Vaalit ja äänestäminen

Äänioikeus

Äänioikeusikäisiä ovat ne, jotka viimeistään vaalipäivänä täyttävät 18 vuotta. Valtiollisissa vaaleissa ovat asuinpaikasta riippumatta äänioikeutettuja kaikki äänioikeusikäiset Suomen kansalaiset. Europarlamenttivaaleissa ovat lisäksi äänioikeutettuja ne EU:n jäsenvaltion kansalaiset, jotka ovat maistraatille ilmoittaneet haluavansa olla täällä äänioikeutettuja.

Kunnallisvaaleissa ovat äänioikeutettuja ainoastaan ne, joilla on kotikunta Suomessa. Suomen kansalaisten lisäksi äänioikeutettuja ovat EU:n jäsenvaltion kansalaiset. Muut ulkomaalaiset ovat myös äänioikeutettuja, jos he ovat asuneet vakinaisesti Suomessa yli kaksi vuotta.

Jokaisella äänioikeutetulla on oikeus äänestää missä tahansa yleisessä kotimaisessa tai ulkomaisessa ennakkoäänestyspaikassa. Vaalipäivänä voi äänestää ainoastaan vakinaisen asuinpaikan äänestysalueen äänestyspaikassa.

Äänioikeutetulle lähetetään ennen vaaleja ilmoitus äänioikeudesta. Siinä kerrotaan, missä he voivat äänestää vaalipäivänä sekä missä kunnassa/vaalipiirissä asettuja ehdokkaita heillä on oikeus äänestää. Ilmoitukset lähetetään äänioikeutetulle sillä osoitteella, joka on rekisteröity väestötietojärjestelmään.

Eduskuntavaalit

Eduskuntavaaleissa valitaan 200 kansanedustajaa. Vaalit toimitetaan joka neljäs vuosi maaliskuun kolmantena sunnuntaina. Kustakin vaalipiiristä Ahvenanmaata lukuun ottamatta valitaan normaaliaikana toimitettavissa vaaleissa niin monta kansanedustajaa kuin mihin vaalipiirin Suomen kansalaisten asukasmäärä syyskuun lopun väestötietojärjestelmän tilanteen mukaan oikeuttaa. Seuraavat vaalit ovat vuonna 2019.

Europarlamenttivaalit

Suomesta valitaan 13 edustajaa Euroopan parlamenttiin. Europarlamenttivaalit toimitetaan joka viides vuosi. Seuraavat europarlamenttivaalit toimitetaan 2019.

Kunnallisvaalit

Kunnallisvaaleilla valitaan kunnanvaltuusto. Valittavien valtuutettujen lukumäärä määräytyy sen perusteella, paljonko kunnassa on väestötietojärjestelmän tietojen mukaan asukkaita vaalivuoden toukokuun lopussa. Kunnallisvaalit toimitetaan joka neljäs vuosi lokakuun neljäntenä sunnuntaina koko maassa samaan aikaan Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Seuraavat kunnallisvaalit toimitetaan vuonna 2017.

Presidentinvaali

Tasavallan presidentin vaali toimitetaan joka kuudes vuosi tammikuun neljäntenä sunnuntaina.  Mahdollinen toinen vaali pidetään ensimmäistä vaalia seuraavana toisena sunnuntaina. Seuraava presidentinvaali toimitetaan vuoden 2018 tammikuussa.

Vaalipiiri

Oikeusministeriö on ylin vaaliviranomainen. Suomi on jaettu 15 vaalipiiriin. Nurmijärvi kuuluu Uudenmaan vaalipiiriin. Nurmijärven kunnan alue on jaettu 20 äänestysalueeseen. Kunnassa vaaliasioita hoitaa valtuuston neljäksi vuodeksi kerralla valitsema keskusvaalilautakunta. Ennakkoäänestyspaikoilla toimivat vaalitoimitsijat. Vaalipäivien äänestyksestä huolehtivat kullakin äänestysalueella vaalilautakunnat. Laitosäänestyksen hoitaa vaalitoimikunta. Kotiäänestyksen hoitaa vaalitoimikunnan jäsenistä nimetyt vaalitoimitsijat.

Nurmijärven keskusvaalilautakunta

Marja-Liisa Back
hallintopäällikkö
Puh. (09) 2500 2015, 040 317 2015

tai 

kunta(at)nurmijarvi.fi
Faksi (09) 2500 2010
Käyntiosoite Keskustie 2 B
Postiosoite PL 37, 01901 Nurmijärvi

Lisätietoja vaaleista

Vaaliasioiden lisätietoja oikeusministeriön vaalisivulta. Oikeusministeriöllä on maksuton puhelinpalvelu vaaleja varten. Suomeksi saat vaalitietoa numerosta 0800 1 57575 ja ruotsiksi numerosta 01800 1 38383.

Oikeusministeriön vaalisivut