Eduskuntavaalit 2019 

  

Vaalien toimittamisajankohta

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 14 päivänä huhtikuuta 2019. Ennakkoäänestysaika on kotimaassa 3.-9.4.2019 ja ulkomailla 3.-6.4.2019. Ulkomailla olevassa suomalaisessa laivassa ennakkoäänestys voidaan kuitenkin aloittaa jo 27.3.2019.

 

Äänioikeus eduskuntavaaleissa

Vuoden 2019 eduskuntavaaleissa äänioikeutettu on jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta. Äänioikeutettuja ovat siten 14.4.2001 ja sitä aikaisemmin syntyneet Suomen kansalaiset.  

 

Ennakkoäänestys Nurmijärven kunnassa

Yleiset ennakkoäänestyspaikat ja niiden aukioloajat Nurmijärven kunnassa ovat:

Pääkirjasto, Punamullantie 1, 01900 Nurmijärvi

3.4. - 5.4.2019 klo 10 – 20
6.4. - 7.4.2019 klo 10 – 16
8.4. - 9.4.2019 klo 10 – 20

 

Klaukkalan kirjasto, Tello-sali Kuonomäentie 2, 01800 Klaukkala

3.4. – 5.4.2019 klo 9 – 19
6.4. - 7.4.2019 klo 10 – 16
8.4. - 9.4.2019 klo 9 – 20

 

Rajamäen kirjasto, Kiljavantie 1, 05200 Rajamäki

3.4. - 5.4.2019 klo 10 – 19
6.4. - 7.4.2019 klo 10 – 16
8.4. - 9.4.2019 klo 10 – 19

Ennakkoäänestyksessä saa äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla. Ulkomailla pysyvästi asuvat äänioikeutetut ja muut vaalien ajan ulkomailla oleskelevat äänioikeutetut saavat oikeuden äänestää yleisissä vaaleissa kirjeitse ulkomailta. Kirjeäänestystä haluava äänioikeutettu tilaa kirjeäänestysasiakirjat ulkomaille, ne saatuaan äänestää ja palauttaa äänensä lähetekuoressa Suomeen oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle. Kotimaan ja ulkomaiden ennakkoäänestyspaikat sekä lisätietoja kirjeäänestyksestä löytyy osoitteessa www.vaalit.fi.

 

Laitoksissa tapahtuva ennakkoäänestys

Kunnan alueella laitosäänestys toteutetaan terveyskeskuksen osastoilla, terveyskeskuksen pitkäaikaisosastoilla, Kiljavan sairaalassa sekä seuraavissa ympärivuorokautisissa asumispalveluyksiköissä: Aapo, Aleksiina, Venla, Nurmilintu, Kissankellon ja Heikkarin ryhmäkodit sekä Pengerkosken hoitokoti.

Vaalitoimikunta julkaisee Nurmijärven kunnan alueella sijaitsevissa vaalilain 46 §:n tarkoittamissa laitoksissa suoritettavien ennakkoäänestystoimitusten tarkemmasta ajankohdasta kuulutuksen kunnan ilmoitustaululla, kunnan kotisivuilla ja ao. laitoksen ilmoitustaululla 

 

Kotiäänestys

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan Nurmijärvellä (kotiäänestys) edellyttäen, että hänet on merkitty Nurmijärven äänioikeusrekisteriin.

Kotiäänestykseen oikeutetun on kirjallisesti tai puhelimitse ilmoitettava halukkuudestaan kotiäänestykseen Nurmijärven kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 2.4.2019 ennen klo 16. Keskusvaalilautakunnan osoite ja puhelinnumero ovat kuulutuksen lopussa. Kotiäänestyksen ilmoittautumislomakkeita saa kunnanvirastolta, kirjastoista, kunnan kotisivuilta ja oikeusministeriön vaalisivuilta www.vaalit.fi.

Kotiäänestys toimitetaan jonakin ennakkoäänestysjaksoon (3.4. - 9.4.2019) sattuvana päivänä kello 9:n ja 20:n välisenä aikana. Kotiäänestykseen ilmoittautuneelle ilmoitetaan ajankohta, jolloin vaalitoimitsija saapuu hänen luokseen. Kotiäänestyksessä on vaalitoimitsijan lisäksi oltava läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka tässä tehtävässä ei toimi vaaliviranomaisen ominaisuudessa. Mikäli äänestäjällä ei ole tilaisuutta valita läsnä olevaa henkilöä, keskusvaalilautakunta huolehtii tarvittaessa siitä, että tällainen henkilö hankitaan kotiäänestyksen toimittamiseen.

Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksessä samalla kertaa kuin hoidettava, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

  • omaishoitaja on tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen
  • omaishoitaja asuu samassa taloudessa kuin hoidettavansa
  • omaishoitaja on äänioikeutettu samassa kunnassa kuin hoidettavansa

Mikäli omaishoitaja haluaa äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, kotiäänestykseen ilmoittauduttaessa on muiden tietojen lisäksi mainittava omaishoitajan täydellinen nimi, henkilötunnus ja puhelinnumero sekä tieto omaishoitosopimuksen voimassaoloajasta.

 

Vaalipäivän äänestys 19.4.2015

Eduskuntavaalien vaalipäivän äänestysalueet ja äänestyspaikat ovat Nurmi­järven kunnassa seuraavat:

äänestysalue äänestyspaikka ja osoite
1 Herunen Herusten Vireen tilat, Herustentie 248
2 Kirkonkylä A Maaniitun koulu, Heikkiläntie 27
3 Kirkonkylä B Maaniitun koulu, Heikkiläntie 27
4 Kirkonkylä C Maaniitun koulu, Heikkiläntie 27
5 Klaukkala A Urheilupuiston koulu, Kisatie 1
6 Klaukkala B Urheilupuiston koulu, Kisatie 1
7 Klaukkala C Urheilupuiston koulu, Kisatie 1 
8 Klaukkala D Urheilupuiston koulu, Kisatie 1
9 Metsäkylä Metsäkylän koulu, Järventaustantie 163
10 Lepsämä Lepsämän koulu, Lepsämäntie 775
11 Nukari Nukarin koulu, Nummenniityntie 14
12 Palojoki Palojoen koulu, Koulunkulmantie 166
13 Perttula Keudan toimipiste, Sahamäentie 92 
14 Rajamäki A Kuntola, Kuntolanpolku 3 
15 Rajamäki B Kuntola, Kuntolanpolku 3
16 Röykkä Röykän koulu, Kangastie 8

Äänioikeutettu saa äänestää vaalipäivänä vain siinä äänestysalueessa (äänestyspaikassa), joka on merkitty äänioikeusrekisteriin 22.2.2019 klo 24 hänen kohdalleen. Väestörekisterikeskuksen lähettämässä ilmoituskortissa on mainittu äänioikeutetun äänestysalue ja äänestyspaikka. Vaalitoimitus alkaa vaalipäivänä klo 9 ja jatkuu yhtäjaksoisesti klo 20 saakka. 

 

Henkilöllisyyden esittäminen ja ilmoituskortti

Sekä ennakkoäänestyksessä että vaalipäivän äänestyksessä äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään. Äänestystoimitusta jouduttaa ilmoituskortin esittäminen. Ilmoituskortin puuttuminen ei estä äänioikeutettua äänestämästä. Jos henkilöllä ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, hän voi saada poliisilaitokselta maksutta väliaikaisen henkilökortin
äänestämistä varten vaaleissa. Korttia haettaessa on oltava mukana kaksi poliisin ohjeiden mukaista passikuvaa.

 

Lisätietoja eduskuntavaaleista

Lisätietoja eduskuntavaaleista saa oikeusministeriön vaalisivuilta osoitteesta www.vaalit.fi sekä Nurmijärven kunnan kotisivuilta www.nurmijarvi.fi. Oikeusministeriöllä on äänestäjiä varten maksuton palvelunumero suomen kielellä 0800 94770 ja ruotsin kielellä 0800 94771 sekä Whatsapp-viestipalvelu numerossa 050 438 8730.

Keskusvaalilautakunnan käyntiosoite on Keskustie 2 B. Keskusvaalilautakunnan postiosoite on PL 37, 01901 Nurmijärvi. Keskusvaalilautakunnan sihteerin puhelinnumero 040 317 2015, s-posti .