Tasavallan presidentinvaali

Vaalien toimittamisajankohta

Tasavallan presidentinvaali (presidentinvaali) toimitetaan sunnuntaina 28. päivänä tammikuuta 2018. Ennakkoäänestysaika on kotimaassa 17.-23.1.2018 ja ulkomailla 17.-20.1.2018. Ulkomailla olevassa suomalaisessa laivassa ennakkoäänestys voidaan kuitenkin aloittaa jo 10.1.2018. Presidentinvaalin mahdollinen toinen vaali toimitetaan sunnuntaina 11.2.2018. Toisen vaalin ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 31.1.-6.2.2018 sekä ulkomailla Suomen edustustoissa ja suomalaisissa laivoissa 31.1.-3.2.2018.

Äänioikeus presidentinvaalissa

Vuoden 2018 presidentinvaalissa äänioikeutettu on jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään ensimmäisen vaalin vaalipäivänä täyttää 18 vuotta. Äänioikeutettuja ovat siten 28.1.2000 ja sitä aikaisemmin syntyneet Suomen kansalaiset.

Ennakkoäänestys Nurmijärven kunnassa

Yleiset ennakkoäänestyspaikat Nurmijärven kunnassa ovat:

paikka                                   avoinna
Pääkirjasto                            17.1. - 19.1.2018 klo 10 - 20
Punamullantie 1                     20.1. - 21.1.2018 klo 10 - 16
01900 Nurmijärvi                   22.1. - 23.1.2018 klo 10 - 20

Klaukkalan yhteispalvelun       17.1. - 19.1.2018 klo 9 - 19
kokoustila                             20.1. - 21.1.2018 klo 10 - 16
Kuonomäentie 2                    22.1. - 23.1.2018 klo 9 - 20

Rajamäen kirjasto                 17.1. - 19.1.2018 klo 10 - 19
Kiljavantie 1                         20.1. - 21.1.2018 klo 10 - 16
Rajamäki                             22.1. - 23.1.2018 klo 10 - 19.

Ennakkoäänestyksessä saa äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla. Nämä paikat on lueteltu osoitteessa www.vaalit.fi .

Laitoksissa tapahtuva ennakkoäänestys

Kunnan alueella laitosäänestys toteutetaan terveyskeskuksen osastoilla, terveyskeskuksen pitkäaikaisosastoilla, Kiljavan sairaalassa sekä seuraavissa ympärivuorokautisissa asumispalveluyksiköissä: Aapo, Aleksiina, Venla, Nurmilintu, Kissankellon ja Heikkarin ryhmäkodit sekä Pengerkosken hoitokoti.

Vaalitoimikunta julkaisee Nurmijärven kunnan alueella sijaitsevissa vaalilain 46 §:n tarkoittamissa laitoksissa suoritettavien ennakkoäänestystoimitusten tarkemmasta ajankohdasta kuulutuksen kunnan ilmoitustaululla, kunnan kotisivuilla ja ao. laitoksen ilmoitustaululla.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan Nurmijärvellä (kotiäänestys) edellyttäen, että hänet on merkitty Nurmijärven äänioikeusrekisteriin.

Kotiäänestykseen oikeutetun on kirjallisesti tai puhelimitse ilmoitettava halukkuudestaan kotiäänestykseen Nurmijärven kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 16.1.2018 ennen klo 16. Keskusvaalilautakunnan osoite ja puhelinnumero ovat kuulutuksen lopussa. Kotiäänestyksen ilmoittautumislomakkeita saa kunnanvirastolta, kirjastoista, kunnan kotisivuilta ja oikeusministeriön vaalisivuilta www.vaalit.fi.

Kotiäänestys toimitetaan jonakin ennakkoäänestysjaksoon (17.1. - 23.1.2018) sattuvana päivänä kello 9:n ja 20:n välisenä aikana. Kotiäänestykseen ilmoittautuneelle ilmoitetaan ajankohta, jolloin vaalitoimitsija saapuu hänen luokseen. Kotiäänestyksessä on vaalitoimitsijan lisäksi oltava läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka tässä tehtävässä ei toimi vaaliviranomaisen ominaisuudessa. Mikäli äänestäjällä ei ole tilaisuutta valita läsnä olevaa henkilöä, keskusvaalilautakunta huolehtii tarvittaessa siitä, että tällainen henkilö hankitaan kotiäänestyksen toimittamiseen.

Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksessä samalla kertaa kuin hoidettava, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

  • omaishoitaja on tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen
  • omaishoitaja asuu samassa taloudessa kuin hoidettavansa
  • omaishoitaja on äänioikeutettu samassa kunnassa kuin hoidettavansa

Mikäli omaishoitaja haluaa äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, kotiäänestykseen ilmoittauduttaessa on muiden tietojen lisäksi mainittava omaishoitajan täydellinen nimi, henkilötunnus ja puhelinnumero sekä tieto omaishoitosopimuksen voimassaoloajasta.

Vaalipäivän äänestys

Presidentinvaalin vaalipäivän äänestysalueet ja äänestyspaikat ovat Nurmijärven kunnassa seuraavat:

äänestysalue              äänestyspaikka ja osoite
1 Herunen                 Herusten Vireen tilat, Herustentie 248
2 Kirkonkylä A            Maaniitun koulu, Heikkiläntie 27
3 Kirkonkylä B            Maaniitun koulu, Heikkiläntie 27
4 Kirkonkylä C            Maaniitun koulu, Heikkiläntie 27
5 Klaukkala A             Klaukkalan koulu, Kuntotie 1
6 Klaukkala B             Klaukkalan koulu, Kuntotie 1
7 Klaukkala C             Klaukkalan koulu, Kuntotie 1
8 Klaukkala D             Klaukkalan koulu, Kuntotie 1
9 Metsäkylä               Metsäkylän koulu, Järventaustantie 163
10 Lepsämä               Lepsämän koulu, Lepsämäntie 775
11 Nukari                  Nukarin koulu, Nummenniityntie 14
12 Palojoki                Palojoen koulu, Koulunkulmantie 166
13 Perttula                Keudan toimipiste, Sahamäentie 92
14 Rajamäki A           Kuntola, Kuntolanpolku 3
15 Rajamäki B           Kuntola, Kuntolanpolku 3
16 Röykkä                 Röykän koulu, Kangastie 8.

Äänioikeutettu saa äänestää vaalipäivänä vain siinä äänestysalueessa (äänestyspaikassa), joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen. Väestörekisterikeskuksen lähettämässä ilmoituskortissa on mainittu äänioikeutetun äänestysalue ja äänestyspaikka. Vaalitoimitus alkaa vaalipäivänä klo 9 ja jatkuu yhtäjaksoisesti klo 20 saakka.

Henkilöllisyyden esittäminen ja ilmoituskortti

Sekä ennakkoäänestyksessä että vaalipäivän äänestyksessä äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään. Äänestystoimitusta jouduttaa ilmoituskortin esittäminen. Ilmoituskortin puuttuminen ei estä äänioikeutettua äänestämästä. Jos henkilöllä ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, hän voi saada poliisilaitokselta maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten vaaleissa. Korttia haettaessa on oltava mukana kaksi poliisin ohjeiden mukaista passikuvaa.

Lisätietoja presidentinvaalista

Lisätietoja presidentinvaalista saa oikeusministeriön vaalisivuilta osoitteesta www.vaalit.fi sekä Nurmijärven kunnan kotisivuilta www.nurmijarvi.fi. Oikeusministeriöllä on äänestäjiä varten maksuton palvelunumero suomenkielellä 0800 9 4770 ja ruotsinkielellä 0800 9 4771.

Keskusvaalilautakunnan kokoukset

Nurmijärven kunnan keskusvaalilautakunnan kokoukset pidetään kunnanvirastossa, Keskustie 2 B, 01900 Nurmijärvi. Keskusvaalilautakunnan sihteerinä on Marja-Liisa Back.

Keskusvaalilautakunnan käyntiosoite on Keskustie 2 B. Keskusvaalilautakunnan postiosoite on PL 37, 01901 Nurmijärvi. Keskusvaalilautakunnan sihteerin puhelinnumero 040 317 2015. Telefaxin numero on (09) 2500 2010.

 

Lisätietoja vaaleista

www.vaalit.fi