Europarlamenttivaalit 2019

Vaalien toimittamisajankohta Europarlamenttivaalit toimitetaan Suomessa sunnuntaina 26.5.2019. Ennakkoäänestysaika kotimaassa on 15.5. - 21.5.2019. Ulkomailla ennakkoäänestysaika on 15.5. - 18.5.2019.

Äänioikeus europarlamenttivaaleissa

Äänioikeutettu vuoden 2019 europarlamenttivaaleissa on asuinpaikkaan katsomatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta. Äänioikeutettu Suomessa on myös muun Euroopan unionin jäsenvaltion kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta ja jolla on kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta Suomessa. Äänioikeutettu Suomessa ei kuitenkaan ole sellainen muun EU:n jäsenvaltion kansalainen, joka on menettänyt äänioikeutensa omassa kotivaltiossaan. Äänioikeuden edellytyksenä muiden EU-jäsenvaltioiden kansalaisilla kuitenkin on, että he ovat ilmoittautuneet äänioikeusrekisteriin Suomessa.

Äänioikeutettu saa samoissa europarlamenttivaaleissa äänestää vain yhdessä Euroopan unionin jäsenvaltiossa: joko kotivaltiossaan tai siinä valtiossa, jossa hän asuu (asuinvaltiossaan). Suomen kansalainen, joka on säädetyssä määräajassa ilmoittautunut äänestäjäksi jonkun toisen Euroopan unionin jäsenvaltion europarlamenttivaaleissa, ei ole äänioikeutettu Suomen europarlamenttivaaleissa.

Ennakkoäänestys Nurmijärven kunnassa

Yleiset ennakkoäänestyspaikat ja niiden aukioloajat Nurmijärven kunnassa ovat:

Pääkirjasto
Punamullantie 1
01900 Nurmijärvi

15.5. - 17.5.2019 klo 10 - 20 
18.5. - 19.5.2019 klo 10 - 16
20.5. - 21.5.2019 klo 10 - 20

Klaukkalan kirjasto
Tello-sali
Kuonomäentie 2

15.5. - 17.5.2019 klo 9 - 19 
18.5. - 19.5.2019 klo 10 - 16 
20.5. - 21.5.2019 klo 9 - 20

Rajamäen kirjasto
Kiljavantie 1
Rajamäki

15.5. - 17.5.2019 klo 10 - 19 
18.5. - 19.5.2019 klo 10 - 16
20.5. - 21.5.2019 klo 10 - 19.

Yleisessä ennakkoäänestyspaikassa voi äänestää kuka tahansa äänioikeutettu riippumatta siitä, missä kunnassa hän asuu. Ulkomailla pysyvästi asuvat äänioikeutetut tai muut vaalien ajan ulkomailla oleskelevat äänioikeutetut saavat oikeuden äänestää yleisissä vaaleissa kirjeitse ulkomailta. Kotimaan ja ulkomaiden ennakkoäänestyspaikat sekä lisätietoa kirjeäänestyksestä löytyy osoitteessa:

www.vaalit.fi

Laitoksissa tapahtuva ennakkoäänestys

Vaalitoimikunta julkaisee Nurmijärven kunnan alueella sijaitsevissa vaalilain 46 §:n tarkoittamissa laitoksissa suoritettavien ennakkoäänestystoimitusten ajankohdasta kuulutuksen kunnan ilmoitustaululla, kunnan nettisivuilla ja ao. laitosten ilmoitustauluilla.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan eikä vaalipäivän äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan Nurmijärvellä (kotiäänestys) edellyttäen, että hänet on merkitty Nurmijärven äänioikeusrekisteriin.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestykseen oikeutetun on kirjallisesti tai puhelimitse ilmoitettava halukkuudestaan kotiäänestykseen Nurmijärven kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 14.5.2019 ennen klo 16. Keskusvaalilautakunnan osoite ja puhelinnumero ovat kuulutuksen lopussa. Jos äänestäjä on eduskuntavaalien kotiäänestyksen yhteydessä ilmoittanut halukkuudestaan äänestää europarlamenttivaaleissa, ei ilmoittautumista tarvitse uusia.

Kotiäänestyksen ilmoittautumislomakkeita saa kunnanvirastolta, kirjastoista ja oikeusministeriön vaalisivuilta www.vaalit.fi. Kotiäänestys toimitetaan jonakin ennakkoäänestysjaksoon 15.5. - 21.5.2019 sattuvana päivänä. Kotiäänestykseen ilmoittautuneelle ilmoitetaan, milloin vaalitoimitsija saapuu hänen luokseen.

Kotiäänestyksessä on vaalitoimitsijan lisäksi oltava läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka tässä tehtävässä ei toimi vaaliviranomaisen ominaisuudessa. Mikäli äänestäjällä ei ole tilaisuutta valita läsnä olevaa henkilöä, keskusvaalilautakunta huolehtii tarvittaessa siitä, että tällainen henkilö hankitaan kotiäänestyksen toimittamiseen.

Vaalipäivän äänestys 26.5.2019

Europarlamenttivaalien vaalipäivän äänestysalueet ja äänestyspaikat ovat Nurmijärven kunnassa seuraavat:

äänestysalue, äänestyspaikka ja osoite

1 Herunen Herusten Vireen tilat, Herustentie 248
2 Kirkonkylä A Maaniitun koulu, Heikkiläntie 27
3 Kirkonkylä B Maaniitun koulu, Heikkiläntie 27
4 Kirkonkylä C Maaniitun koulu, Heikkiläntie 27
5 Klaukkala A Urheilupuiston koulu, Kisatie 2
6 Klaukkala B Urheilupuiston koulu, Kisatie 2
7 Klaukkala C Urheilupuiston koulu, Kisatie 2
8 Klaukkala D Urheilupuiston koulu, Kisatie 2
9 Metsäkylä Metsäkylän koulu, Järventaustantie 163
10 Lepsämä Lepsämän koulu, Lepsämäntie 775
11 Nukari Nukarin koulu, Nummenniityntie 14
12 Palojoki Palojoen koulu, Koulunkulmantie 166
13 Perttula Keudan toimipiste, Sahamäentie 92
14 Rajamäki A Kuntola, Kuntolanpolku 3
15 Rajamäki B Kuntola, Kuntolanpolku 3
16 Röykkä Röykän koulu, Kangastie 8

Äänioikeutettu saa äänestää vaalipäivänä vain siinä äänestysalueessa (äänestyspaikassa), joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen. Äänioikeutetulle lähetetyssä ilmoituskortissa on mainittu äänioikeutetun äänestysalue ja äänestyspaikka. Vaalitoimitus alkaa vaalipäivänä klo 9 ja jatkuu yhtäjaksoisesti klo 20 saakka.

Henkilöllisyyden esittäminen ja ilmoituskortti

Sekä ennakkoäänestyksessä että vaalipäivän äänestyksessä äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään. Äänestystoimitusta jouduttaa ilmoituskortin esittäminen. Ilmoituskortin puuttuminen ei estä äänioikeutettua äänestämästä. Jos henkilöllä ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, hän voi saada poliisilaitokselta maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Korttia haettaessa on oltava mukana kaksi passikuvaa.

Lisätietoja europarlamenttivaaleista

Lisätietoja europarlamenttivaaleista saa oikeusministeriön vaalisivuilta osoitteesta www.vaalit.fi. Oikeusministeriöllä on äänestäjiä varten maksuton palvelunumero suomenkielellä 0800 9 4770 ja ruotsinkielellä 0800 9 4771 sekä Whatsappviestipalvelu numerossa 050 438 8730.

Keskusvaalilautakunnan käyntiosoite on Keskustie 2 B. Keskusvaalilautakunnan postiosoite on PL 37, 01901 Nurmijärvi. Keskusvaalilautakunnan sihteerin puhelinnumero on 040 317 2015, s-posti .