Päätöksenteko

Kuntalain mukaan päätösvaltaa kunnassa käyttävät valtuusto, kunnanhallitus, lautakunnat ja johtokunnat (eli luottamustoimielimet) ja viranhaltijaorganisaatio.

Kunnallinen päätöksenteko on julkista ja toimielinten pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat pidetään nähtävillä.

Kunnan muodolliselle päätöksenteolle ominaisia piirteitä ovat monivaiheisuus ja kokousmenettely. Kokousmenettelyä ei tarvita silloin, kun yksittäisille viranhaltijoille ja luottamushenkilöille on siirretty päätösvaltaa.

Ennen lopullista ratkaisua asia on yleensä ollut säädetyssä järjestyksessä valmisteltavana. Esim. valtuuston päätettävissä oleva asia etenee tavallisesti seuraavanlaista portaikkoa pitkin:

  1. viranhaltijavalmistelu
  2. lautakunta
  3. kunnanhallitus
  4. valtuusto

Valmistelun aikana pyydetään tarvittaessa lausuntoja kunnan muilta viranomaisilta ja tehdään yhteistyötä eri tahojen kanssa. Suurin osa kunnan päätöksistä syntyy ennen valtuustoa, koska valtuusto tekee yleensä päätöksiä vain kaikkein tärkeimmistä asioista.

Asian viranomaiskäsittely alkaa vireille tulosta ja päättyy siihen, kun asia on lopullisesti ratkaistu ja pantu täytäntöön. Jos jokin asia on väärässä viranomaisessa, tämän on siirrettävä asia oikealle toimivaltaiselle viranomaiselle.

Organisaatiokaavio

 

 

Tilaisuuksien videointeja

Valtuuston kokoukset

Kansalaisfoorumi kuntarakenneuudistuksesta 8.4.2013

Asukasilta kahdeksan kunnan kuntaselvityksestä 24.9.2014