apply for the acknowledgment of the equivalence of your diploma in Finland. Often you have to make complementary studies to have the required competence in Finland.
Te võite õppida endale ameti ametikoolis, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis. Õppimine toimub täisajaga ja kestab 3-5 aastat.

Kui Teil on omal maal juba kutseõpe läbitud, võite taotleda oma kvalifikatsiooni tunnustamist Soomes. Tihti tuleb selleks sooritada veel täiendavaid õpinguid, et Teie ametialane kvalifikatsioon Soomes kehtivatele nõuetele vastaks.
Вы можете приобрести профессию в профессиональных учебных заведениях, высших профессиональных учебных заведениях и университетах. Учеба является основным видом деятельности и длится 3 – 5 лет.

Если Вы приобрели профессию на родине, можете подать на признание диплома в Финляндии. Скорее всего Вам потребуется дополнительное обучение для того, чтобы образование имело силу в Финляндии.
ท่านสามารถเรียนสายอาชีพได้ที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษา (ammattioppilaitos), วิทยาลัยวิชาชีพชั้นสูง (ammattikorkeakoulu) หรือ มหาวิทยาลัย การเรียนสายอาชีีพเป็นหลักนั้น ใช้เวลาประมาณ 3- 5 ปี

หากท่านสำเร็จการศึกษาสายอาชีพมาจากประเทศของท่าน ท่านสามารถนำวุฒิการศึกษามาทำการเทียบเท่ากับวุฒิของประเทศฟินแลนด์ ในหลายกรณีท่านจำเป็นจะต้องเรียน หลักสูตรการศึกษาเพิ่มเติม (täydennyskoulutus) เพื่อให้สามารถนำความรู้มาปรับใช้ในฟินแลนด์ได้

Suomen koulutusjärjestelmäFinnish school systemSoome haridussüsteem Система образования Финляндииระบบการศึกษาของประเทศฟินแลนด์

6-vuotias lapsi voi osallistua ilmaiseen esiopetukseen päiväkodissa.

Jokaisen lapsen täytyy käydä peruskoulua 9 luokkaa 7-16 -vuotiaina. Maahanmuuttajat voivat saada tukiopetusta. Peruskoulu on ilmainen.

Peruskoulun päättötodistuksella voi hakea opiskelemaan lukioon tai ammatilliseen oppilaitokseen. Koulutus on ilmaista, mutta kirjat täytyy maksaa itse.

Korkea-asteen koulutus sisältää ammattikorkeakoulut ja yliopistot. Opiskelijat valitaan todistusten ja valintakokeiden perusteella. Koulutus on ilmaista, mutta kirjat täytyy maksaa itse.
A 6-year-old child can take part, free of charge, in preschool education in a daycare center.

Every child has to attend the 9 grades of the comprehensive school at the age of 7 to 16. Immigrants may get remedial education. Comprehensive school education is free of charge.

The comprehensive school graduation certificate gives the possibility to study in an upper secondary school or a vocational institution. Education is free of charge, but the books must be financed personally.

Academic education includes polytechnics and universities. Students are selected on the basis of their certificates and admission tests. Education is free of charge, but the books must be financed personally.
6-aastasel lapsel on õigus saada tasuta eelõpetust laseaias.

9-klassiline põhikool on kõikidele 7-16 -vanustele lastele kohustuslik. Immigrantidele pakutakse lisaks tugiõpetust. Põhikool on tasuta.

Põhikooli lõputunnistuse alusel võib jätkata õpinguid, taotledes kohta gümnaasiumis või rakenduslikus õppeasutuses. Õpetus on tasuta, kuid ise tuleb maksta õpikute eest.

Kõrgharidust on võimalik omandada ametikõrgkoolis või ülikoolis. Neisse valitake õpilased koolitunnistuse ning sisseastumiseksamite tulemuste alusel. Õpetus on tasuta, kuid õpikute eest tuleb maksta ise.
Ребенок 6-ти лет может проходить бесплатное подготовительное обучение в детском саду.

Каждый ребенок должен закончить 9 классов основной общеобразовательной школы в возрасте от 7 до 16 лет. Иммигрантам предлагаются дополнительные занятия. Основная школа является бесплатной.

С аттестатом об окончании основной школы можно пойти учиться в лицей или профессиональное училище. Обучение является бесплатным, но учебники приобретаются самостоятельно.

Высшее образование получают в высших профессиональных учебных заведениях и университетах. Студентов отбирают на основании аттестатов и вступительных экзаменов. Обучение является бесплатным, но учебники приобретаются самостоятельно.
เด็กที่มีอายุ 6 ปีสามารถเข้าร่วมเรียนหลักสูตรชั้นเตรียมประถม ได้ที่สถานดูแลเด็กเล็ก

เด็กทุกคนจะต้องไปโรงเรียน เรียนทั้งหมด 9 ชั้น ระหว่างอายุ 7-16 ปี เด็กต่างชาติที่ย้ายเข้าประเทศมา สามารถได้รับการเรียนเสริม การเรียนที่โรงเรียนหลักสูตรสามัญ จะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

ท่านสามารถใช้ใบประกาศนียบัตรจบการศึกษาภาคบังคับไปใช้สมัครเรียนต่อระดับมัธยมปลายหรือวิทยาลัยอาชีวศึกษา การเรียนการสอนจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่จะต้องซื้อหนังสือเรียนด้วยตนเอง

การศึกษาขั้นสูง ประกอบไปด้วย วิทยาลัยวิชาชีพชั้นสูง และ มหาวิทยาลัย วิธีการคัดเลือกนักศึกษาเข้าเรียนนั้นจะพิจารณาจากใบประกาศนียบัตรและการสอบคัดเลือก การเรียนการสอนจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่จะต้องซื้อหนังสือเรียนด้วยตนเอง

OpintotukiStudent financial aidÕppetoetusСтипендияเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษา

Peruskoulun jälkeen alle 25-vuotias opiskelija voi saada päätoimiseen opiskeluun opintotukea. Myös aikuisopiskelija (25–64 -vuotias) voi saada opintotukea tai työttömyysetuutta ja ylläpitokorvausta.

Maahanmuuttajat voivat saada työttömyysetuutta, kun he opiskelevat aikuislukiossa.

Sivutoimiseen opiskeluun ei saa opintotukea.
After the comprehensive school graduation, a less than 25-year-old student may obtain a student financial aid for whole-time studying. Also an adult student (25 to 64-year-old) may obtain a student financial aid or a labour market subsidy and a maintenance allowance.

Immigrants may obtain an unemployment benefit, when they study in an upper secondary school for adults.

Student financial aid is not granted for part-time studying.
Põhikooli läbinud alla 25-aastane õpilane võib saada täiskoormusega õppimiseks õppetoetust. Ka täiskasvanud (25-64 -aastane) õppur võib saada õppetoetust või töötuabiraha ja lisakompensatsiooni (ylläpitokorvaus).

Immigrandid võivad saada töötuabiraha, õppides täiskasvanute gümnaasiumis.

Osalise koormusega õppimiseks õppetoetust ei saa.
После окончания общеобразовательной школы студент в возрасте до 25 лет может получать стипендию, если учеба является его основным видом занятий. Также и взрослый студент (25-64 лет) может получать стипендию либо пособие по безработице и компенсацию повседневных расходов.

Иммигранты могут получать пособие по безработице, когда они обучаются в лицее для взрослых.

На учебу в качестве дополнительного вида деятельности получать стипендию нельзя.
เมื่อเรียนจบการศึกษาภาคบังคับแล้ว นักศึกษาที่มีอายุต่ำกว่า 25 ปี สามารถยื่นเรื่องขอเงินสวัสดิการเพื่อการศึกษาได้ หากการศึกษานั้นเป็นสิ่งที่ทำเป็นหลัก และนักศึกษาผู้ใหญ่ (อายุ 25-64ปี ) สามารถขอรับเงินสวัสดิการการศึกษา รวมถึง เงินสวัสดิการคนว่างงาน และเงินช่วยเหลือค่าเดินทาง
คนต่างชาติที่ย้ายเข้าประเทศมีสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการคนว่างงานเมื่อเข้าเรียนที่โรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่ แต่หากการเรียนนั้นเป็นการเรียนหาความรู้เพิ่มเติม แบบไม่เต็มเวลา จะไม่สามารถขอเงินสวัสดิการเพื่อการศึกษาได้

TyöWorkTööРаботаงาน

Ilmoittaudu TE-toimistoonRegister yourself in the TE Office Registreerige end TE-büroosЗарегистрируйтесь в Бюро занятостиการลงทะเบียนเข้ารับบริการที่สำนักงานแรงงาน

Aloita työn hakeminen ilmoittautumalla työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon. Voit hakea avoimia työpaikkoja ja kursseja TE-toimiston internet-sivuilta.

Kun ilmoittaudut työnhakijaksi, sinulle tehdään kotoutumissuunnitelma tai työllistymissuunnitelma. Suunnitelmissa huomioidaan, mitä taitoja ja tietoja tarvitset työnhaussa.

Työnhakija voi saada työttömyysetuutta.
Start applying for a job by getting yourself registered in the Employment and Economic Development Office. You can look for vacant jobs and courses on the TE Office Internet pages.

When you become registered as a job seeker, an integration plan or an employment plan is made for you. The plan takes into consideration the skills and knowledge that you need in job seeking.

A job seeker may obtain an unemployment benefit.
Alustage töö otsimist registreerides end kõigepealt Töö- ja ettevõtluse büroos (Työ- ja elinkeinotoimisto = TE-toimisto) tööotsijaks. Vabasid töökohtasid ja pakutavaid kursuseid võib leida ka TE-büroo veebilehelt.

Kui registreerite end tööotsijaks, koostatakse Teile integratsiooniplaan või tööhõiveplaan. Plaani koostamisel arutatakse läbi, milliseid oskusi ja teadmisi Te töö otsimisel vajate.

Tööotsija võib saada töötuabiraha.
Начните поиск работы с регистрации в Бюро занятости. Искать открытые рабочие места и курсы можно на интернет-страницах Бюро занятости.

После регистрации в качестве безработного Вам будет составлен план адаптации либо план трудоустройства. В плане принимается во внимание, какие навыки и информация Вам потребуется для поиска работы.

Лицо, ищущее работу, может получать пособие по безработице.
ท่านสามารถเริ่มกระบวนการหางานได้จากการลงทะเบียนเป็นผู้หางานผ่านสำนักงานแรงงาน โดยสามารถสมัครงานตามประกาศรับสมัคร และสมัครเรียนได้จาก เวปไซต์ของสำนักงานแรงงาน เมื่อท่านลงทะเบียนเป็นผู้หางานแล้ว จะมีการร่าง แผนการการปรับตัวเข้าสู่สังคม หรือ แผนการการหางาน ให้แก่ท่าน โดยจะพิจารณาถึงความสามารถและความรู้ของท่านที่จำเป็นต่อการสมัครงาน ผู้หางานและมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการคนว่างงาน

Työn hakeminenJob seekingTöö otsimineПоиск работыการสมัครงาน

Yksinkertaisin tapa hakea työpaikkaa on vastata työpaikkailmoitukseen. Etsi työpaikkailmoituksia lehdistä ja TE-toimiston internet-sivuilta ja yritysten omilta kotisivuilta. Avoimia työpaikkoja välittävät myös monet yksityiset yritykset internetissä. Työpaikkahakemus lähetetään yleensä sähköpostilla tai hakemus täytetään internetissä.

Työpaikkoja kannattaa etsiä aktiivisesti myös muilla tavoilla, esimerkiksi kysymällä kavereilta. Vain noin 20 % avoimista työpaikoista ilmoitetaan julkisesti.
The simplest way to seek for a job is to answer a job advertisement. Look for job advertisements in the newspapers and on the TE Office Internet pages as well as on the home pages of different companies. Available jobs are also proposed by many private enterprises on Internet. Applications for jobs are usually sent by email or filled in on Internet.

It's also good to actively look for jobs in other ways, for example, by consulting friends. Only about 20 % of vacant jobs are publicly advertised.
Lihtsaim viis töö leidmiseks on saata mõne töökuulutuse peale töötaotlus. Otsige töökuulutusi ajalehtedest, TE-büroo veebilehelt või otse ettevõtete veebilehtedelt. Vabu töökohti pakuvad ka mitmed tööjõuvahendusfirmad internetis. Töökohataotlus saadetakse tavaliselt elektronpostiga või täidetakse taotlusankeet Internetis.

Samuti tasub töökohti aktiivselt ka muul viisil otsida, näiteks sõprade käest küsides. Avalikult teatatakse vaid umbes 20 % vabadest töökohtadest.
Самый простой способ искать рабочее место – ответить на объявление о работе. Ищите объявления о работе в газетах, на интернет-страницах Бюро занятости и на домашних страницах предприятий. Посредничеством при трудоустройстве занимаются многие частные фирмы в интернете. Заявление на рабочее место обычно отсылают по электронной почте или заполняют его в интернете.

Рабочие места стоит активно искать и иными способами, например, спрашивая у знакомых. Лишь о 20 % открытых рабочих мест объявляется публично.
วิธีการสมัครงานที่ง่ายที่สุดคือ การติดต่อไปตามประกาศรับสมัครงาน ท่านสามารถหาประกาศรับสมัครงานได้จากหนังสือพิมพ์ และ และเวปไซต์ของบริษัทต่างๆ บริษัทหลายบริษัทที่มีตำแหน่งว่างก็จะประกาศรับสมัครงานไว้ตามเวปไซต์ของตนด้วย โดยทั่วไปแล้วจดหมายสมัครงานจะส่งผ่านอีเมลหรืออาจจะสมัครผ่านอินเตอร์เนท

การหางานนั้นจะต้องทำด้วยความกระตือรือร้น และสมัครไว้หลายๆรูปแบบ เช่น สอบถามจากเพื่อนฝูง โดยทั่วไปแล้วตำแหน่งงานว่างนั้นจะประกาศสู่สาธารณะเพียงแค่ 20% เท่านั้่น

Työn tekeminenWorkingTöö tegemineВыполнение работыการทำงาน

Ennen työn aloittamista teet työnantajan kanssa kirjallisen työsopimuksen, jossa sovit palkan, työtehtävät, työajan ja muut tärkeät asiat. Hae verotoimistosta palkan maksua varten verokortti. Palkka maksetaan pankkiin tilille.

Suomalaisessa työpaikassa arvostetaan rehellisyyttä, ahkeruutta ja täsmällisyyttä. Tärkeitä asioita ovat myös tasa-arvo ja luotettavuus. Pyydä työpaikasta työtodistus, kun työsuhde päättyy.

Työharjoittelu on myös hyvä tapa saada lisää työkokemusta. Työharjoittelusta pitää sopia etukäteen TE-toimistossa.
Before starting to work you have to make a written work contract with the employer in order to agree on the salary, job tasks, work time, and other important things. You have also to get a tax card from the tax office for the payment of the salary. The salary is paid into your bank account.

Honesty, diligence and punctuality are qualities appreciated in Finnish work places. Equality and reliability are also important things. Take a work certificate from your work place when your work relationship takes end.

Work training is also a good way to increase work experience. Before starting work training, you have to agree on it with the TE Office.
Enne töö alustamist sõlmite tööandjaga kirjaliku töölepingu, milles on fikseeritud palk, tööülesanded, tööaeg ja muud tähtsad asjad. Küsige maksuametist tulumaksukaart (verokortti), mida on vaja, et tööandja saaks Teile palka maksta. Palk makstakse töötaja panga-arvele.

Soomes hinnatakse töö juures ausust, töökust ja täpsust. Tähtsad on ka võrdõiguslikkus ja usaldusväärsus. Töösuhte lõppedes küsige oma tööandjalt töötunnistust, mis sisaldab andmeid töötamise ning töösuhte lõppemise kohta.

Tööpraktika (työharjoittelu) abil võite hankida juurde töökogemust. Tööpraktika osas tuleb TE-büroos eelnevalt kokku leppida.
До начала работы составьте с работодателем письменный трудовой договор, в котором обговариваются зарплата, рабочие обязанности, рабочее время и другие важные вопросы. Получите в налоговом бюро налоговую карту для начисления зарплаты. Зарплата выплачивается на банковский счет.

На финских рабочих местах ценятся честность, усердие и аккуратность. Важными являются также равноправие и благонадежность. После окончания трудовых отношений попросите трудовую характеристику. Трудовая практика – это тоже хороший способ получить дополнительный опыт работы. О трудовой практике необходимо заранее договориться с Бюро занятости.
ก่อนจะเริ่มงานนั้น จะต้องทำสัญญาจ้างงานเป็นลายลักษณ์อักษรกับนายจ้าง ซึ่งจะระบุเงินเดือน ตำแหน่งหน้าที่ เวลาในการทำงาน และเรื่องสำคัญอื่น ๆ ท่านจะต้อขอบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีจากสำนักงานภาษีอากรท้องถิ่น โดยเงินเดือนจะโอนผ่านบัญชีธนาคาร

ที่สถานที่ทำงานในฟินแลนด์นั้น จะนับถือความซื่อสัตย์สุจริต ความขยัน และความเที่ยงตรง สิ่งสำคัญอื่นๆ คือ ความเท่าเทียมกันและความน่าเชื่อถือ เมื่อหมดสัญญาการทำงานแล้วท่านสามารถขอเอกสารรับรองการทำงานได้จากนายจ้าง

การฝึกงานก็เป็นอีกทางหนึ่งในการเรียนรู้และได้ประสบการณ์ในการทำงาน การฝึกงานนั้นจะต้องทำโดยการตกลงล่วงหน้าผ่านสำนักงานแรงงานเสมอ

Oma yritysOwn enterpriseOma ettevõteСвой бизнесธุรกิจส่วนตัว

Yrittäminen vaatii paljon ammattitaitoa ja ahkeruutta. Suunnittele yrityksen toiminta hyvin ennen yrityksen perustamista.

Voit saada ilmaista neuvontaa uusyrityskeskuksesta. TE-toimistosta voit hakea starttirahaa yrityksen perustamiseen.

Yrityksen perustamisen vaiheet:
1. Suunnittele yrityksen toiminta, nimi, toimipaikka ja rahoitus
2. Selvitä, tarvitsetko lupia viranomaisilta
3. Tee ilmoitukset kaupparekisteriin ja verotoimistoon
4. Järjestä kirjanpito ja ota vakuutukset
5. Aloita yrityksen toiminta
Enterprising demands a lot of professional skills and hard work. Before establishing an enterprise, you are advised to carefully plan its activities.

You can get free advising in the Enterprise Agency. You can also apply for start-up money in the TE Office to put up a new enterprise.

Stages to establish a new enterprise:
1. Plan the activities, name, operation place, and financing of the enterprise
2. Find out whether you need any permits from any authorities
3. Get registered in the trade register and tax office
4. Organize accounting and take necessary insurances
5. Start enterprise activities
Tegutsemine ettevõtjana eeldab palju professionaalseid oskusi ja töökust. Planeerige ettevõtte tegevus enne ettvõtte asutamist põhjalikult ette.

Ettevõtluse kohta võite saada tasuta nõu uusettevõtluskeskusest (uusyrityskeskus). Enne ettvõtte asutamist võite taotleda TE-büroost ettevõtte alustamise jaoks stardiraha.

Ettevõtte asutamise etapid:
1. Planeerige ettevõtte tegevus, nimi, tegevuskoht ja finantseerimine hoolikalt ette.
2. Selgitage välja nõuded võimalike tegevuslubade kohta.
3. Registreerige ettevõte äriregistris (kauppareikisteri) ja maksuametis (verotoimisto).
4. Seadke sisse raamatupidamine ja sõlmige vajalikud kindlustuslepingud.
5. Alustage ettevõtte tegevusega.
Предпринимательство требует много профессионального мастерства и усердия. Распланируйте деятельность фирмы основательно до ее открытия.

Можете получить бесплатную консультацию в Центре нового бизнеса. В Бюро занятости можете запросить пособие для открывающих собственное дело.

Стадии открытия предприятия:
1. Спланируйте деятельность предприятия, его название, место нахождения и финансирование
2. Выясните, понадобятся ли официальные лицензии
3. Уведомите Торговый регистр и налоговое бюро
4. Позаботьтесь о бухгалтерии и приобретите страховки
5. Начните деятельность предприятия
การประกอบธุรกิจส่วนตัว จำเป็นจะต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและความขยันหมั่นเพียร การวางแผนการประกอบธุรกิจจะต้องวางแผนอย่างรอบคอบก่อนการก่อตั้งธุรกิจ

ท่านสามารถได้รับคำแนะนำโดยไม่เสียค่าบริการได้จาก ศูนย์บริการผู้ประกอบธุรกิจใหม่ ท่านสามารถขอเงินสวัสดิการการเริ่มตั้งธุรกิจได้จากสำนักงานแรงงานด้วย

ช่วงเวลาของการก่อตั้งธุรกิจ :
1. วางแผนการประกอบธุรกิจ ชื่อ สถานที่ประกอบการ และ เงินทุน
2. ตรวจสอบว่าต้องการขออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐหรือไม่
3. แจ้งจดทะเบียนการประกอบธุรกิจและแจ้งสำนักภาษีอากร
4. จัดการเรื่องระบบบัญชี และ การประกัน
5. เริ่มประกอบธุรกิจ

Suomeksi | In English | Eesti keeles | По-русски | ภาษาไทย

Palvelut Services Teenused Услуги บริการ

 

Tervetuloa Welcome Tere tulemast Добро пожаловать ยินดีต้อนรับ

Tervetuloa kuntaan Welcome to the municipality Teretulemast valda Добро пожаловать в муниципалитет ยินดีต้อนรับสู่เมือง

Tervetuloa Nurmijärvelle. Nurmijärvi on vireä ja kasvava kunta lähellä Helsinkiä. Moottoritietä pääsee Helsinkiin 30 minuutissa ja lentokentälle 25 minuutissa.

Nurmijärvellä on noin 40 000 asukasta. Yli 75 % väestöstä asuu kaupunkimaisissa taajamissa, joista suurimmat ovat Kirkonkylä, Klaukkala ja Rajamäki.

Nurmijärvellä luonto on lähellä. Kunnan maisemaan kuuluvat pellot ja pienet joet sekä metsät ja kalliot.

Suomen kansalliskirjailija Aleksis Kivi syntyi Nurmijärvellä. Aktiivisen kulttuurielämän lisäksi Nurmijärvellä on myös vireää yritystoimintaa.
Welcome to Nurmijärvi. Nurmijärvi is an active and growing municipality close to Helsinki. By the highway you can drive in 30 minutes to Helsinki and in 25 minutes to the airport.

Nurmijärvi has some 40 000 inhabitants. More than 75 % of the population is living in city-like agglomerations, the biggest of which are Kirkonkylä, Klaukkala, and Rajamäki.

In Nurmijärvi, nature is close to you. Fields, small rivers, woods and rocks make part of the municipal landscape.

Finnish national writer Aleksis Kivi was born in Nurmijärvi. Beside active cultural life you can find in Nurmijärvi many active enterprise activities.
Tere tulemast Nurmijärvile. Nurmijärvi on elav ja kasvav vald Helsingi lähedal. Kiirteed pidi pääseb Helsingisse 30 minutiga ning lennujaama 25 minutiga.

Nurmijärvil on umbes 40 000 elanikku. Üle 75% elanikkonnast elab linnatüüpi asumites, millest suurimad on Kirkonkylä, Klaukkala ja Rajamäki.

Nurmijärvil on loodus lähedal. Valla maastikus annavad tooni põllud ja väikesed jõed, metsad ja kaljud.

Nurmijärvil on sündinud Soome rahvuskirjanik Aleksis Kivi. Peale aktiivse kultuurielu on Nurmijärvil ka elav ettevõtlus.
Добро пожаловать в Нурмиярви. Нурмиярви – оживленный и растущий муниципалитет рядом с Хельсинки. По автостраде до Хельсинки 30 минут езды, а до аэропорта – 25 минут.

В Нурмиярви проживает около 40 000 человек. Свыше 75 % населения живет в пригородных районах, самые большие из которых – Кирконкюля, Клауккала и Раямяки.

В Нурмиярви природа рядом. В пейзаж муниципалитета входят поля и маленькие реки, а также леса и скалы.

Финский национальный писатель Алексис Киви родился в Нурмиярви. Кроме активной культурной жизни в Нурмиярви процветает и предпринимательская деятельность.
ยินดีต้อนรับสู่ Nurmijärvi ซึ่งเป็นเมืองที่กำลังขยายตัวและอยู่ใกล้ Helsinki สามารถเดินทางจากถนนมอร์เตอร์เวย์ไปยัง Helsinki โดยใช้เวลา 30 นาที และไปยังสนามบินใช้เวลา 25 นาที

ที่ Nurmijärvi มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 40 000 คน โดยประชากรเกิน 75% อาศัยอยู่ในเขตชุมชน ซึ่งเขตใหญ่ๆ คือ Kirkonkylä Klaukkala และ Rajamäki

ที่ Nurmijärvi มีความใกล้ชิดธรรมชาติมาก ทิวทัศน์ของเมืองประกอบไปด้วยท้องทุ่ง และ แม่น้ำสายเล็ก ๆ รวมทั้งผืนป่าและ โขดหิน

นักประพันธ์วรรณกรรมระดับชาติของฟินแลนด์ Aleksis Kivi เกิดที่ Nurmijärvi นอกจากชีวิตที่รุ่งเรืองไปด้วยวัฒนธรรมแล้ว ที่ Nurmijärvi ยังเต็มไปด้วยกิจกรรมการประกอบธุรกิจต่างๆ

Palveluita maahanmuuttajille Services for the immigrants Teenused immigrantidele Услуги для иммигрантов บริการแก่ชาวต่างชาติที่ย้ายเข้าประเทศ

Maahanmuuttaja voi saada erityistä tukea kotoutumiseen Suomeen. Kotoutumissuunnitelmaan liittyvään koulutukseen kuuluu esimerkiksi suomen kielen ja kulttuurin opiskelua sekä työelämän asioita. Maahanmuuttajalla on oikeus moniin suomalaisen yhteiskunnan palveluihin.

Paikallisia palveluita tarjoavat TE-toimisto, kunnan sosiaalitoimisto, kototutumista tukevat projektit ja paikalliset yhdistykset.

Maahanmuuttajille hyödyllisiä valtakunnallisia palveluita kannattaa etsiä internetistä esimerkiksi infopankin ja suomi.fi:n sivuilta.
An immigrant can obtain specific support for integration in Finland. Integration relating to the integration plan includes, for example, courses of the Finnish language and culture and also knowledge of work life. An immigrant is entitled to many services provided by the Finnish society.

Local services are provided by the Employment and Economic Development Office called TE Office (TE-toimisto), municipal social office, and projects and local associations facilitating integration.

You can find national services useful for the immigrants on Internet, for example, on the pages of infopankki and suomi.fi.
Immigrant võib saada spetsiaalset integratsioonitoetust. Integratsiooniplaaniga seonduv koolitus võib sisaldada näiteks soome keele ja kultuuri õppimist ja tööeluga seotud asju. Immigrandil on õigus kasutada mitmesuguseid Soome ühiskonna teenuseid.

Kohalikke teenuseid pakuvad TE-bürood, kohaliku omavalitsuse sotsiaalbürood, lõimumist toetavad projektid ja kohalikud ühingud.

Immigrantidele kasulikke üle-Soomelisi teenuseid tasub otsida Internetist ja suomi.fi.
Иммигрант может получать специальное пособие для адаптации в Финляндии. В обучение, связанное с планом адаптации, входит, например, изучение финского языка и культуры, а также вопросы трудовой жизни. У иммигранта есть право на получение многих услуг, предоставляемых финским обществом.

Местные услуги предоставляют Бюро занятости, социальное бюро муниципалитета, помогающие в период адаптации проекты и местные общества.

Общегосударственные услуги, полезные для иммигрантов, стоит искать в интернете, например, на страницах « Инфобанка» и suomi.fi.
ชาวต่างชาติที่ย้ายเข้าประเทศมีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวสู่สังคมฟินแลนด์ การวางแผนการศึกษาในแผนการปรับตัวเข้าสู่สังคมฟินแลนด์ประกอบไปด้วยการเรียนภาษาฟินน์ และวัฒนธรรมฟินแลนด์ รวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับชีวิตการทำงานต่างๆ ชาวต่างชาติที่ย้ายเข้าประเทศมีสิทธิ์ในการได้รับบริการหลายๆ ด้านในสังคมฟินแลนด์ หน่วยงานท้องถิ่นที่ให้บริการ ได้แก่ สำนักงานแรงงาน สำนักงานสังคมสงเคราะห์ในท้องถิ่น และโครงการส่งเสริมการปรับตัวเข้าสู่สังคมต่าง ๆ รวมทั้้งสมาคมต่างๆ ในท้องถิ่น ท่านสามารถหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับชาวต่างชาติได้จากเวปไซต์ที่ให้ความรู้ระดับประเทศ เช่น ธนาคารข้อมูล และ suomi.fi (เวปไซต์ข้อมูลประเทศฟินแลนด์)

Hyvinvointi ja viranomaiset Welfare and authorities Heaolu ja ametiasutused Благосостояние и официальные органы ความเป็นอยู่ที่ดี และเจ้าหน้าที่ของรัฐ

Sosiaaliturva Social security Sotsiaalkindlustus Социальное обеспечение การประกันสังคม

Suomen sosiaaliturva huolehtii ihmisten hyvinvoinnista ja antaa ihmisille rahallista tukea eri elämäntilanteissa. Tukea voit saada esimerkiksi silloin, kun perheeseesi syntyy lapsi tai olet työtön työnhakija.

Suomen sosiaaliturva-asioita hoitaa Kansaneläkelaitos eli Kela. Jos olet oikeutettu Suomen sosiaaliturvaan, saat Kela-kortin.

Kunnan sosiaalikeskuksesta voi saada toimeentulotukea, jos perheen rahat eivät riitä jokapäiväisiin välttämättömiin menoihin. Kunnan sosiaalikeskus auttaa maahanmuuttajia myös kotoutumiseen liittyvissä asioissa.
Finnish social security takes care of people's wellbeing and provides people with financial support in various situations of life. You may obtain assistance, for example when a child is born in the family or you are an unemployed job seeker.

It is the Social Insurance Institution of Finland (Kela) which is managing the Finnish social security issues. If you are entitled to the Finnish social security, you can obtain a Kela card.

You may obtain social assistance from the municipal social office, when the income of the family is not sufficient to cover necessary daily expenses. The municipal social office also helps immigrants in issues relating to integration.
Soome sotsiaalkindlustus tagab inimeste heaolu ja annab inimestele rahalist abi erinevates eluolukordades. Toetust on võimalik saada näiteks siis, kui perre sünnib laps või olete töötu tööotsija.

Sotsiaalkindlustusega tegeleb Rahvapensioniamet (Kansaneläkelaitos), lühendatult Kela. Kui Teil on õigus Soome sotsiaalkindlustusele, saate Kela-kaardi.

Valla sotsiaalikeskuksest võib saada toimetulekutoetust, kui pere raha ei piisa igapäevasteks olulisteks kuludeks. Valla sotsiaalikeskus aitab immigrante ka integratsiooniga seotud küsimustes.
Финская система социального обеспечения заботится о благосостоянии людей и предоставляет финансовую помощь в различных жизненных ситуациях. Пособие можно получать, например, когда в семье рождается ребенок или человек является безработным.

Вопросами социального обеспечения Финляндии занимается Ведомство по народным пенсиям Kela. Если у Вас есть право на финское социальное обеспечение, вы получите карточку Kela.

В социальном центре муниципалитета можно получать пособие по нуждаемости, если бюджета семьи не хватает на ежедневные необходимые расходы. Социальный центр муниципалитета также помогает иммигрантам по вопросам, связанным с адаптацией.
ระบบประกันสังคมของฟินแลนด์จะให้ความดูแลด้านความเป็นอยู่ต่อประชากรทั้งด้านการเงินในสถานการณ์ในชีวิตในหลายรูปแบบ เงินสวัสดิการสามารถขอรับได้ เช่นในกรณีที่มีบุตรเกิดขึ้นในครอบครัวหรือเมื่อลงทะเบียนเป็นผู้ว่างงานผ่านสำนักงานแรงงาน

หน่วยงานที่ดูแลด้านประกันสังคมในฟินแลนด์คือ สำนักงานประกันสังคมหรือ Kela หากท่านมีสิทธิ์ได้รับบริการประกันสังคม ท่านจะได้รับบัตรเกล่า

หากรายได้ของครอบครัวนั้นไม่เพียงพอต่อรายจ่ายในชีวิตประจำวัน ท่านสามารถขอรับเงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพ จากสำนักงานสังคมสงเคราะห์ในท้องถิ่นได้ สำนักงานสังคมสงเคราะห์ประจำท้องถิ่นจะคอยช่วยเหลือชาวต่างชาติในเรื่องเกี่ยวกับการปรับตัวเข้าสู่สังคมด้วย

Terveys Health Tervis Здоровье สุขภาพ

Terveyspalveluita saa terveyskeskuksesta, sairaalasta ja yksityisiltä lääkäriasemilta.

Kun tarvitset ajan yleislääkärille tai hoitajalle, soita terveyskeskuksen ajanvaraustoimistoon ja varaa aika etukäteen. Ota yhteyttä terveyskeskukseen myös, jos sinulla on hammassärkyä tai mielenterveysongelmia.

Sairaalassa voi saada hoitoa erikoislääkäriltä. Jos tarvitset sairaalan hoitoa, sinun pitää saada ensin lähete terveyskeskuksesta tai yksityiseltä lääkäriltä.

Kiireellisissä tapauksissa voit mennä suoraan terveyskeskuksen tai sairaalan ensiapuun tai soittaa ambulanssin yleisestä hätänumerosta 112.
Medical services are provided by the municipal health centers, hospitals and private medical centers.

When you need an appointment with a general practitioner or a nurse, call the booking service and fix an appointment in advance. Take contact with the health center too, if you have toothache or mental health problems.

At hospital, you can be treated by a specialist. If you need hospitalization, you have first to obtain a referral from the health center or a private doctor.

In urgent cases, you can go directly to your health center or the emergency service of the hospital, or you can call for an ambulance at general urgency number 112.
Tervishoiuteenuseid pakuvad tervisekeskused, haiglad ja erapolikliinikud.

Kui vajate aega üldarsti või meditsiiniõe vastuvõtule, helistage tervisekeskuse registratuuri ja pange endale vastuvõtuaeg ette kinni. Pöörduge tervisekeskusesse ka siis, kui hammas valutab või kui Teil on probleeme vaimse tervisega.

Haiglas võib saada eriarstiravi. Kui vajate haiglaravi, peate kõigepealt hankima saatekirja tervisekeskusest või erapolikliinikust.

Kiireloomulise ravi saamiseks võite minna otse tervisekeskusesse või haigla esmaabipunkti või helistada kiirabisse, valides üldise hädaabinumbri 112.
Услуги здравоохранения предоставляют муниципальные поликлиники, больницы и частные поликлиники.

Если Вы хотите попасть на прием к муниципальному терапевту или медсестре, предварительно позвоните и закажите время в службе поликлиники по заказу времени. Также свяжитесь с поликлиникой, если у Вас заболит зуб или появятся проблемы с психическим здоровьем.

В больнице можно пройти лечение у врачей-специалистов. Если Вам потребуется больничное лечение, то сначала следует получить направление из поликлиники или от частного врача.

В неотложных случаях можете приехать прямо в поликлинику или в отделение первой помощи больницы либо вызвать машину скорой помощи по универсальному номеру чрезвычайных ситуаций 112.
ท่านจะได้รับบริการด้านสาธารณสุขจากสถานีอนามัย โรงพยาบาล หรือศูนย์การแพทย์เอกชน

หากท่านต้องการนัดเวลาเข้าพบแพทย์ทั่วไป หรือ พบพยาบาล ท่านจะต้องโทรศัพท์ไปยังสำนักงานจัดการเรื่องนัดเวลาของสถานีอนามัย เพื่อทำการนัดเวลาล่วงหน้า ทั้งนี้ท่านสามารถติดต่อสถานีอนามัยเมื่อท่านมีอาการปวดฟัน หรือมีปัญหาทางสุขภาพจิต

ท่านสามารถรับบริการการรักษาพยาบาลจากแพทย์เฉพาะทางได้จากโรงพยาบาล หากท่านต้องการรับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาล ท่านจะต้องได้รับเอกสารนำส่งทางแพทย์จากสถานีอนามัยก่อน หรือ เอกสารนำส่งของแพทย์จากหน่วยงานเอกชน

ในกรณีฉุกเฉิน ท่านสามารถเดินทางไปยังสถานีอนามัยแผนกปฐมพยาบาลได้ทันที หรือ โทรศัพท์เรียกรถพยาบาลที่หมายเลขฉุกเฉิน 112

Poliisi ja lupa-asiat Police and permit issues Politsei ja load Полиция и разрешения ตำรวจและใบอนุญาต

Yleinen hätänumero Suomessa on 112. Yleisestä hätänumerosta saa paikalle ambulanssin, poliisin ja palokunnan.

Lupa-asioita Suomessa hoitaa yleensä paikallinen poliisi ja maistraatti.

EU-kansalaisen ja häneen rinnastettavan on yli 3 kk oleskelua varten rekisteröitävä oleskeluoikeus maistraatissa. Muiden kuin EU-kansalaisten on yli 3 kk oleskelua varten haettava oleskelulupaa poliisilta.

Maistraatissa maahanmuuttajalle rekisteröidään myös kotipaikkakunta ja annetaan suomalainen henkilötunnus.
The general urgency number in Finland is 112. By the general urgency number you can get an ambulance, police or firemen.

Permit issues are usually managed in Finland by the local police and the Local Register Office.

A European Union citizen and a person with a similar status have to register the residence right in the Local Register Office for a stay exceeding 3 months. Others than European Union citizens have to apply for a residence permit at the police for a stay exceeding 3 months.

The Local Register Office registers your home municipality and also gives you a Finnish personal social identity code.
Üldine hädaabinumber on Soomes 112. Üldisel hädaabinumbril võib kohale kutsuda kiirabi, politsei ja tuletõrje.

Loaküsimustega tegelevad Soomes enamasti kohalikud politseijaoskonnad ja magistraadid.

EL kodanikud ja nendega võrdsustatud isikud on kohustatud rohkem kui 3 kuud kestvaks Soomes viibimiseks registreerima oma viibimisõiguse magistraadis. Muud kui EL kodanikud peavad rohkem kui 3 kuud kestvaks Soomes viibimiseks taotlema politseist elamisluba.

Magistraadis registreeritakse ka immigrandi kodukohaõigus ja talle antakse Soome iskukood.
В Финляндии универсальный номер чрезвычайных ситуаций – 112. По нему можно вызвать скорую помощь, полицию и пожарную команду.

В Финляндии вопросами, связанными с разрешениями и лицензиями, обычно занимаются местная полиция и магистрат.

Для пребывания в Финляндии свыше 3-х месяцев граждании ЕС и к нему приравненный должен зарегистрироваться в магистрате. Неявляющееся гражданином ЕС лицо должно запросить в полиции разрешение на пребывание для нахождения в стране более 3-х месяцев.

В магистрате иммигранта регистрируют  на проживание в муниципалитете и выдают финский личный идентификационный номер.
หมายเลขโทรศัพท์กรณีฉุกเฉินในฟินแลนด์คือ 112 กรณีฉุกเฉินทั่วไป สามารถโทรศัพท์เรียกรถพยาบาล ติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือตำรวจดับเพลิง

เจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นจะดูแลเรื่องใบอนุญาตต่างๆในฟินแลนด์ คือ ตำรวจ และ สำนักทะเบียนราษฏร์

พลเมืองของกลุ่มEU และบุคคลที่เทียบเท่าจะต้องทำการแจ้งขอมีสิทธิ์มีถิ่นพำนักในประเทศ หากอยู่เกิน 3 เดือน โดยแจ้งที่สำนักทะเบียนราษฏร์ พลเมืองของประเทศอื่นนอกEU หากต้องการอยู่ในประเทศเกิน 3 เดือนจะต้องยื่นเรื่องขอใบอนุญาตมีถิ่นพำนักที่สถานีตำรวจ

ชาวต่างชาติที่ย้ายเข้าประเทศจะต้องไปลงทะเบียนเพื่อมีชื่ออยู่ในระบบทะเบียนราษฏร์เป็นการถาวร ที่สำนักทะเบียนราษฏร์ท้องถิ่น และรับเลขประจำตัวประชาชนฟินแลนด์

Koulu ja työ Education and work Kool ja töö Школа и работа การเรียนและงาน

Koulutus Education Õppimine Образование การศึกษา

Suomessa jokaisen lapsen täytyy käydä peruskoulua 9 luokkaa. Maahanmuuttajien lapset voivat saada tukiopetusta. Peruskoulu on ilmainen.

Peruskoulun jälkeen voi opiskella ammattiin ammattioppilaitoksissa tai jatkaa opiskelua lukiossa. Korkea-asteen koulutusta annetaan ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa. Yli 17-vuotias päätoiminen opiskelija voi saada opintotukea.

Työtä hakeva maahanmuuttaja voi saada kotoutumissuunnitelmaan liittyvää koulutusta TE-toimiston kautta. Jos sinulla jossain muussa maassa suoritettu tutkinto, voit selvittää Opetushallituksesta tutkinnon kelpoisuuden Suomessa.
In Finland, every child has to complete the 9 grades of the comprehensive school. Immigrants' children may benefit of remedial education. The comprehensive school is free of charge.

After the comprehensive school, it is possible to study for a profession in vocational schools or pursue studies in the upper secondary school. Academic education is provided in polytechnics and universities. A more than 17-year-old whole-time student can obtain a student financial aid.

A job seeking immigrant can obtain education relating to the integration plan through the TE Office. If you have a graduation certificate of some other country, you can find out its equivalence in Finland by consulting the Board of Education.
Soomes on 9-klassiline põhikool on kõikidele lastele kohustuslik. Immigrantide lastele pakutakse lisaks tugiõpetust. Põhikool on tasuta.

Pärast põhikooli võib õppida ametikoolis mõnda ametit või jätkata õppimist gümnaasiumis. Kõrgharidust on võimalik omandada ametikõrgkoolides või ülikoolidess. Üle 17-aastane täiskoormusega õpilane võib saada õppetoetust.

Tööd otsiv immigrant võib saada integratsiooniplaanile vastavat koolitust TE-büroo kaudu. Kui Teil on mõnel teisel maal kutseõpe läbitud, saate oma kvalifikatsiooni tunnustamise kohta teavet Soome Haridusametist.
Каждый ребенок в Финляндии должен закончить 9 классов общеобразовательной школы. Детям иммигрантов предлагаются дополнительные занятия. Oбщеобразовательнaя школа является бесплатной.

После основной школы можно получить профессию в профессиональном училище или продолжать учиться в лицее. Высшее образование предоставляют высшие профессиональные учебные заведения и университеты. Студент старше 17 лет может получать стипендию, если учеба является его основным видом занятий.

Ищущий работу иммигрант через Бюро занятости может учиться на курсах, связанных с планом адаптации. Если у Вас есть полученный в другой стране диплом, можете выяснить его пригодность в Финляндии в Департаменте образования.
ในประเทศฟินแลนด์ เด็กทุกคนจะต้องไปโรงเรียนเพื่อเรียนหลักสูตรสามัญทั้งหมด 9 ชั้นเรียนด้วยกัน นักเรียนต่างชาติที่ย้ายเข้าประเทศมา สามารถได้รับการเรียนเสริม การเรียนสามัญจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

หลังสำเร็จหลักสูตรภาคบังคับแล้ว สามารถเรียนหลักสูตรสายอาชีพหรือเรียนต่อระดับมัธยมปลาย การศึกษาขั้นสูง จะมีการสอนในวิทยาลัยวิชาชีพชั้นสูงและมหาวิทยาลัย นักศึกษาที่ศึกษาเป็นหลักและมีอายุเกิน 17 ปีมีสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการเพื่อการศึกษา

ชาวต่างชาติที่สมัครหางาน สามารถเข้าเรียนหลักสูตรของกรมแรงงานได้โดยสมัครผ่าน สำนักงานแรงงาน หากท่านเคยสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศและมีวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศ สามารถตรวจสอบการเทียบเท่าของวุฒิการศึกษาได้จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

Työnhaku Job seeking Tööotsimine Поиск работы การสมัครงาน

Avoimia työpaikkoja voi hakea TE-toimistossa. Työnhakijaksi rekisteröitynyt maahanmuuttaja voi saada työttömyysetuutta. TE-toimistossa maahanmuuttajalle tehdään kotoutumis- tai työllistymissuunnitelma.

Kun saat työpaikan, teet työnantajan kanssa kirjallisen työsopimuksen. Palkan maksua varten tarvitset verokortin ja pankkitilin. Myös työharjoittelu on hyvä tapa saada työkokemusta. Työharjoittelusta sovitaan aina etukäteen TE-toimistossa.

Voit myös perustaa oman yrityksen. Kysy apua paikallisesta uusyrityskeskuksesta. TE-toimistosta voit hakea stattirahaa yrityksen perustamista varten.
You can seek for vacant jobs at the Employment and Economic Development Office. An immigrant registered as a job seeker may obtain an unemployment benefit. In the TE Office, an integration or employment plan is made for the immigrant.

When you get a job, you make a written contract with the employer. For the payment of the salary, you need a tax card and a bank account. Work training is also a good means to obtain work experience. Concerning work training, you have also to agree on it beforehand with the TE Office.

You can also establish your own enterprise. Ask for help in the Enterprise Agency of the TE Office, in which you can also apply for start-up money.
Vabu töökohti võite küsida TE-büroost. End tööotsijaks registreerinud immigrant võib saada töötuskindlustushüvitist. TE-büroos koostatakse immigrandile integratsiooni- või tööhõiveplaan.

Kui leiate endale töökoha, sõlmite tööandjaga kirjaliku töölepingu. Palga maksmiseks läheb Teil tarvis tulumaksukaarti (verokortti) ja pangakontot (pankkitili). Ka tööpraktika (työharjoittelu) abil võite hankida juurde töökogemust. Tööpraktika osas tuleb TE-büroos varem kokku leppida.

Võite asutada ka oma ettevõtte. Küsige selleks abi kohalikust uusettevõtluskeskusst (uusyrityskeskus). TE-büroost võite saada ettevõtte asutamise jaoks stardiraha.
Открытые рабочие места можно искать в Бюро занятости. Иммигрант, зарегистрированный безработным, может получать пособие по безработице. В Бюро занятости для иммигранта составляется план адаптации либо план трудоустройства.

После получения рабочего места составьте с работодателем письменный трудовой договор. Для начисления зарплаты Вам потребуются налоговая карта и счет в банке. Трудовая практика – это тоже хороший способ получить опыт работы. О трудовой практике всегда необходимо заранее договариваться с Бюро занятости.

Вы также можете открыть собственное дело. Проконсультируйтесь в местном Центре нового бизнеса. В Бюро занятости можете запросить пособие для открывающих собственное дело.
ท่านสามารถสมัครงานได้ผ่าน สำนักงานแรงงาน ผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้หางานผ่านสำนักงานแรงงานที่เป็นชาวต่างชาติมีสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการคนว่างงานด้วย สำนักงานแรงงานจะร่างแผนการการปรับตัวเข้าสู่สังคมและแผนการการหางานแก่ชาวต่างชาติ

เมื่อท่านได้งานทำ ท่านจะต้องทำสัญญาจ้างงานเป็นลายลักษณ์อักษรกับนายจ้าง ท่านต้องมีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีเพื่อการรับเงินเดือน และ ต้องเปิดบัญชีธนาคาร การฝึกงานก็เป็นอีกทางหนึ่งในการเรียนรู้และได้ประสบการณ์ในการทำงาน การฝึกงานนั้นจะต้องทำโดยการตกลงล่วงหน้าผ่านสำนักงานแรงงานเสมอ

ท่านสามารถก่อตั้งบริษัทของตนเองได้ด้วย กรุณาสอบถามรายละเอียดจากศูนย์ให้คำแนะนำผู้ประกอบธุรกิจใหม่ในท้องถิ่น ท่านสามารถขอเงินสวัสดิการการเริ่มตั้งธุรกิจได้จากสำนักงานแรงงานด้วย

Koti ja asuminen Home and housing Kodu ja elu Дом и проживание บ้านและที่อยู่อาศัย

Asuminen Housing Elamine Проживание การอยู่อาศัย

Asuntoa voit etsiä lehti-ilmoituksista, internetistä tai ilmoitustauluilta. Voit asua vuokra-asunnossa, omistusasunnossa tai asumisoikeusasunnossa.

Vuokra-asunnosta maksat vuokraa joka kuukausi. Kunnan vuokra-asuntoa voit hakea kunnan asuntotoimistosta.

Oman asunnon ostoa varten voi saada pankista lainaa. Asunto-osakkeesta maksetaan joka kuukausi yhtiövastiketta, joka on pienempi kuin vuokra.

Kun hankit asumisoikeusasunnon, maksat vain osan asunnon hinnasta ja joka kuukausi asumisoikeusmaksua.
You can look for an apartment in the newspaper advertisements, on Internet or on information boards. You can live in a rental apartment, an owner-occupied dwelling or a right-of-occupancy apartment.

As to a rental apartment, you pay a rent every month. You can apply for a rental apartment of the municipality in the municipal housing agency.

It is possible to obtain a bank loan for the purchase of own dwelling. For the owner-occupied apartment you pay every month a maintenance charge, which is lower than a rent.

When you obtain a right-of-occupancy apartment, you pay first only the down payment, and thereafter, you pay every month the right-of-occupancy fee.
Vabu kortereid võite otsida ajalehekuulutustest, Internetist või teadetetahvlitelt. Võite elada üürikorteris, osta endale korteri või soetada elamisõiguskorteri (asumisoikeusasunto).

Üürikorteri eest tuleb maksta iga kuu üüri. Linna või valla üürikorterit võite taotleda kohaliku omavalitsuse korteribüroos.

Oma korteri ostmiseks võite taotleda pangast laenu. Oma korteris elades tuleb tasuda iga kuu hooldus- ja kommunaalkulude katteks ühistumaksu (yhtiövastike), mis on väiksem kui üür.

Elamisõiguskorteri soetamisel tasutakse vaid osa korteri hinnast ning hiljem iga kuu elamisõigusmaksu.
Жилье можно искать в газетных объявлениях, интернете или на досках объявлений. Вы можете жить на съемной квартире, в собственной квартире или в квартире с правом проживания.

За съемную квартиру нужно выплачивать арендную плату каждый месяц. О муниципальной арендуемой квартире можно поинтересоваться в жилищной конторе муниципалитета.

Для покупки своей квартиры можно оформить банковский кредит. За свою квартиру ежемесячно выплачивается квартирная плата, которая меньше, чем арендная плата.

Если Вы приобретете жилье с правом проживания, то платите только часть квартирной стоимости и дополнительно каждый месяц будете выплачивать взнос.
ท่านสามารถหาบ้านพักได้จากประกาศในหนังสือพิมพ์ อินเตอร์เนท หรือ ป้ายประกาศ ท่านสามารถอาศัยในบ้านสำหรับเช่า สามารถซื้อบ้านของตัวเอง หรือบ้านที่มีสามารถถือกรรมสิทธิ์เพียงบางส่วนได้

หากอยู่บ้านเช่า ท่านจะต้องจ่ายค่าเช่าทุกเดือน ทานสามารถขอบ้านเช่าของรัฐ จากสำนักงานดูแลบ้านของเทศบาล

ท่านสามารถขอเงินกู้จากธนาคารเพื่อซื้อบ้าน โดยท่านจะต้องชำระเงินค่าบำรุงรักษารายเดือน ในกรณีถือกรรมสิทธิ์บ้านบางส่วน ซึ่งมีจำนวนค่าใช้จ่ายน้อยกว่าค่าเช่าบ้าน

ในบ้านประเภทที่สามารถถือกรรมสิทธิ์บางส่วนได้นั้น ท่านจะชำระเงินค่าบ้านเพียงบางส่วน และค่าธรรมเนียมการเข้าพักอาศัยรายเดือน

Lasten päivähoito Children's daycare Laste päevahoid Дневной уход за детьми สถานดูแลเด็กเล็ก

Alle kouluikäisellä lapsella on oikeus kunnan päivähoitoon. Päivähoitoa järjestetään päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja leikkitoimintana. Päivähoidon hinta riippuu vanhempien tuloista.

Jos lapsi on alle 3-vuotias, voi isä tai äiti jäädä hoitovapaalle ja hoitaa lasta kotona. Silloin voi Kelalta hakea lasten kotihoidon tukea. 6-vuotias lapsi voi osallistua esiopetukseen ennen peruskoulun alkua.

Lyhytaikaista apua lastenhoitoon voi kysyä esimerkiksi Mannerheimin lastensuojeluliitosta.
The children under school-age are entitled to municipal daycare. Daycare is organized in daycare centers, in daycare families, and in form of playing activities. The daycare fee depends on the parents' income.

If the child is under 3, the mother or the father may get childcare leave to stay at home and take care of the child. In that case you can apply for child home care allowance. A 6-year-old child may take part in preschool education before starting the comprehensive school.

If you need short-time child care help, you can ask for it, for example, in the Mannerheim League for Child Welfare.
Eelkooliealisetel lastel on õigus kohaliku omavalitsuse poolt korraldatud päevahoiule. Päevahoiu vormiks võib olla lasteaed, päevahoid või mängurühm. Päevahoiu maksmus sõltub vanemate tuludest.

Alla 3-aastase lapse isa või ema võib jääda lapsehoolduspuhkusele ja olla koos lapsega kodus. Sellisel juhul võib Kelalt taotleda laste koduhoolduse toetust (lasten kotihoidon tuki).

6-aastasel lapsl on õigus saada enne põhikooli algamist eelõpetust.

Lühiaegset abi laste hoidmisel võib küsida näiteks Mannerheimi lastekaitseliidust (Mannerheimin lastensuojeluliitto).
У ребенка дошкольного возраста есть право на муниципальный дневной уход. Дневной уход организуется в детских садах, в детских садах семейного типа и в игровых и развлекательных кружках. Стоимость дневного ухода зависит от доходов родителей.

Пока ребенку не исполнилось 3-х лет, отец или мать могут выйти в отпуск по уходу за ребенком на дому и быть с ребенком дома. В этом случае от Kela можно запросить пособие по уходу за ребенком на дому. Ребенок 6 лет может принимать участие в дошкольном обучении до начала основной школы.

Кратковременную помощь по уходу за детьми можно попросить, например, в Союзе защиты детей имени Маннергейма.
เด็กอายุต่ำกว่าวัยเรียนมีสิทธิ์เข้ารับบริการดูแลจากสถานดูแลเด็กของรัฐ โดยการดูแลเด็กจะจัดขึ้นที่สถานดูแลเด็กเล็ก ครอบครัวที่รับดูแลเด็ก และในรูปแบบของกิจกรรมการเล่นต่างๆ ค่าธรรมเนียมการดูแลเด็กจะขึ้นอยู่กับรายได้ของผู้ปกครอง

บิดาและมารดาสามารถลาเลี้ยงดูบุตรที่บ้านได้ หากเด็กมีอายุต่ำว่า 3 ปี และสามารถยื่นคำร้องขอเงินสวัสดิการเพื่อการเลี้ยงดูบุตรที่บ้านได้จาก Kela เด็กที่มีอายุ 6 ปีสามารถเข้าร่วมเรียนชั้นเตรียมประถมก่อนเริ่มเรียนการศึกษาภาคบังคับได้

หากต้องการความช่วยเหลือเรื่องการดูแลเด็กในระยะสั้นๆ สามารถติดต่อได้จาก สมาคมคุ้มครองเด็กมันเนรไฮม์

Vapaa-aika Leisure Vaba aeg Свободное время การใช้เวลาว่าง

Vapaa-aika ja harrastukset Leisure-time and hobbies Vaba aeg ja harrastused Свободное время и увлечения เวลาว่างและงานอดิเรก

Suomessa on paljon järjestöjä, yhdistyksiä ja urheiluseuroja, jotka järjestävät toimintaa vapaa-aikana. Usein harrastuksiin osallistuminen on maksullista.

Kuntien tarjoamia vapaa-ajanpalveluita ovat kirjasto ja erilaiset liikuntapaikat, esimerkiksi uimahallit. Kansalaisopistot järjestävät paljon erilaisia kursseja - esimerkiksi kielten opiskelua, taidetta ja tietotekniikkaa.

Maahanmuuttajille tarkoitettua toimintaa järjestää esimerkiksi kansalaisopistot ja Riihimäen aikuislukio.
In Finland, there are many organizations, associations and sports clubs, which organize leisure-time activities. Often you have to pay a fee to participate in hobbies.

Concerning leisure-time activities provided by the municipality, you have the libraries, various sports and fitness infrastructures such as swimming pools, for example. Adult Education Institutions organize various courses such as language, arts and information technology courses. Activities intended for the immigrants are organized by the Adult Education Centers and the Riihimäki Upper Secondary School, for example.
Soomes on palju organisatsioone, ühinguid ja spordiseltse, mis pakuvad erinevaid võimalusi vaba aja sisustamiseks. Tihti on harrastustegevusest osavõtt tasuline.

Kohalikud omavalitsused pakuvad samuti mitmesuguseid vaba aja veetmise võimalusi, nagu näiteks raamatukogud, erinevad spordi harrastamise kohad, näiteks ujulad. Rahvaülikoolides korraldatakse mitmesuguseid kursusi - näiteks keelekursused, kunstiringid ja arvutikursused.

Immigrantidele mõeldud tegevusi pakuvad näiteks rahvaülikoolid ja Riihimäe täiskasvanute gümnaasium.
В Финляндии много организаций, сообществ и спортивных обществ, которые организуют деятельность в свободное время. Обычно занятия увлечениями являются платными.

Предоставляемые муниципалитетами услуги для проведения досуга – библиотеки и различные места для занятий спортом, например, бассейны. Народные училища организуют много различных курсов, например, обучение языкам, занятия искусством или вычислительной техникой.

Предназначенная для иммигрантов деятельность организуется, например, народными училищами и лицеем для взрослых Риихимяки.
ในฟินแลนด์มีองค์กร สมาคม และกลุ่มสนับสนุนการกีฬามากมายที่จัดกิจกรรมในยามว่าง ส่วนมากแล้วการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆมักจะต้องเสียค่าใช้จ่าย

หน่วยงานของเทศบาลให้จัดบริการสำหรับกิจกรรมยามว่างนั้น คือ ห้องสมุด และ ศูนย์การออกกำลังกายต่าง ๆ เช่น สระว่ายน้ำสาธารณะ วิทยาลัยชุมชนก็จัดหลักสูตรการสอนต่างๆ เช่น หลักสูตรสอนภาษา ศิลปะ และ คอมพิวเตอร์

หน่วยงานที่จัดกิจกรรมสำหรับชาวต่างชาตินั้น ประกอบไปด้วย วิทยาลัยชุมชุน และ วิทยาลัยศึกษาผู้ใหญ่ของ Riihimäki

Internet, televisio ja radio Internet, television and radio Internet, televiisor ja raadio Интернет, телевидение и радио อินเตอร์เนท โทรทัศน์ และวิทยุ

Suomessa lähes kaikilla ihmisillä on matkapuhelin. Matkapuhelimeen täytyy avata liittymä, jonka voit hankkia samalla, kun ostat matkapuhelimen. Prepaid-liittymän voit ostaa esimerkiksi R-kioskilta.

Internet-yhteyden voit hankkia kotiin internet-operaattorilta tai kodinkoneliikkeestä. internettiä voit käyttää ilmaiseksi esimerkiksi kirjastossa tai TE-toimistossa.

Television katseluun kotona tarvitset TV-luvan. Radiota voi kuunnella ilman lupaa.
In Finland, nearly all people have a cell phone. You can open a telephone connection for your cell phone at the moment of buying the cell phone. Prepaid connection can be purchased at R-kiosks.

You can get an Internet connection for your home from an Internet-operator or in a shop of household appliances. You can utilize Internet free of charge, for example, in the libraries and TE Offices.

To watch TV, you need a TV licence. You can listen to the radio without any required licence.
Soomes on peaaegu kõikidel inimestel mobiiltelefon. Mobiiltelefoniga rääkimiseks on vajalik liitumisleping, mille saab teha telefoni ostes. Prepaid-kõnekaardi võite osta näiteks R-kioskist.

Interneti püsiühenduse võite hankida mõne internet-operaatori juures või näiteks koduelektroonika kaupluses. Internetti võib kasutada tasuta näiteks raamatukogus või TE-büroos.

Kodus televiisori vaatamiseks on vaja TV-luba. Raadio kuulamiseks luba vaja ei ole.
В Финляндии почти у всех людей есть мобильный телефон. Мобильный телефон нужно подключить к сети сотовой связи, что можно сделать при покупке телефона. Предварительно оплаченное подключение Prepaid можно приобрести, например, в R-kioski.

Подключение к интернету можно приобрести у интернет-операторов или в магазинах бытовой техники. Бесплатно пользоваться интернетом можно, например, в библиотеках и Бюро занятости.

Для просмотра телевизора дома нужна лицензия. Радио можно слушать без лицензии.
ในฟินแลนด์ เกือบทุกคนจะมีโทรศัพท์มือถือใช้ การใช้บริการโทรศัพท์มือถือ จะต้องไปเปิดบริการหมายเลขใช้ ซึ่งสามารถเปิดใช้ได้พร้อมๆ กับการซื้อโทรศัพท์ โดยหมายเลขโทรศัพท์ระบบเติมเงิน สามารถซื้อได้่จากร้าน R-kioski

ท่านสามารถขอใช้บริการระบบอินเตอร์เนทที่บ้าน โดยติดต่อกับศูนย์ให้บริการ หรือติดต่อร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ทั้งนี้ มีบริการอินเตอร์เนทโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ห้องสมุด หรือสำนักงานแรงงาน

หากจะดูโทรทัศน์ที่บ้าน จะต้องมี ใบอนุญาตการชมโทรทัศน์ แต่ท่านสามารถฟังวิทยุได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากที่ใด

Liikenne ja posti Transports and mail Liiklus ja postiteenused Транспорт и почта การคมนาคมและไปรษณีย์

Suomessa joukkoliikenne on luotettavaa ja toimii aikataulujen mukaan. Joukkoliikennettä ovat linja-autot ja junat. Jos käytät junaa tai linja-autoa säännöllisesti, kannattaa sinun hankkia sarjalippu tai kuukausikortti.

Jos ajat autoa Suomessa, sinulla täytyy olla voimassa oleva ajokortti. Auton täytyy olla katsastettu ja rekisteröity. Jokaisella autolla on pakollinen liikennevakuutus

Kirjeitä ja kortteja voi lähettää postin kautta.
In Finland, public transports are reliable and function according to the time schedules. Public transports include buses and trains. If you take a train or a bus regularly, it is recommended to buy a serial ticket or a monthly card.

If you drive a car in Finland, you must have a driving licence in validity. The car must have been technically inspected and registered. Each car must have a traffic insurance.

Letters and cards can be sent by mail.
Ühistransport on Soomes usaldusväärne ja liigub vastavalt graafikule. Ühistranspordi hulka kuuluvad bussid ja rongid. Kui Te sõidate rongi ja bussiga regulaarselt, tuleb Teil soodsamaks osta seeriapilet või kuukaart.

Kui juhite Soomes autot, peab Teil olema kehtiv juhiluba. Auto peab olema läbinud tehnilise ülevaatuse ja see peab olema registreeritud. Kõikidel autodel peab olema ka kehtiv kohustuslik liikluskindlustus.

Kirjasid ja postkaarte võib saata posti kaudu.
Общественный транспорт в Финляндии надежный и работает по расписанию. В общественный транспорт входят автобусы и поезда. Если Вы регулярно пользуетесь поездом или автобусом, стоит приобрести серийный билет или проездной на месяц.

Если Вы в Финляндии передвигаетесь на машине, то у Вас должны быть действительные права. Машина должна пройти техосмотр и быть зарегистрированной. На каждый автомобиль должно быть обязательное страхование гражданской ответственности владельца автотранспорта. Письма и открытки можно посылать по почте.
ในประเทศฟินแลนด์มีระบบขนส่งมวลชนที่น่าเชื่อถือและดำเนินการตามตารางเวลา ระบบขนส่งมวลชนประกอบไปด้วย รถโดยสารประจำทาง และรถไฟ หากท่านเดินทางโดยรถไฟหรือรถประจำทางเป็นประจำ ท่านควรจะซื้อบัตรโดยสารเป็นชุด หรือบัตรรายเดือน

หากท่านขับขี่รถยนต์ส่วนตัวในฟินแลนด์ ท่านจะต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ที่มีอายุการใช้งาน ทั้งนี้รถยนต์ของท่านจะต้องผ่านการตรวจสภาพรถยนต์และมีการจดทะเบียน รถยนต์ทุกคันจะต้องมีการประกันการจราจรด้วย

ท่านสามารถส่งจดหมายและบัตรอวยพรต่างๆ ผ่านบริการไปรษณีย์

Raha-asiat Financial affairs Rahaasjad Денежные вопросы เรื่องทางการเงิน

Pankit ja vakuutukset Banks and insurances Pangad ja kindlustus Банки и страховки ธนาคารและประกันภัย

Suomessa palkka, laskut ja muut maksut hoidetaan pankin kautta. Kun avaat pankkitilin, tarvitset passin tai muun henkilöllisyystodistuksen. Kun olet pankin asiakas, voit hoitaa lähes kaikki pankkiasiat internetin kautta.

Pankista voi hakea lainaa esimerkiksi asunnon ostoa, auton hankintaa tai muuta hankintaa varten. Lainan saamisen ehtona on yleensä työ, josta saa säännöllistä palkkaa.

Vakuutusyhtiöt tarjoavat vakuutuksia vahinkojen varalta. Suomessa yleisimpiä vakuutuksia ovat liikenne- ja autovakuutus, kotivakuutus ja matkavakuutus.
In Finland, the salary, bills and other payments are managed through banks. When you open a bank account, you need a passport or an identity card. When you are a client in a bank, you can manage nearly all bank issues on Internet.

In a bank, you can apply for a loan, for example, for purchasing an apartment or a car or for purchasing some other items. The condition to get a loan usually comprises the necessity to have a job with a regular salary.

Insurance companies propose insurances for eventual damages. The most common insurances in Finland are traffic and car insurance, home insurance, and travelling insurance.
Palga maksmine, arvete tasumine ja muud maksed toimuvad Soomes panga kaudu. Pangakonto avamiseks läheb tarvis passi või muud isikutunnistust. Kui olete panga klient, võite peaaegu kõiki pangaasju ajada Interneti kaudu.

Pangast võib taotleda laenu näiteks korteri ostmiseks, auto soetamiseks või muu väljamineku tarbeks. Laenu saamise tingimuseks on tavaliselt töökoha ning regulaarse sissetuleku olemasolu.

Kindlustusfirmad pakuvad mitmesuguseid kindlustusteenuseid õnnetusjuhtumite puhuks. Soomes on kõige levinumad kindlustusliigid liiklus- ja autokindlustus, kodukindlustus ja reisikindlustus.
В Финляндии выплата зарплаты, оплата счетов и другие выплаты производятся через банк. Для открытия банковского счета Вам потребуется паспорт или другое удостоверение личности. Когда Вы станете клиентом банка, сможете решать практически все банковские вопросы через интернет.

В банке можно попросить ссуду, например, на приобретение жилья, покупку машины или на другие приобретения. Условием предоставления ссуды обычно является работа, за которую поступает регулярная зарплата.

Страховые компании предлагают страховки на случаи ущерба. В Финляндии распространенными страхованиями являются страхование гражданской ответственности владельца автотранспорта, страхование автомобиля, страхование жилища и страхование путешественника.
ในฟินแลนด์ จะมีการจัดการเรื่องเงินเดือน ใบเรียกเก็บเงิน และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ผ่านธนาคาร เมื่อท่านเปิดบัญชีธนาคาร ท่านจะต้องแสดงหนังสือเดินทางหรือเอกสารประจำตัวอื่นๆ เมื่อท่านใช้บริการจากธนาคารท่านสามารถจะจัดการดูแลเรื่องเกี่ยวกับระบบธนาคารเกือบทุกเรื่องได้ผ่านทางอินเตอร์เนท

ท่านสามารถขอเงินกู้จากธนาคารได้ หากต้องการจะซื้อบ้าน รถยนต์ หรือเพื่อใช้จ่ายด้านอื่น ๆ โดยทั่วไปแล้ว เงื่อนไขในการขอกู้เงิน คือท่านจะต้องมีงานประจำที่มีเงินเดือน

บริษัทประกันภัย จะมีบริการประกันภัย ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหายต่าง ๆ ในฟินแลนด์ ประกันโดยทั่วไปแล้วคือ ประกันการจราจร และประกันรถยนต์ ประกันบ้าน และประกันการเดินทาง

Kaupat ja ostaminen Shops and purchasing Kauplused ja ostmine Магазины и покупки ร้านค้าและการจับจ่ายใช้สอย

Tavaratalot ja kauppakeskukset ovat tavallisesti auki maanantaista perjantaihin klo 9 -21.00. Lauantaisin kaikki kaupat ovat auki lyhyemmän ajan. Sunnuntaisin kauppojen aukioloajat vaihtelevat. Useat kaupat ovat sunnuntaisin kiinni.

Kauppaketjut tarjoavat asiakkailleen etu- ja bonuskortteja, joilla saa tarjouksia ja bonusta ostoksista.

Ostokset voi maksaa käteisellä rahalla, pankkikortilla tai luottokortilla.
Stores and shopping centers are usually open from Monday to Friday at 9-21. On Saturdays, all shops are open for a shorter time. On Sundays, the opening hours of the shops vary. Many shops are closed on Sundays.

Chain stores offer their clients discount cards, which allow having discounts and bonus on purchases.

Purchases can be paid in cash, by a bank card or by a credit card.
Kaubamajad ja kaubanduskeskused on avatud tavaliselt esmaspäevast reedeni kella 9 - 21.00. Laupäeviti on kõik kauplused avatud lühemat aega. Pühapäevased kaupluste lahtiolekuajad vahelduvad. Paljud kauplused on pühapäeviti suletud.

Kaubandusketid pakuvad oma klientidele soodus- ja boonuskaarte, millega saab soodsaid pakkumisi ja boonuseid ostude eest.

Ostude eest on võimalik tasuda sularaha, pangakaardi või krediitkaardiga.
Универмаги и торговые центры обычно работают с понедельника по пятницу с 9 до 21 часа. По субботам все магазины открыты более короткое время. По воскресеньям часы работы магазинов варьируются. Многие магазины в воскресенье закрыты.

Торговые сети предлагают своим клиентам льготные и бонусные карты, по которым можно получать скидки и бонусы за покупки.

Покупки можно оплачивать наличными деньгами, банковскими картами или кредитными картами.
โดยทั่วไปแล้วห้างสรรพสินค้า และ ศูนย์การค้าต่างๆ จะเปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 9-21.00 น. ทุกวันเสาร์จะเปิดบริการในช่วงสั้นกว่าปกติ ส่วนวันอาทิตย์นั้น ระยะเวลาการเปิดบริการจะเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ส่วนมากแล้วร้านค้าจะปิดบริการในวันอาทิตย์

ร้านค้าในเครือต่างๆ นั้น จะมีบริการแก่ลูกค้าหลายรูปแบบ เช่น บริการส่วนลด และบัตรโบนัสต่างๆ โดยจะได้ส่วนลดและโบนัสจากการจับจ่ายซื้อของในห้างนั้น ๆ

การซื้อของ สามารถชำระเงินได้โดยเงินสด บัตรธนาคาร หรือ บัตรเครดิต