Kiinteistön liittäminen vesi- ja viemäriverkkoon

Ohjeet rakennuksen liittyessä vesilaitoksen vesi- ja viemäriverkkoon. 

HUOM! Kesälomakautena tulee varautua sopimus- ja liittymisasioissa tavallista pidempiin toimitusaikoihin (n. 1 kk). 

1. Liittyminen

1.1. Liittämiskohtailmoitus

Tilaa liittämiskohtailmoitus kunnallistekniikan suunnittelusta. Liittämiskohtailmoituksesta peritään kulloinkin voimassaoleva maksu.

  

1.2. Liittämishakemus ja käsittely

Liittämiskohtailmoituksen jälkeen täytä vesi- ja viemäriliittämishakemus. Toimita allekirjoitettu hakemus sekä liitettävän rakennuksen vesi- ja viemärisuunnitelmat (eli KVV-suunnitelmat) vesilaitokselle. Voit myös pyytää hankkeen LVI-suunnittelijaa toimittamaan nämä asiapaperit vesilaitokselle.

Kts. vesi- ja viemärisuunnitelmien tarkemmat ohjeet kappaleesta 2.

Täytä hakemus

Liittämishakemuksen sekä vesi- ja viemärisuunnitelmien käsittelyaika on yksi (1) viikko.

Vesilaitoksen LVI-teknikko tarkistaa ja hyväksyy liittämishakemuksen sekä vesi- ja viemärisuunnitelmat.

Jarno Laakso
LVI-teknikko
Puh. 040 3172317

  

1.3. Liittymissopimus

Kun liittämishakemus ja vesi- ja viemärisuunnitelmat on hyväksytty, solmi liittymissopimus vesilaitoksen asiakaspalvelupisteessä.

Susanne Juslin-Aitoniemi
asiakaspalvelusihteeri
Puh. 040 317 2318

Päivi Laakso
asiakaspalvelusihteeri
Puh.  040 317 2319

 

1.4. Liittymismaksut

Liittymismaksut on määritetty palvelumaksuhinnastossa. Liittymismaksun suuruuden voi tarkistaa LVI-teknikolta.

Liittymismaksujen tulee olla maksettuna ennen kuin liitostyön tekeminen on mahdollista

 

2. Vesi ja viemärisuunnitelmat (KVV-suunnitelmat)

Vesi ja viemärisuunnitelmat voi tehdä henkilö, jonka pätevyys vastaa MRA 48§:n ja RakMk A2 mukaisesti suunnittelukohteen vaativuustasoa AA / A, B tai C

Suunnitelmien tulee sisältää seuraavat asiapaperit:

 • Liittämishakemuslomake täytettynä liittymissopimuksen laatimista varten (saa vesilaitoksen asiakaspalvelusta tai Klaukkalan aluetoimistosta)
 • Rakennuksen ulkopuolisten vesi- ja viemärijohtojen suunnitelmat asemapiirroksessa esitettynä (suhde 1:500 tai 1:200) kolmena kappaleena, A4 kokoon taitettuna.
 • Rakennuksen sisäpuolisten vesi- ja viemärijohtojen suunnitelmat (suhde 1:50) sekä muut suunnitelmia täydentävät piirrokset kahtena kappaleena, A4 kokoon taitettuna.

  

2.1. Kohteen työnjohtaja

Nurmijärven Veden LVI-teknikon tulee hyväksyä työmaalle vastaava työnjohtaja ennen rakennuksen vesi- ja viemäritöiden aloittamista.

Kohteen työnjohtajan hakemuslomakkeen saat rakennusluvan yhteydessä, vesilaitoksen asiakaspalvelupisteestä tai tulostamalla sähköisen hakemuslomakkeen.

Kohteen työnjohtajan hakemuksen voi toimittaa LVI-teknikolle tai vesilaitoksen asiakaspalvelupisteeseen.

Kohteen työnjohtajan hakemus

  

2.3. Tarkastukset

Kohteen työnjohtaja huolehtii ja vastaa, että rakennustyön edetessä vesilaitoksen edellyttämät vesi- ja viemäritarkastukset suoritetaan ajallaan ja työmaan valvontakirjaan tehdään asianomaiset merkinnät näistä tarkastuksista.

Tarkastuskohteita ovat mm. rakennuksen ulkopuoliset viemärit, rakennuksen sisäpuoliset viemärit, vesijohdot ja vesikalusteet koepaineistus ja vesi- ja viemärilaitteistojen käyttöönotto/lopputarkastus.
Vesi- ja viemäritarkastuksissa ota yhteyttä LVI-teknikkoon

Jarno Laakso
LVI-teknikko
Puh. 040 3172317

 

3. Kaivu- ja liitostyöt

3.1 Kaivulupa ja -työt

Uusilla asemakaava-alueilla kunta rakentaa yleisellä alueella olevan tonttijohdon osuuden valmiiksi etukäteen tontin rajalle saakka. Tästä tonttijohdon osuudesta peritään liittyjältä erillinen tonttijohtojen rakentamismaksu. Uusilla asemakaava-alueilla liittyjä kaivaa pääsääntöisesti vain oman tontin alueella.

Jos liittyjä rakentaa uuden kiinteistön jo rakennetulle asemakaava-alueelle (esim. kirvesvarsitontti), kiinteistölle tulee rakentaa uudet tonttijohdot vesilaitoksen runkoverkostoon saakka. Liittyjä suorittaa kustannuksellaan tonttivesijohdon ja -viemärin rakentamisen myös kaduilla ja muilla yleisillä alueella kaivutöineen.

Jos liittyjä teettää kaivutöitä vain oman tontin alueella, ei tarvita erillistä kunnan kaivulupaa (yleinen tapa uusilla asemakaava-alueilla).

Jos liittyjä teettää kaivutöitä kaduilla tai muilla yleisillä alueilla, liittyjän tulee hakea kunnalta kaivulupa ja toteuttaa kaivutyö kunnan ja vesilaitoksen ohjeiden mukaisesti (yleinen tapa jo rakennetuilla asemakaava-alueilla). Kaivuluvan käsittelyaika on 2 viikkoa.

Kaivutyöt saa aloittaa vasta kaivuluvan hyväksynnän jälkeen. Kaivuluvan hakeminen ja asennustöiden tilaus kannattaa tehdä yhtä aikaa. (kts. kohta 3.2.)

Kaivuluvan hakeminen ja ohjeet

Kaivuluvasta lisätietoa antaa:

Markku Koskinen
katupäällikkö
Puh. 040 317 4869
markku.koskinen(at)nurmijarvi.fi

Kaivannon toteutusohjeet on kerrottu vesilaitoksen kaivutyöohjeessa. Tutustu kaivutyöohjeistukseen ennen kaivutyön suorittamista. Vesilaitoksen kaivutyöohjeistuksen löydät täältä. Mikäli kaivanto ei ole tehty ohjeiden mukaisesti tai ole työturvallinen, vesilaitos ei tee asennustöitä.

  

3.2 Asennustyöt

Asennustöistä veloitetaan hinnaston mukainen liitostyömaksu.

Jos liitos tehdään vanhoilla alueilla eli olemassa olevaan verkostoon, liitostyömaksu sisältää

 • tonttivesijohdon liittämisen jakeluvesijohtoon
 • sulkuventtiilin asentamisen tonttivesijohtoon
 • tonttivesijohdon
 • vesimittarin asennuksen kiinteistöön
 • jätevesi- ja hulevesiviemärin liitoskappaleen olemassa olevaan viemärikaivoon
 • sulkuventtiilin merkkikilpien asentamisen

Jos liitos tehdään uudisverkoston alueella, jossa tonttijohtohaarat on rakennettu valmiiksi, liitostyömaksu sisältää

 • tonttivesijohdon liittämisen tonttijohtohaaraan
 • tonttivesijohdon
 • vesimittarin asennuksen kiinteistöön
 • sulkuventtiilin merkkikilpien asentamisen

Huom! Liitokset vesilaitoksen verkostoon tekee ainoastaan vesilaitos.

Tilaa tonttivesijohdon ja -viemärin liittämistyö rakennuspaikalle ajoissa vesilaitoksen asiakaspalvelusta. Toimitusaika liittämistyölle vaihtelee 1 - 3 viikkoon vuodenajasta riippuen.

Asennustyö tilataan tilauslomakkeella ja toimitetaan vesilaitoksen asiakaspalveluun allekirjoitettuna. Voit toimittaa lomakkeen sähköpostitse, postitse tai kunnantalon asiakaspalveluun.

Susanne Juslin-Aitoniemi
asiakaspalvelusihteeri
Puh. 040 317 2318

Päivi Laakso
asiakaspalvelusihteeri
Puh.  040 317 2319

Putkimestari ottaa teihin yhteyttä asennustyön tilauksen jälkeen ja sopii lopullisen asennuspäivän.

Kaivannon tulee olla valmiina edellisen päivän klo 12.00 mennessä. Kaivantojen on oltava ohjeiden mukaisesti tehtyjä ja täysin valmiita, jotta Nurmijärven Veden putkimestari voi katselmoida kaivannon. Jos kaivanto ei ole ohjeiden mukaisesti kaivettu, siirtyy työ liitosjonon viimeiseksi. Vesilaitos veloittaa peruuntuvasta työstä ylimääräisen käyntimaksun.

Asennustöiden laskutus tapahtuu kulloinkin voimassa olevien vesilaitoksen laskutusperusteiden mukaisesti.

Asennustöistä voit kysyä lisää putkimestarilta

Kimmo Järvinen
putkimestari
Puh. 040 317 2345

  

3.3 Poikkeukset

Poikkeuksena edelliseen ovat päävesijohtojen, kokoojaviemärien sekä himanit-vesijohtojen läheisyys. Päävesijohdon, kokoojaviemärin tai himanit-vesijohdon sijaitessa asemakaava-alueella vesilaitos suorittaa yleisellä alueella tapahtuvan kaivutyön, hakee tätä koskevan kaivuluvan ja laskuttaa liittyjältä todelliset kustannukset. Johtojen sijaitessa asemakaava-alueen ulkopuolella johtojen ympärillä on viisi metriä kumpaankin suuntaan suoja-alue, jonka sisäpuolella vesilaitos suorittaa kaivutyöt ja laskuttaa liittyjältä todelliset kustannukset.

Asennustöiden laskutus tapahtuu kulloinkin voimassa olevien vesilaitoksen laskutusperusteiden mukaisesti.

 

4. Ennen muuttoa

Kun muutat rakennukseen, muista tehdä osoitteenmuutos vesilaitokselle ja ilmoita tuleva vedenkulutusarviosi vesilaitoksen laskutuksen asiakaspalvelusihteerille tai kulutus-Webin kautta.

Susanne Juslin-Aitoniemi
asiakaspalvelusihteeri
Puh. 040 317 2318

Päivi Laakso
asiakaspalvelusihteeri
Puh.  040 317 2319

 

Tilaa myös halutessasi vesihuollon häiriötiedotepalvelu ja saat tietoa vesihuoltoon liittyvistä häiriöistä, kuten vedenjakelun keskeytyksistä.

 

5. Muuta huomioitavaa

Jos kiinteistön tai sen osan käyttötarkoitus muuttuu myöhemmin, asiakkaan tulee tehdä uusi vesi- ja viemärilittymishakemus. Asiakkaan tulee ilmoittaa vesilaitokselle kiinteistön tai sen osan käyttötarkoituksen muuttumisesta vähintään kuukautta ennen kuin tilat otetaan käyttöön tai muutos muuten tapahtuu.